Betekening en kennisgeving van stukken (herschikking)

Spanje

Inhoud aangereikt door
Spanje

Artikel 3, lid 1 — Verzendende instanties

De referendarissen van de gerechtelijke administratie (letrados de la Administración de Justicia) (gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken).

Artikel 3, lid 2 — Ontvangende instanties

De referendarissen van de gerechtelijke administratie die verantwoordelijk zijn voor de gemeenschappelijke dienst voor betekening en kennisgeving (servicio común de notificaciones) van de plaats waar de betekening of kennisgeving moet plaatsvinden, of, bij afwezigheid van deze dienst, de referendaris van de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de betekening of kennisgeving moet plaatsvinden.

Alle aanvragen worden gericht aan de registratie- en distributiedienst (Servicio de Registro y Reparto) die onder de algemene gemeenschappelijke dienst (Servicio Común General) ressorteert, of bij afwezigheid van deze diensten, aan de rechter belast met de gerechtelijke administratie (Juzgado Decano), die deze ter betekening of kennisgeving aan de bevoegde autoriteit verzendt. Conform het Spaanse rechtsstelsel sturen de door Spanje als “ontvangende instantie” aangewezen autoriteiten (rechters belast met de gerechtelijke administratie en centrale procedurele diensten) de aanvraag ter betekening of kennisgeving naar de bevoegde autoriteit.

Artikel 3, lid 4, punt c) — Wijze van ontvangst van stukken

Momenteel beschikken de rechtbanken over IT- en digitale middelen om betekeningen en kennisgevingen te verrichten. Ontbreken elektronische middelen, dan vindt de betekening of kennisgeving plaats per post met ontvangstbevestiging.

Artikel 3, lid 4, punt d) — Talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het modelformulier opgenomen in bijlage I

Talen die voor het invullen van het modelformulier kunnen worden gebruikt: Engels, Frans, Portugees of Spaans.

Artikel 4 — Centraal orgaan

Het centrale orgaan dat Spanje heeft aangewezen, is het subdirectoraat-generaal voor internationale justitiële samenwerking van het ministerie van Justitie.

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

C/San Bernardo, 62

CP-28015 Madrid, Spanje

E-mail: sgcji@mjusticia.es

rogatoriascivil@mjusticia.es

Artikel 7 — Bijstand bij het achterhalen van adressen

De voor de betekening of kennisgeving bevoegde autoriteit is belast met het achterhalen van de woonplaats.

Conform artikel 7, lid 1, punt a), van de verordening kunnen de verzendende instanties bij de bevoegde autoriteit die Spanje voor de betekening of kennisgeving heeft aangewezen, verzoeken indienen tot het achterhalen van het adres van de persoon aan wie betekening of kennisgeving moet worden gedaan.

Conform artikel 7, lid 2, punt c), van de verordening nemen de voor betekening of kennisgeving bevoegde Spaanse autoriteiten op eigen initiatief de nodige maatregelen om informatie over adressen in de bevolkingsregisters of andere databanken te krijgen, als het adres in de aanvraag om betekening of kennisgeving niet correct is.

Artikel 8 — Verzending van stukken

Talen die voor het invullen van het modelformulier kunnen worden gebruikt: Spaans, Engels, Frans of Portugees.

Artikel 12 — Weigering om een stuk te aanvaarden

Er is geen vertaling van formulier L naar de taal van een derde land.

Artikel 13 — Datum van betekening of kennisgeving

Afhankelijk van het betekende of ter kennis gegeven document en het type of de fase van de procedure lopen de termijnen uiteen van drie tot vijf dagen.

De bijbehorende proceduregels zijn van toepassing.

Artikel 14 — Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Het certificaat van betekening of kennisgeving moet in het Spaans worden ingevuld.

Artikel 15 — Kosten van betekening of kennisgeving

Niet van toepassing.

Artikel 17 — Betekening of kennisgeving door diplomatieke of consulaire ambtenaren

Spanje verzet zich tegen betekening en kennisgeving op zijn grondgebied door een andere lidstaat via consulaire of diplomatieke diensten, behalve voor stukken die aan onderdanen van deze lidstaat moeten worden betekend of ter kennis gegeven (lidstaat van herkomst).

Artikel 19 — Elektronische betekening of kennisgeving

Niet van toepassing.

Artikel 20 — Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Rechtstreekse betekening of kennisgeving is in Spanje niet mogelijk. Procesvertegenwoordigers mogen geen stukken betekenen of ter kennis geven, behalve als zij daar uitdrukkelijk door een referendaris van de gerechtelijke administratie toe zijn gemachtigd.

Artikel 22 — Niet-verschenen verweerder

Spanje geeft aan dat rechters de opschorting van een procedure kunnen opheffen en uitspraak mogen doen, mits aan alle voorwaarden van artikel 22 van Verordening (EU) 2020/1784 is voldaan.

Wat betreft de mogelijkheid dat de rechter een verzoek inwilligt om alsnog een rechtsmiddel te kunnen aanwenden, vermeldt Spanje dat een dergelijk verzoek niet ontvankelijk is als het na het verstrijken van een jaar vanaf de datum van de beslissing wordt ingediend.

Artikel 29 — Verband met overeenkomsten of regelingen tussen lidstaten

Geen opmerkingen.

Artikel 33, lid 2 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

Geen opmerkingen.

Laatste update: 26/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.