Doręczanie dokumentów (wersja przekształcona)

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Chorwacja

Doręczanie dokumentów prawnych


*pole musi zostać wypełnione

Art. 3 ust. 1 – Jednostki przekazujące

W Chorwacji jednostkami przekazującymi właściwymi do doręczania dokumentów za granicą są następujące organy:

– w przypadku dokumentów sądowych – sąd zobowiązany do dokonania doręczenia;

– w przypadku dokumentów pozasądowych – sąd rejonowy (općinski sud) właściwy dla miejsca zamieszkania, zwykłego pobytu lub siedziby podmiotu lub osoby występujących z wnioskiem o doręczenie dokumentów za granicą;

– w przypadku dokumentów poświadczonych lub sporządzonych przez notariuszy – sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę kancelarii notarialnej.

Art. 3 ust. 2 – Jednostki przyjmujące

Jednostką przekazującą właściwą do doręczania dokumentów w Chorwacji jest sąd rejonowy właściwy dla miejsca, w którym dokumenty mają zostać doręczone.

Art. 3 ust. 4 lit. c) – Środki odbioru dokumentów

Jednostki przyjmujące odbierają dokumenty przesyłane pocztą elektroniczną i pocztą tradycyjną.

Art. 3 ust. 4 lit. d) – Języki, w których można wypełniać formularz standardowy zawarty w załączniku I

Standardowy formularz zawarty w załączniku I można wypełnić w języku angielskim.

Art. 4 – Organ centralny

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske
(Ministerstwo Sprawiedliwości i Administracji Republiki Chorwacji)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Tel.: +385 1 371 40 00

Strona internetowa: https://mpu.gov.hr/

Art. 7 – Pomoc w ustalaniu adresu

Chorwacja udziela pomocy w ustaleniu adresu na swoim terytorium zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a), tj. wyznaczy organy, do których jednostki przekazujące mogą zwracać się z wnioskami o ustalenie adresu osoby, której ma zostać doręczony dokument.

Jednostki przekazujące mogą kierować wnioski o ustalenie adresu osoby, której ma zostać doręczony dokument, do:

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji (Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske)

Dyrekcja ds. Imigracji, Obywatelstwa i Spraw Administracyjnych (Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove)

Ilica 335

10000 Zagreb

E-mail: prijavnistvo@mup.hr

Jeżeli adres wskazany we wniosku o doręczenie jest nieprawidłowy, chorwackie jednostki przyjmujące przekazują z urzędu stosowne wnioski do rejestrów osób lub innych baz danych zawierających informacje adresowe.

Art. 8 – Przekazywanie dokumentów

Formularz A zawarty w załączniku I można wypełnić w języku angielskim.

Art. 12 – Odmowa przyjęcia dokumentu

Nie dotyczy.

Art. 13 – Data doręczenia

Nie dotyczy.

Art. 14 – Poświadczenie doręczenia i kopia doręczonego dokumentu

Formularz K zawarty w załączniku I można wypełnić w języku angielskim.

Art. 15 – Koszty doręczenia

Nie dotyczy w świetle krajowych ram legislacyjnych.

Art. 17 – Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych

Chorwacja nie wyraża zgody na doręczanie dokumentów sądowych na jej terytorium przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych, chyba że dokumenty te mają zostać doręczone obywatelom państwa członkowskiego, w którym zostały sporządzone.

Art. 19 – Doręczanie drogą elektroniczną

Nie dotyczy.

Art. 20 – Doręczanie bezpośrednie

Kodeks postępowania cywilnego stanowi, że dokumenty są doręczane pocztą tradycyjną lub przez określonego urzędnika sądowego, tj. pracownika sądu, za pośrednictwem właściwego organu administracji lub notariusza lub bezpośrednio w sądzie albo drogą elektroniczną zgodnie z przepisami tego kodeksu. Na wniosek strony, która oświadcza, że jest gotowa ponieść koszty doręczenia, sąd może – w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie – zlecić doręczenie dokumentu notariuszowi. W takim przypadku sądu umieści dokument, który ma zostać doręczony, wraz z odpowiednim postanowieniem w specjalnej kopercie, którą przekaże do doręczenia tej stronie.

Oznacza to, że w Chorwacji dopuszcza się możliwość bezpośredniego doręczania dokumentów za pośrednictwem właściwego notariusza na wniosek osoby zainteresowanej wynikiem postępowania sądowego.

Notariusz nie jest zobowiązany do doręczenia dokumentu, jeżeli strona nie pokryła z góry kosztów dokonania tej czynności. Strona pokrywa koszty doręczenia z góry, wnosząc stosowną opłatę bezpośrednio na rachunek odpowiedniego notariusza.

Art. 22 – Niewdanie się w spór przez pozwanego

Wniosek o zniesienie skutków upływu terminu nie zostanie rozpatrzony, jeżeli zostanie złożony po upływie ponad roku od dnia wydania wyroku.

Sądy chorwackie mogą wydawać orzeczenia, jeżeli warunki przewidziane w art. 22 ust. 2 zostały spełnione.

Art. 29 – Stosunek do umów lub porozumień między państwami członkowskimi

Umowa między Republiką Chorwacji a Republiką Słowenii z dnia 7 lutego 1994 r. o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych.

Art. 33 ust. 2 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Chorwacja nie jest w stanie zacząć korzystać ze zdecentralizowanego systemu informacyjnego wcześniej niż jest to wymagane rozporządzeniem.

Ostatnia aktualizacja: 06/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.