Doręczanie dokumentów (wersja przekształcona)

Belgia

Autor treści:
Belgia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Belgia

Doręczanie dokumentów prawnych


*pole musi zostać wypełnione

Art. 3 ust. 1 – Jednostki przekazujące

 • Komornicy sądowi,
 • a w przypadkach, w których w prawie belgijskim przewidziano doręczanie dokumentów sądowych przez sądy – sekretariaty tych sądów.

Art. 3 ust. 2 – Jednostki przyjmujące

Komornicy sądowi.

Art. 3 ust. 4 lit. c) – Środki odbioru dokumentów

Przesyłka polecona za potwierdzeniem odbioru lub kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Art. 3 ust. 4 lit. d) – Języki, w których można wypełniać formularz standardowy zawarty w załączniku I

Oprócz formularzy wypełnionych w językach niderlandzkim, francuskim lub niemieckim akceptowane będą też formularze sporządzone w języku angielskim.

Art. 4 – Organ centralny

Nationale kamer van gerechtsdeurwaardersc (Krajowa Izba Komorników Sądowych Belgii)
Henri Jasparlaan 93
1060 Brussel
BELGIA

Telefon: +32 2 5380092
Faks: +32 2 5394111
E-mail: info@nkgb-cnhb.be

Informacje można przekazywać pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
Dopuszczalne języki: francuski, niderlandzki, niemiecki, angielski
Właściwość miejscowa: Belgia (cały kraj)

Art. 7 – Pomoc w ustalaniu adresu

Zgodnie z art. 7 Belgia zapewnia pomoc, o której mowa w ust. 1 lit. a). Właściwym organem, do którego jednostki przekazujące mogą się zwracać z wnioskami o ustalenie adresu osoby, której ma zostać doręczony dokument, są komornicy sądowi.

Dane kontaktowe komorników sądowych, do których można zwrócić się o pomoc w ustaleniu adresów, są dostępne tutaj.

Belgia oświadcza, że komornicy sądowi, którzy są odpowiednio uprawnieni do doręczenia dokumentu na obszarze swojej właściwości miejscowej, jako jednostki przyjmujące mają zasadniczo obowiązek zweryfikowania, z własnej inicjatywy, autentyczności adresu odbiorcy dokumentu znajdującego się na tym samym obszarze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego. Weryfikacja adresu polega na jego porównaniu z danymi w bazach danych, do których komornicy sądowi mają dostęp zgodnie z prawem i które zawierają informacje na temat oficjalnego miejsca zamieszkania wszystkich osób (zarówno obywateli Belgii, jak i obcokrajowców) mających miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu lub zezwolenie na pobyt w Belgii.

Art. 8 – Przekazywanie dokumentów

Belgia przyjmuje formularz A wypełniony w języku angielskim, a także w językach francuskim, niderlandzkim lub niemieckim.

Art. 12 – Odmowa przyjęcia dokumentu

Nie dotyczy.

Art. 13 – Data doręczenia

Belgia stosuje system podwójnej daty w celu określenia momentu doręczenia: data, którą należy uznać za datę doręczenia, różni się w zależności od tego, czy chodzi o odbiorcę pisma czy o nadawcę pisma.

Zgodnie z art. 53bis belgijskiego kodeksu sądowego – o ile ustawa nie stanowi inaczej – w przypadku odbiorcy bieg terminu rozpoczyna się od doręczenia pisma w postaci papierowej i liczy się:

1) w przypadku doręczenia w formie pisma sądowego lub listu poleconego za potwierdzeniem odbioru – od pierwszego dnia po dniu, kiedy pismo dostarczono na adres odbiorcy lub – w stosownych przypadkach – w podane przez niego miejsce pobytu lub na adres do doręczeń;

2) w przypadku doręczenia w formie listu poleconego lub listu zwykłego – od trzeciego dnia roboczego po dniu, kiedy pismo przekazano służbom pocztowym, o ile odbiorca nie dostarczy dowodów na brak doręczenia.

W odniesieniu do nadawcy za datę doręczenia uznaje się datę nadania (lub datę złożenia na poczcie lub w kancelarii).

Jeśli strona postępowania, która przegrała w sądzie pierwszej instancji, chce wnieść środek odwoławczy, powinna mieć możliwość zrobienia tego bez konieczności czekania na doręczenie orzeczenia.

Podobna zasada ma zastosowanie w sytuacji, kiedy osoba, która chce przerwać bieg terminu przedawnienia, przesyła dokument przerywający bieg terminu przedawnienia (dokument pozasądowy).

Art. 14 – Poświadczenie doręczenia i kopia doręczonego dokumentu

Belgia przyjmuje formularz K wypełniony w języku angielskim, a także w językach francuskim, niderlandzkim lub niemieckim.

Art. 15 – Koszty doręczenia

Koszty doręczenia przez komornika sądowego (huissier de justice) stanowią stałą opłatę ryczałtową w wysokości 165 euro (wraz z VAT), którą uiszcza wnioskodawca w odniesieniu do każdego dokumentu doręczonego osobie fizycznej lub prawnej. Komornik sądowy może zażądać zapłaty całej tej kwoty lub jej części przed podjęciem jakichkolwiek działań. W przypadku gdy w odniesieniu do opłat za doręczenie zastosowanie ma podatek VAT państwa pochodzenia na mocy przepisów UE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, komornik dokonuje zwrotu ewentualnej nadpłaty. Płatność tę należy uregulować bezpośrednio za pośrednictwem banku lub instytucji finansowej w Belgii zatwierdzonej przez państwo wnioskodawcy; opłaty bankowe ponosi zleceniodawca.

Art. 17 – Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych

Belgia nie wyraża zgody na doręczanie dokumentów sądowych na swoim terytorium w sposób określony w art. 17 ust. 1 rozporządzenia, chyba że dokumenty mają zostać doręczone obywatelowi państwa członkowskiego, z którego dokumenty pochodzą.

Art. 19 – Doręczanie drogą elektroniczną

W prawie krajowym Belgii zasadniczo nie dopuszcza się doręczania dokumentów zwykłą pocztą elektroniczną, ale Belgia dopuszcza doręczanie elektroniczne zgodnie z art. 19 ust. 2, o ile spełnione są następujące dodatkowe warunki:

stosuje się procedurę umożliwiającą:

 • wiarygodną identyfikację stron wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną;
 • zapewnienie integralności przekazywanych dokumentów oraz bezpieczeństwa i poufności wymian informacji;
 • zapewnienie, aby przekazywane dokumenty były przechowywane;
 • ustalenie ponad wszelką wątpliwość daty wysłania dokumentu;
 • osiągnięcie pewności, że adresat wyraził zgodę na doręczenie drogą elektroniczną.

Warunki te nie dotyczą doręczania dokumentów, które mają charakter wyłącznie informacyjny i nie wywołują skutków prawnych takich jak rozpoczęcie biegu terminu do wniesienia środka odwoławczego.

Art. 20 – Doręczanie bezpośrednie

Prawo belgijskie nie wyklucza możliwości doręczania bezpośredniego przewidzianego w art. 20. Doręczenia bezpośredniego osobom zamieszkującym w Belgii dokonuje komornik sądowy właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania osoby, której ma zostać doręczony dokument.

https://www.gerechtsdeurwaarders.be/bailiff

Art. 22 – Niewdanie się w spór przez pozwanego

Niezależnie od przepisów art. 22 ust. 1 rozporządzenia sądy belgijskie mogą wydać orzeczenie, o ile spełnione zostały wszystkie warunki określone w ust. 2.

Wniosek o zniesienie skutków upływu terminu przewidziany w art. 22 ust. 4 rozporządzenia należy złożyć w terminie jednego roku, licząc od dnia wydania orzeczenia.

Art. 29 – Stosunek do umów lub porozumień między państwami członkowskimi

Belgia oświadcza, że w stosunkach z innymi państwami członkowskimi rozporządzenie ma pierwszeństwo przed następującymi instrumentami w sprawach objętych zakresem jego stosowania:

 • Konwencja haska z dnia 1 marca 1954 r. dotycząca procedury cywilnej;
 • Konwencja z dnia 1 marca 1956 r. między Belgią a Francją o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych;
 • Umowa z dnia 25 kwietnia 1959 r. między Rządem Belgii a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie ułatwienia stosowania Konwencji haskiej z dnia 1 marca 1954 r. dotyczącej postępowania cywilnego;
 • Konwencja haska z dnia 15 listopada 1965 r. dotycząca dostarczania za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych;
 • Umowa z dnia 23 października 1989 r. między Belgią a Austrią w sprawie wzajemnej pomocy sądowej i współpracy prawnej, uzupełniająca Konwencję haską z dnia 1 marca 1954 r. dotyczącą postępowania cywilnego.

Art. 33 ust. 2 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 01/12/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.