Doręczanie dokumentów (wersja przekształcona)

Estonia

Autor treści:
Estonia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Estonia

Doręczanie dokumentów prawnych


*pole musi zostać wypełnione

Art. 3 ust. 1 – Jednostki przekazujące

Jednostkami odpowiedzialnymi za przekazywanie dokumentów sądowych w Estonii, o których to jednostkach mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów”) (wersja przekształcona), są sądy rejonowe, sądy okręgowe i Sąd Najwyższy, w zależności od tego, przed jakim sądem toczy się postępowanie, w związku z którym mają zostać doręczone dokumenty, natomiast jednostką odpowiedzialną za przekazywanie dokumentów pozasądowych jest Ministerstwo Sprawiedliwości (Justiitsministeerium).

Art. 3 ust. 2 – Jednostki przyjmujące

Jednostką odpowiedzialną za przyjmowanie dokumentów sądowych i pozasądowych, o której mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia, jest sąd rejonowy właściwy dla miejsca planowanego doręczenia dokumentu.

Art. 3 ust. 4 lit. c) – Środki odbioru dokumentów

Dokumenty można odbierać pocztą tradycyjną, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z warunkami określonymi w kodeksie postępowania cywilnego (tsiviilkohtumenetluse seadustik).

Art. 3 ust. 4 lit. d) – Języki, w których można wypełniać formularz standardowy zawarty w załączniku I

Estonia przyjmuje standardowe formularze zarówno w języku estońskim, jak i w języku angielskim.

Art. 4 – Organ centralny

Funkcje organu centralnego, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia, pełni Ministerstwo Sprawiedliwości. Dane kontaktowe:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Estonia

Tel.: (+372) 620 8183

Faks: (+372) 620 8109

E-mail:  central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

Art. 7 – Pomoc w ustalaniu adresu

Aby spełnić odpowiednie wymogi, zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) Estonia dostarcza szczegółowych informacji na temat sposobów znalezienia adresów osób, którym ma zostać doręczony dokument, za pośrednictwem europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość”.

 • Organ wydający:

Tallinna Perekonnaseisuamet

Pärnu mnt 67

10135 Tallinn

Estonia

E-mail: perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee.

 • Wnioski można składać:

Tallinna Perekonnaseisuamet

Pärnu mnt 67

10135 Tallinn

Estonia.

 • Wniosek musi zawierać następujące informacje:
  • wskazanie tych dokumentów podlegających doręczeniu, w przypadku których konieczne jest ustalenie adresu danej osoby (wraz z dokumentacją potwierdzającą konieczność dokonania takiego ustalenia);
  • potwierdzenie, że potrzeba uzyskania informacji będących przedmiotem wniosku wynika z przepisów rozporządzenia;
  • potwierdzenie, że wspomniane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do zamierzonego celu;
  • wskazanie osoby, która uiściła opłatę za przekazanie żądanych informacji, oraz określenie daty, w której uiszczono tę opłatę (w tym kontekście zaleca się załączenie dokumentu potwierdzającego złożenie zlecenia płatniczego);
  • informacje umożliwiające ustalenie tożsamości wnioskodawcy (w tym kopię strony dokumentu tożsamości wnioskodawcy zawierającej jego dane osobowe, którą należy załączyć do wniosku).

Formularz wniosku: [link do formularza wniosku zostanie dodany do dnia rozpoczęcia stosowania rozporządzenia]

Wnioski można składać w języku estońskim lub angielskim.

 • Przekazanie informacji podlega opłacie – za wydanie informacji dotyczących określonej osoby pobiera się opłatę skarbową w wysokości 15 euro.

Dane do płatności:

Odbiorca:                    Rahandusministeerium (Ministerstwo Finansów)

Rachunki bankowe:    SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X),

Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X),

Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Nr ref.:                        2900082511

Tytuł przelewu:           imię i nazwisko osoby, której adres ma zostać ustalony.

 • Informacje przekazuje się:
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku lub
  • listem poleconym lub ekonomicznym na adres pocztowy wnioskodawcy wskazany we wniosku.
 • Dodatkowe informacje:
  • w przypadku wystąpienia problemów związanych z wnioskiem Urząd Stanu Cywilnego w Tallinnie skontaktuje się z wnioskodawcą i poprosi go o udzielenie dodatkowych wyjaśnień lub przekazanie dodatkowej dokumentacji;
  • jeżeli Urząd Stanu Cywilnego w Tallinnie stwierdzi, że przekazanie żądanych informacji jest nieuzasadnione lub mogłoby zaszkodzić osobie, o której informacje adresowe się zwrócono, może odmówić ich udzielenia;
  • osoba, która uzna, że doszło do naruszenia przysługujących jej praw lub do ograniczenia jej swobód, może wnieść skargę do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Siseministeerium) w terminie 30 dni [link do strony internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zawierającej bardziej szczegółowe informacje na ten temat zostanie dodany do dnia rozpoczęcia stosowania rozporządzenia];
  • dopuszcza się również możliwość wniesienia skargi do Sądu Administracyjnego w Tallinnie (Tallinna Halduskohus), z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w kodeksie postępowania przed sądami administracyjnymi (halduskohtumenetluse seadustik) i w trybie określonym w tym kodeksie w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o wydaniu postanowienia (aby uzyskać dodatkowe informacje, zob.: https://www.kohus.ee/kohtusse-poordujale/halduskohtumenetlus).

Art. 8 – Przekazywanie dokumentów

Estonia przyjmuje standardowe formularze, o których mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia, zarówno w języku estońskim, jak i w języku angielskim.

Art. 12 – Odmowa przyjęcia dokumentu

Językiem urzędowym Estonii w rozumieniu art. 12 ust. 1 lit. b) i art. 12 ust. 2 lit. a) jest język estoński.

Art. 13 – Data doręczenia

W prawie estońskim nie wyznaczono żadnego takiego określonego terminu.

Art. 14 – Poświadczenie doręczenia i kopia doręczonego dokumentu

Estonia przyjmuje standardowe formularze, o których mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia, zarówno w języku estońskim, jak i w języku angielskim.

Art. 15 – Koszty doręczenia

Co do zasady dokumenty są doręczane nieodpłatnie.

Jeżeli jednostka przyjmująca doręcza dokument procesowy za pośrednictwem komornika, opłata należna za doręczenie dokumentu wynosi 40 euro, o ile dokument udało się doręczyć adresatowi lub jego pełnomocnikowi:

 1. z wykorzystaniem adresu lub danych telekomunikacyjnych zawartych w rejestrze ludności lub za pośrednictwem adresu e-mail: isikukood@eesti.ee (isikukood = identyfikator); lub
 2. na adres wskazany w estońskim rejestrze osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i osób prawnych lub z wykorzystaniem danych telekomunikacyjnych zawartych w systemie informacyjnym obsługującym ten rejestr.

W przypadkach innych niż te wskazane powyżej wysokość opłaty za doręczenie dokumentów procesowych przez komornika wynosi 70 euro. Jeżeli osoba, której pisma mają zostać doręczone, ma prawny obowiązek zgłoszenia swojego adresu lub danych kontaktowych do estońskiego rejestru ludności lub rejestru osób samozatrudnionych i osób prawnych i nie wywiązała się należycie z tego obowiązku, w tym jeżeli dane figurujące w rejestrze są nieaktualne lub nieprawidłowe z innego powodu, co uniemożliwiło doręczenie pism sądowych na ich podstawie, osoba występująca o dokonanie doręczenia pokrywa 35 euro z łącznej kwoty 70 euro wskazanej w postanowieniu dotyczącym opłat komorniczych, a osoba, której pisma mają zostać doręczone, pokrywa pozostałą część tej kwoty, tj. 35 euro.

Jeżeli nie można było doręczyć pisma sądowego, mimo że komornik dołożył wszelkich niezbędnych i zasadnych starań, aby doręczyć pismo zgodnie z procedurą przewidzianą w obowiązujących przepisach, ma on prawo dochodzić zapłaty honorarium w kwocie 40 euro, przedstawiając postanowienie o opłatach komorniczych oraz dokument opisujący kroki podjęte w celu doręczenia pisma.

Komornik nie może żądać opłat, jeżeli nie dołożył wszelkich niezbędnych i zasadnych starań, aby doręczyć pismo zgodnie z procedurą przewidzianą w obowiązujących przepisach w terminie wyznaczonym przez sąd, i jeżeli doręczenie pisma nie było możliwe.

Art. 17 – Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych

Zgodnie z art. 17 dokumenty mogą być dostarczane przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych innych państw członkowskich w Estonii tylko wówczas, gdy dokumenty te mają być dostarczone obywatelowi państwa członkowskiego, z którego pochodzą.

Art. 19 – Doręczanie drogą elektroniczną

Na podstawie art. 19 ust. 2 Estonia przekazuje następujące informacje:

Zgodnie z prawem estońskim pismo sądowe uznaje się za doręczone odbiorcy pocztą elektroniczną, jeżeli odbiorca prześle sądowi potwierdzenie jego odbioru. Potwierdzenie takie musi być podpisane przez odbiorcę lub jego pełnomocnika oraz wskazywać datę odbioru. Potwierdzenie w formacie elektronicznym należy opatrzyć podpisem cyfrowym lub przesłać w inny bezpieczny sposób, który pozwoli na identyfikację nadawcy i ustalenie czasu nadania, chyba że sąd nie ma wątpliwości co do tego, że potwierdzenie bez podpisu cyfrowego zostało wysłane przez odbiorcę lub jego pełnomocnika. Potwierdzenie w formacie elektronicznym może być wysłane do sądu pocztą elektroniczną, jeżeli adres e-mail odbiorcy jest sądowi znany oraz jeżeli można domniemywać, że nieupoważnione osoby nie mają do niego dostępu, a także jeżeli sąd korzystał już z tego adresu w tej sprawie lub jeżeli uczestnik postępowania udostępnił dobrowolnie swój adres e-mail na potrzeby sądu. Potwierdzenie należy przesłać do sądu niezwłocznie. Za niewywiązanie się z tego obowiązku sąd może ukarać stronę postępowania lub jej pełnomocnika grzywną.

Art. 20 – Doręczanie bezpośrednie

W Estonii nie dopuszcza się możliwości doręczania dokumentów w sposób opisany w art. 20 rozporządzenia.

Art. 22 – Niewdanie się w spór przez pozwanego

Sąd estoński może także wydać orzeczenie w sprawie przy spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 2 rozporządzenia, jeżeli nie otrzymano poświadczenia dotyczącego doręczenia dokumentu procesowego stronie pozwanej. Wnioski o zniesienie skutków upływu terminu można złożyć w sądzie w terminie roku od dnia wydania orzeczenia kończącego postępowanie w danej sprawie.

Art. 29 – Stosunek do umów lub porozumień między państwami członkowskimi

– Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, pracowniczych i karnych

– Umowa między Republiką Łotewską, Republiką Estońską i Republiką Litewską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych

Art. 33 ust. 2 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

-
Ostatnia aktualizacja: 23/06/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.