Doręczanie dokumentów (wersja przekształcona)

Cypr

Autor treści:
Cypr

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Cypr

Doręczanie dokumentów prawnych


*pole musi zostać wypełnione

Art. 3 ust. 1 – Jednostki przekazujące

W Republice Cypryjskiej organem właściwym do przekazywania dokumentów sądowych lub pozasądowych, które mają zostać doręczone w innym państwie członkowskim („jednostka przekazująca”), jest Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos).

Art. 3 ust. 2 – Jednostki przyjmujące

W Republice Cypryjskiej organem właściwym do przyjmowania dokumentów sądowych lub pozasądowych pochodzących z innego państwa członkowskiego („jednostka przyjmująca”) jest Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego, którego właściwość miejscowa obejmuje całe terytorium Cypru.

Art. 3 ust. 4 lit. c) – Środki odbioru dokumentów

W przypadku wystąpienia problemu technicznego lub zakłócenia działania systemu przewidzianego w art. 5 rozporządzenia lub w wyjątkowych okolicznościach dokumenty można przekazać pocztą elektroniczną.

Art. 3 ust. 4 lit. d) – Języki, w których można wypełniać formularz standardowy zawarty w załączniku I

Formularze zawarte w załączniku I można wypełnić w języku greckim i angielskim.

Art. 4 – Organ centralny

W Republice Cypryjskiej organem centralnym jest Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego, którego właściwość miejscowa obejmuje całe terytorium Cypru. Adres organu centralnego:

Leoforos Athalassas 125,

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy/

Art. 7 – Pomoc w ustalaniu adresu

Cypr zapewnia pomoc w ustaleniu adresu w sposób opisany w art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia, tj. wskazuje wyznaczone organy, do których jednostki przekazujące mogą się zwracać z wnioskami o ustalenie adresu osoby, której ma zostać doręczony dokument.

Jednostką przekazującą, o której mowa powyżej, jest Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego pełniące rolę organu centralnego, który z urzędu kontaktuje się z wyznaczonymi organami w celu ustalenia adresu.

Adres organu centralnego:

Leoforos Athalassas 125,

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy/

Zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Cypr informuje, że organy nie występują z własnej inicjatywy do baz danych z wnioskami o udzielenie informacji.

Art. 8 – Przekazywanie dokumentów

Formularz A zawarty w załączniku I można wypełnić w języku greckim i angielskim.

Art. 12 – Odmowa przyjęcia dokumentu

Nie dotyczy. Formularza L zawartego w załączniku I nie tłumaczy się na język państwa trzeciego.

Art. 13 – Data doręczenia

W przepisach cypryjskich nie określono terminu doręczenia. Jeżeli jednak dokumenty doręcza się w toku postępowania toczącego się przed sądem, sąd może określić termin doręczenia.

Art. 14 – Poświadczenie doręczenia i kopia doręczonego dokumentu

Formularz K zawarty w załączniku I można wypełnić w językach greckim i angielskim.

Art. 15 – Koszty doręczenia

21 euro za każdy wniosek o doręczenie dokumentu.

Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy:

Numer konta: 6001017 – Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos (Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego)

ΙΒΑΝ: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

SWIFT: CΒCΥCΥ2Ν

Powyższa procedura obowiązuje dla każdego wniosku o doręczenie dokumentu. Wnioski, do których nie dołączono potwierdzenia wykonania przelewu na kwotę opłaty ustawowej, nie będą rozpatrywane.

Art. 17 – Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych

Republika Cypryjska nie wyraża zgody na doręczanie dokumentów sądowych na swoim terytorium w sposób określony w art. 17 ust. 1, chyba że dokumenty mają zostać doręczone obywatelowi państwa członkowskiego, z którego dokumenty pochodzą.

Art. 19 – Doręczanie drogą elektroniczną

Do ustalenia wkrótce.

Art. 20 – Doręczanie bezpośrednie

Takiego doręczenia dokonują komornicy prywatni (idiótes epidótes).

Art. 22 – Niewdanie się w spór przez pozwanego

Do ustalenia wkrótce.

Art. 29 – Stosunek do umów lub porozumień między państwami członkowskimi

Cypr jest umawiającą się stroną Konwencji haskiej z dnia 15 listopada 1965 r. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych.

Cypr nie zamierza zawierać umów ani porozumień, o których mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia.

Art. 33 ust. 2 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Cypr nie zamierza korzystać ze zdecentralizowanego systemu informatycznego wcześniej, niż jest to wymagane.

Ostatnia aktualizacja: 12/07/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.