Doręczanie dokumentów (wersja przekształcona)

Czechy

Autor treści:
Czechy

Art. 3 ust. 1 – Jednostki przekazujące

Sądy.

Art. 3 ust. 2 – Jednostki przyjmujące

Sądy powiatowe (okresní soudy), w Pradze – sądy obwodowe (obvodní soudy), w Brnie – Sąd Miejski (Městský soud).

Art. 3 ust. 4 lit. c) – Środki odbioru dokumentów

Dokumenty przyjmowane są:

  • za pośrednictwem operatora pocztowego;
  • faksem;
  • e-mailem.

Art. 3 ust. 4 lit. d) – Języki, w których można wypełniać formularz standardowy zawarty w załączniku I

Formularz należy wypełnić w języku czeskim, słowackim lub angielskim.

Art. 4 – Organ centralny

Ministerstvo spravedlnosti
(Ministerstwo Sprawiedliwości)

mezinárodní odbor civilní
(Międzynarodowy Wydział Cywilny)

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Tel.: +420-221-997-111

Faks: +420-224-919-927

E-mail: posta@msp.justice.cz

Art. 7 – Pomoc w ustalaniu adresu

  • Art. 7 ust. 1 lit. a)

Sąd powiatowy (okresní soud) [w Pradze – sąd obwodowy (obvodní soud), w Brnie – Sąd Miejski (Městský soud)] właściwy miejscowo ze względu na ostatni znany adres osoby, której ma zostać doręczony dokument, jeżeli taka informacja jest dostępna, lub – w stosownych przypadkach – sąd powiatowy, na obszarze właściwości którego – wedle dostępnych informacji – przebywa osoba, której ma zostać doręczony dokument.

  • Art. 7 ust. 2 lit. c)

Jeżeli doręczenie pod adres wskazany we wniosku okazało się nieskuteczne, sąd sprawdza dane z odpowiedniego systemu informacyjnego w celu ustalenia (i) adresu stałego pobytu osoby fizycznej, (ii) miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, bądź – w przypadku osoby prawnej– (iii) adresu siedziby statutowej lub jednostki organizacyjnej zamieszczonego w odpowiednim rejestrze.

Sąd sprawdza również, czy adresat dysponuje skrzynką elektroniczną (datová schránka) zarejestrowaną w Republice Czeskiej. Jeżeli adresat dysponuje taką skrzynką, sąd doręcza pisma sądowe za pośrednictwem publicznej sieci danych wyłącznie do tej skrzynki. Założenie takiej skrzynki jest obowiązkowe wyłącznie dla osób prawnych oraz (od 1 stycznia 2023 r.) dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest ono fakultatywne.

Art. 8 – Przekazywanie dokumentów

Republika Czeska przyjmuje formularze wypełnione nie tylko w języku czeskim, ale również w języku słowackim i angielskim.

Art. 12 – Odmowa przyjęcia dokumentu

Nie dotyczy.

Art. 13 – Data doręczenia

W Republice Czeskiej nie określono żadnych terminów doręczania dokumentów.

Art. 14 – Poświadczenie doręczenia i kopia doręczonego dokumentu

Republika Czeska przyjmuje potwierdzenia doręczenia nie tylko w języku czeskim, ale również w języku słowackim i angielskim.

Art. 15 – Koszty doręczenia

Doręczenie w Republice Czeskiej nie podlega opłacie.

Art. 17 – Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych

Republika Czeska oświadcza, że na swoim terytorium zezwala na doręczenie tego rodzaju.

Art. 19 – Doręczanie drogą elektroniczną

Poświadczenie doręczenia dokumentów drogą elektroniczną musi zostać opatrzone podpisem elektronicznym opartym na kwalifikowanym certyfikacie lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Art. 20 – Doręczanie bezpośrednie

Republika Czeska oświadcza, że prawo czeskie nie zezwala na takie doręczenie na jej terytorium.

Art. 22 – Niewdanie się w spór przez pozwanego

  • Art. 22 ust. 2

Z zastrzeżeniem art. 22 ust. 1 sądy w Republice Czeskiej mogą wydać wyrok, nawet jeżeli nie otrzymano potwierdzenia doręczenia, o ile zostały spełnione wszystkie warunki przewidziane w art. 22 ust. 2.

  • Art. 22 ust. 4

W Republice Czeskiej nie obowiązuje taki termin.

Art. 29 – Stosunek do umów lub porozumień między państwami członkowskimi

Nie dotyczy.

Art. 33 ust. 2 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 03/06/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.