Doręczanie dokumentów (wersja przekształcona)

Węgry

Autor treści:
Węgry

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Węgry

Doręczanie dokumentów prawnych


*pole musi zostać wypełnione

Art. 3 ust. 1 – Jednostki przekazujące

W przypadku dokumentów sądowych jednostką przekazującą jest sąd prowadzący postępowanie, w którego toku sporządzono dokument podlegający doręczeniu; w przypadku dokumentów sporządzonych w ramach czynności notarialnych jednostką przekazującą jest notariusz dokonujący czynności, w ramach której sporządzono dany dokument; w przypadku innych dokumentów pozasądowych jednostką przekazującą jest Minister Sprawiedliwości.

Art. 3 ust. 2 – Jednostki przyjmujące

Jednostką przyjmującą jest sąd rejonowy właściwy dla miejsca wskazanego przez adresata jako jego adres we wniosku o pomoc prawną (dla Budapesztu – Centralny Sąd Rejonowy w Peszcie) oraz Węgierska Izba Komornicza.

Art. 3 ust. 4 lit. c) – Środki odbioru dokumentów

Jednostki przyjmujące odbierają dokumenty doręczane pocztą tradycyjną, faksem lub drogą elektroniczną.

Art. 3 ust. 4 lit. d) – Języki, w których można wypełniać formularz standardowy zawarty w załączniku I

Dopuszczalnymi językami są języki: węgierski, angielski, niemiecki i francuski.

Art. 4 – Organ centralny

Na Węgrzech obowiązki organu centralnego pełni Minister Sprawiedliwości:
Igazságügyi Minisztérium (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Nemzetközi Magánjogi Főosztály (Departament Prawa Prywatnego Międzynarodowego)
Adres: Nádor utca 22, 1051 Budapest
Adres pocztowy: Pf. 2., 1357 Budapest
Tel.: +36 1 795 5397, 1 795 3188
Faks: +36 1 550 3946
E-mail: nmfo@im.gov.hu.

Art. 7 – Pomoc w ustalaniu adresu

Pomocy, o której mowa w art. 7 ust. 1 lit. a), udziela Minister Sprawiedliwości:

Igazságügyi Minisztérium (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (Departament Prawa Prywatnego Międzynarodowego)

Adres: Nádor utca 22, 1051 Budapest

Adres pocztowy: Pf. 2, 1357 Budapest
Tel.: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Faks: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu.

Informacje, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c), są dostępne w sekcji 4.2 europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” (doręczanie pism sądowych).

Art. 8 – Przekazywanie dokumentów

Dopuszczalnymi językami są języki: węgierski, angielski, niemiecki i francuski.

Art. 12 – Odmowa przyjęcia dokumentu

Węgry nie przetłumaczyły formularza L zawartego w załączniku I na żaden język państwa trzeciego.

Art. 13 – Data doręczenia

W prawie węgierskim nie wyznaczono żadnego konkretnego terminu, przed którego upływem należy doręczyć dokument.

Art. 14 – Poświadczenie doręczenia i kopia doręczonego dokumentu

Dopuszczalnymi językami są języki: węgierski, angielski, niemiecki i francuski.

Art. 15 – Koszty doręczenia

Sądy doręczają dokumenty nieodpłatnie.

Opłata za doręczenie dokumentu przez komornika wynosi 7 500 forintów. Kwotę tę należy przelać z wyprzedzeniem na numer rachunku wskazany poniżej, a dowód potwierdzający dokonanie przelewu należy załączyć do wniosku:

Posiadacz rachunku: Węgierska Izba Komornicza

Dane rachunku bankowego: Budapest Bank Nyrt.

SWIFT (BIC): BUDAHUHB

IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000

W tytule przelewu należy podać następujące informacje: KU2 – numer referencyjny wniosku, imię i nazwisko adresata.

Art. 17 – Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych

Z metody doręczenia, o której mowa w art. 17, można skorzystać na Węgrzech wyłącznie w przypadku, gdy adresat jest obywatelem przekazującego państwa członkowskiego.

Art. 19 – Doręczanie drogą elektroniczną

Węgry nie określiły żadnych dodatkowych warunków.

Art. 20 – Doręczanie bezpośrednie

Z metody doręczania, o której mowa w art. 20, można skorzystać na Węgrzech zgodnie z przepisami dotyczącymi doręczania dokumentów przez komornika.

Art. 22 – Niewdanie się w spór przez pozwanego

Sądy węgierskie mogą w niektórych przypadkach wydać wyrok, pod warunkiem że spełnione zostały wszystkie warunki przewidziane w art. 22 ust. 2.

Na Węgrzech termin na złożenie wniosku o zniesienie skutków upływu terminu, o którym mowa w art. 22 ust. 4, wynosi rok.

Art. 29 – Stosunek do umów lub porozumień między państwami członkowskimi

Węgry nie zawarły żadnej tego rodzaju umowy z innym państwem członkowskim.

Art. 33 ust. 2 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 02/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.