Betekening en kennisgeving van stukken (herschikking)

Slovenië

Inhoud aangereikt door
Slovenië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Slovenië

Betekening en kennisgeving van stukken


*verplichte invoer

Artikel 3, lid 1 — Verzendende instanties

De instanties die bevoegd zijn gerechtelijke stukken te verzenden, zijn: plaatselijke rechtbanken (okrajna sodišča), arrondissementsrechtbanken (okrožna sodišča), het gerechtshof voor arbeidszaken en sociale zaken (višje delovno in socialno sodišče), de administratieve rechtbank (upravno sodišče), gerechtshoven (višja sodišča), het hooggerechtshof (Vrhovno sodišče), het grondwettelijk hof (Ustavno sodišče) en het bureau van de openbare aanklager (državno odvetništvo).

Artikel 3, lid 2 — Ontvangende instanties

De instanties die bevoegd zijn voor het in ontvangst nemen van stukken, zijn de arrondissementsrechtbanken.

Artikel 3, lid 4, punt c) — Wijze van ontvangst van stukken

Wanneer de ontvangst van aanvragen plaatsvindt overeenkomstig artikel 5, lid 4, van de verordening, worden de aanvragen verzonden door postdiensten, met inbegrip van snelkoeriersdiensten en fax.

Artikel 3, lid 4, punt d) — Talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het modelformulier opgenomen in bijlage I

De formulieren opgenomen in bijlage I worden aanvaard in het Sloveens of in het Engels.

Artikel 4 — Centraal orgaan

Het centrale orgaan dat belast is met de uitvoering van de verordening, is het:

Ministerie van Justitie (Ministrstvo za pravosodje)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: +386 13695394

Fax: +386 13695233

E-mail: gp.mp@gov.si

Artikel 7 — Bijstand bij het achterhalen van adressen

De Sloveense autoriteiten verlenen als volgt bijstand bij het achterhalen van een adres:

a) de verzendende instantie stuurt een verzoek tot het achterhalen van het adres van de persoon aan wie het stuk moet worden betekend of ter kennis gegeven, aan de arrondissementsrechtbank (de ontvangende instantie zoals bedoeld in artikel 2 van de verordening – de adresgegevens staan onder punt 2).

De rechtbanken hebben toegang tot de databank van het bevolkingsregister en kunnen, op eigen initiatief of op verzoek van het ontvangende gerecht, informatie inwinnen over adressen, wanneer het adres in de aanvraag om betekening of kennisgeving niet correct of niet bekend is.

Artikel 8 — Verzending van stukken

De formulieren opgenomen in bijlage A worden aanvaard in het Sloveens of in het Engels.

Artikel 12 — Weigering om een stuk te aanvaarden

Niet gebruikt.

Artikel 13 — Datum van betekening of kennisgeving

In het Sloveense nationale recht is geen termijn vastgesteld voor de betekening of kennisgeving van stukken.

Artikel 14 — Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

De formulieren opgenomen in bijlage K worden aanvaard in het Sloveens of in het Engels.

Artikel 15 — Kosten van betekening of kennisgeving

In de regel hoeven er voor de betekening of kennisgeving van stukken door het bevoegde Sloveense gerecht geen kosten te worden betaald, met uitzondering van de kosten voor een detective of een gerechtsdeurwaarder, ingeval de partij om deze wijze van betekening of kennisgeving verzoekt. In dat geval komen de kosten voor rekening van de verzoeker. Overeenkomstig de regels inzake de betekening of kennisgeving door detectives of gerechtsdeurwaarders in civiele en strafrechtelijke procedures (Pravilnik o vročanju po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku) bedragen de kosten van betekening of kennisgeving in persoon op dit moment 50 euro. De vergoeding voor de persoon die met de betekening of kennisgeving belast is, wordt vermeerderd met de belasting over de toegevoegde waarde als hij of zij btw-plichtig is. Als de betekening of kennisgeving mislukt, heeft de persoon die met de dienst belast is recht op 20 % van de vergoeding. Niettegenstaande het voorgaande kan de rechtbank een hogere vergoeding vaststellen, maar niet meer dan 50 %, als uit relevante punten uit het uittreksel van het dossier of ander relevant bewijsmateriaal kan worden afgeleid dat er gegronde redenen zijn om een hogere vergoeding vast te stellen. De persoon die met de betekening of kennisgeving belast is, heeft ook recht op vergoeding van de vervoerkosten.

Artikel 17 — Betekening of kennisgeving door diplomatieke of consulaire ambtenaren

Slovenië verzet zich niet tegen de betekening of kennisgeving door tussenkomst van diplomatieke of consulaire ambtenaren, volgens de voorwaarden van artikel 17, lid 1.

Slovenië verzet zich wel tegen de betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken aan personen die in Slovenië verblijven door tussenkomst van diplomatieke of consulaire ambtenaren van andere landen, tenzij het stuk betekend of ter kennis gegeven moet worden aan een ingezetene van de lidstaat van herkomst van het stuk.

Artikel 19 — Elektronische betekening of kennisgeving

Slovenië stelt geen aanvullende voorwaarden voor de aanvaarding van de betekening of kennisgeving langs elektronische weg zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt b).

Artikel 20 — Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Rechtstreekse betekening of kennisgeving is binnen het Sloveense recht niet toegestaan.

Artikel 22 — Niet-verschenen verweerder

Niettegenstaande artikel 22, lid 1, mag een rechter zelfs zonder certificaat van betekening of kennisgeving uitspraak doen als wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 22, lid 2.

Overeenkomstig artikel 22, lid 4, van de verordening verklaart Slovenië dat een verzoek om alsnog een rechtsmiddel te kunnen aanwenden moet worden ingediend binnen één jaar vanaf de datum van de beslissing.

Artikel 29 — Verband met overeenkomsten of regelingen tussen lidstaten

Overeenkomst inzake rechtsbijstand in burgerlijke en strafzaken tussen de Republiek Slovenië en de Republiek Kroatië van 7 februari 1994.

Artikel 33, lid 2 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

Niet van toepassing.

Laatste update: 19/01/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.