Doręczanie dokumentów (wersja przekształcona)

Irlandia

Autor treści:
Irlandia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Irlandia

Doręczanie dokumentów prawnych


*pole musi zostać wypełnione

Art. 3 ust. 1 – Jednostki przekazujące

W Irlandii od 15.04.2019 r. jednostką przekazującą jest sekretariat sądu (Court Office) w Castlebar, w hrabstwie Mayo.

Service of EU documents (doręczanie dokumentów UE)
Courts Service Centralised Office (połączony sekretariat sądownictwa)
Court Office (sekretariat sądu)
The Courthouse (sąd)
Castlebar
Co. Mayo

F23 YA99

E-mail: serviceofeudocuments@courts.ie

Wszelkie pytania związane z wnioskami o doręczenie złożonymi przed 15.04.2019 r. należy przesłać do sekretariatu, z którego wysłano wniosek. Lista sekretariatów dostępna jest tutaj:

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC

Art. 3 ust. 2 – Jednostki przyjmujące

W Irlandii od 15.04.2019 r. jednostką przyjmującą jest sekretariat sądu (Court Office) w Castlebar, w hrabstwie Mayo, pod adresem:

Service of EU documents (doręczanie dokumentów UE)
Courts Service Centralised Office (połączony sekretariat sądownictwa)
Court Office (sekretariat sądu)
The Courthouse (sąd)
Castlebar,
Co. Mayo

F23 YA99

E-mail: serviceofeudocuments@courts.ie

Wszelkie pytania związane z wnioskami o doręczenie złożonymi przed 15.04.2019 r. należy przesłać do sekretariatu, do którego wysłano wniosek. Lista sekretariatów dostępna jest tutaj:

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC

Art. 3 ust. 4 lit. c) – Środki odbioru dokumentów

Dostępne sposoby przyjmowania dokumentów: przesyłka pocztowa lub przekazanie za pośrednictwem usługodawcy, takiego jak usługodawca dostarczający przesyłki ekspresowe.

W sprawach administracyjnych można się również kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Art. 3 ust. 4 lit. d) – Języki, w których można wypełniać formularz standardowy zawarty w załączniku I

Standardowy formularz można wypełnić w języku irlandzkim lub angielskim.

Art. 4 – Organ centralny

The Master (Przewodniczący)

The High Court (Wysoki Trybunał)

Four Courts

IE-Dublin 7

Irlandia

Informacje w języku angielskim lub irlandzkim można przekazywać do Głównego Sekretariatu Wysokiego Trybunału (Central Office of the High Court) pocztą lub faksem na numer: (353-1) 872 56 69. Z Głównym Sekretariatem Wysokiego Trybunału można się także kontaktować telefonicznie, pod numerem: (353-1) 888 60 00.

Właściwość miejscowa: terytorium całego kraju.

Art. 7 – Pomoc w ustalaniu adresu

Zgodnie z prawem irlandzkim nie udziela się pomocy w znalezieniu strony postępowania, której mają zostać doręczone dokumenty, ponieważ przeprowadzenie postępowania – w tym zlokalizowanie strony przeciwnej – stanowi uprawnienie i zobowiązanie strony, która zamierza dokonać doręczenia. Jeżeli dokonanie doręczenia za pomocą środków przewidzianych w ustawie nie jest możliwe, sąd może zarządzić doręczenie zastępcze, jeżeli uzna, że w danej sytuacji jest to właściwe.

Irlandia nie stosuje art. 7 ust. 1 lit. a) lub b), a sądy nie ustalają adresu żadnej ze stron postępowania z własnej inicjatywy.

Aby ustalić adres strony postępowania, przydatne mogą być następujące zasoby:

Jeżeli znany jest numer telefonu, bez powiązanego adresu, można skorzystać ze stron:

https://www.phonenumbers.ie/

https://free-lookup.net/ireland

https://whitepages.co.com/ireland/

Przedstawicielem Irlandii w sieci europejskich rejestrów przedsiębiorców jest Urząd Rejestracji Spółek (Companies Registration Office). Jest to centralne repozytorium informacji o irlandzkich spółkach i firmach, które zgodnie z prawem muszą być dostępne publicznie.

Rejestr organizacji charytatywnych (Charities Register) – krajowy organ regulacyjny Irlandii ds. organizacji charytatywnych – znajduje się pod adresem: https://www.charitiesregulator.ie/en.

Generalne Biuro Rejestrowe (General Register Office) – centralne repozytorium danych dotyczących urodzeń, urodzeń martwych, adopcji, małżeństw, związków partnerskich i zgonów w Irlandii – znajduje się pod adresem: https://www.gov.ie/en/campaigns/af7893-general-register-office/.

Jeżeli dostępny jest numer rejestracyjny pojazdu, w uzyskaniu adresu mogą – za opłatą – pomóc przedsiębiorstwa takie, jak https://www.myvehicle.ie/ i https://www.theaa.ie/car-history-check/.

Warto korzystać także z mediów społecznościowych – wiele osób zamieszcza tam swój adres, numer telefonu lub informacje o pracodawcy.

Można również zapłacić za znalezienie osoby – za niewielką opłatą dostępnych jest wiele takich usług online.

Adres lub adres do przekierowania można uzyskać na poczcie.

Można również rozważyć skorzystanie z usług prywatnego detektywa lub doręczającej osoby trzeciej (summons server).

Art. 8 – Przekazywanie dokumentów

Brak.

Art. 12 – Odmowa przyjęcia dokumentu

Brak.

Art. 13 – Data doręczenia

Przepisy tego ustępu nie mają zastosowania w prawie irlandzkim.

Art. 14 – Poświadczenie doręczenia i kopia doręczonego dokumentu

Brak.

Art. 15 – Koszty doręczenia

Jeżeli na podstawie art. 11 ust. 2 złożono wniosek o doręczenie dokumentu do rąk własnych, dokument zostanie doręczony za pośrednictwem kancelarii prawnej, prywatnego detektywa lub doradcy prawnego uprawnionego do reprezentowania klientów w sądach niższych (solicitor) za uzgodnioną opłatą mieszczącą się w przedziale od 70 do 100 euro.

Art. 17 – Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych

Irlandia nie zgłasza sprzeciwu w tym zakresie.

Art. 19 – Doręczanie drogą elektroniczną

Brak.

Art. 20 – Doręczanie bezpośrednie

Nie ma przeszkód, aby dowolna osoba mająca interes prawny w danym postępowaniu sądowym dokonywała doręczeń dokumentów sądowych bezpośrednio przez właściwych urzędników państwa członkowskiego, w którym ma być dokonane doręczenie. W Irlandii do takich urzędników należą doradcy prawni uprawnieni do reprezentowania klientów w sądach niższych (solicitors) oraz doręczające osoby trzecie (summons servers).

Art. 22 – Niewdanie się w spór przez pozwanego

Niezależnie od postanowień ust. 1 sąd irlandzki może wydać orzeczenie, nawet jeżeli nie otrzymał poświadczenia doręczenia lub dostarczenia, o ile tylko spełnione zostały wszystkie warunki określone w ust. 2.

Jeżeli chodzi o art. 22 ust. 4, to do sądu należy ocena, czy wniosek o zwolnienie od skutków upływu terminu odwołania został złożony w rozsądnym terminie od chwili zapoznania się przez pozwanego z treścią orzeczenia.

Art. 29 – Stosunek do umów lub porozumień między państwami członkowskimi

Brak.

Art. 33 ust. 2 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 15/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.