Doręczanie dokumentów (wersja przekształcona)

Finlandia

Autor treści:
Finlandia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Finlandia

Doręczanie dokumentów prawnych


*pole musi zostać wypełnione

Art. 3 ust. 1 – Jednostki przekazujące

Jednostkami przekazującymi są sądy rejonowe (käräjäoikeudet), sąd gospodarczy (markkinaoikeus), sądy apelacyjne (hovioikeudet), Sąd Najwyższy (korkein oikeus), krajowa służba komornicza (ulosottolaitos) oraz Ministerstwo Sprawiedliwości (oikeusministeriö).

Art. 3 ust. 2 – Jednostki przyjmujące

Jednostkami przyjmującymi są sądy rejonowe (käräjäoikeudet).

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 3 ust. 4 lit. c) – Środki odbioru dokumentów

Dokumenty można dostarczać pocztą, faksem lub e-mailem.

Art. 3 ust. 4 lit. d) – Języki, w których można wypełniać formularz standardowy zawarty w załączniku I

Język fiński, język szwedzki i język angielski.

Art. 4 – Organ centralny

Organem centralnym jest Ministerstwo Sprawiedliwości (Oikeusministeriö).

Oikeusministeriö

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel.: (358-9) 16 06 76 28

Faks: (358-9) 16 06 75 24

E-mail: central.authority.om@gov.fi

Dokumenty można dostarczać pocztą, faksem lub e-mailem.

Komunikacja możliwa w językach: fińskim, szwedzkim i angielskim.

Art. 7 – Pomoc w ustalaniu adresu

Art. 7 ust. 1 lit. c): W Finlandii wniosek o ustalenie adresu osoby, której ma zostać doręczony dokument, można złożyć do Biura Danych Cyfrowych i Demograficznych (Digi- ja väestötietovirasto). W tymże urzędzie, w celach dozwolonych, można zamówić wyciąg z fińskiego systemu ewidencji ludności (väestötietojärjestelmästä). Wyciąg taki podlega opłacie.

Szczegóły zamawiania wyciągów, informacje o stawkach oraz dane kontaktowe Biura Danych Cyfrowych i Demograficznych znajdują się na następujących stronach:

w języku fińskim: https://dvv.fi/muut-todistukset

w języku szwedzkim: https://dvv.fi/sv/ovriga-intyg

w języku angielskim: https://dvv.fi/en/other-certificates

Art. 7 ust. 2 lit. c): W Finlandii komornicy sądowi sądów rejonowych (käräjäoikeuksien haastemiehet) mają dostęp do systemu ewidencji ludności (väestötietojärjestelmästä), z którego mogą korzystać, żeby sprawdzić aktualne dane adresowe w przypadku, gdy adres wskazany we wniosku o doręczenie nie jest prawidłowy.

Art. 8 – Przekazywanie dokumentów

Wniosek można wypełnić w języku fińskim, szwedzkim lub angielskim.

Art. 12 – Odmowa przyjęcia dokumentu

-

Art. 13 – Data doręczenia

-

Art. 14 – Poświadczenie doręczenia i kopia doręczonego dokumentu

Formularz poświadczenia doręczenia można wypełnić w języku fińskim, szwedzkim lub angielskim.

Art. 15 – Koszty doręczenia

Nie pobiera się opłat za doręczenie dokumentów od zagranicznych jednostek przekazujących.

Art. 17 – Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych

Finlandia nie sprzeciwia się tej formie doręczenia.

Art. 19 – Doręczanie drogą elektroniczną

Nie dotyczy.

Art. 20 – Doręczanie bezpośrednie

Finlandia nie sprzeciwia się tej formie doręczenia. Właściwym organem w tym zakresie są komornicy sądowi sądów rejonowych (käräjäoikeuksien haastemiehet).

Art. 22 – Niewdanie się w spór przez pozwanego

Finlandia nie ma informacji do przekazania w oparciu o art. 22 ust. 2 i 4.

Art. 29 – Stosunek do umów lub porozumień między państwami członkowskimi

Umowa nordycka z 26 kwietnia 1974 r. o wzajemnej pomocy prawnej.

Art. 33 ust. 2 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

-
Ostatnia aktualizacja: 08/12/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.