Doręczanie dokumentów (wersja przekształcona)

Łotwa

Autor treści:
Łotwa

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Łotwa

Doręczanie dokumentów prawnych


*pole musi zostać wypełnione

Art. 3 ust. 1 – Jednostki przekazujące

Przekazywanie dokumentów do innego państwa zapewniają sądy rejonowe (miejskie) (rajonu (pilsētu) tiesas), sądy okręgowe (apgabaltiesas) oraz Sąd Najwyższy (Augstākā tiesa).

Art. 3 ust. 2 – Jednostki przyjmujące

Organem centralnym właściwym w zakresie przyjmowania i wykonywania wniosków o doręczenie dokumentów zagranicznych jest Łotewska Rada Przysięgłych Komorników Sądowych.

Zvērinātu tiesu izpildītāju padome

Adres: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Łotwa

Telefon: (+371) 67290005; faks: +371 67290006

E-mail: documents@lzti.lv

Art. 3 ust. 4 lit. c) – Środki odbioru dokumentów

Łotwa będzie przyjmować wnioski o doręczenie dokumentów oraz poświadczenia doręczenia dokumentów z pozostałych państw członkowskich, o ile zostały one przesłane pocztą.

Dokumenty będą również przyjmowane elektronicznie, pod warunkiem że będą właściwie poświadczone.

Art. 3 ust. 4 lit. d) – Języki, w których można wypełniać formularz standardowy zawarty w załączniku I

Łotwa przyjmuje standardowe formularze wypełnione nie tylko w języku łotewskim, lecz również w języku angielskim.

Art. 4 – Organ centralny

Organem centralnym jest Ministerstwo Sprawiedliwości (Tieslietu ministrija).

Adres: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1536, Łotwa

Telefon: +371 67036802

E-mail: pasts@tm.gov.lv

Art. 7 – Pomoc w ustalaniu adresu

Łotwa wybrała mechanizm, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia, tzn. przekazywanie za pośrednictwem portalu e-Sprawiedliwość szczegółowych informacji o tym, jak znaleźć adresy do doręczeń. W związku z powyższym chcielibyśmy wskazać, że:

1. Aby znaleźć adres osoby fizycznej, można złożyć oficjalny wniosek do Urzędu ds. Obywatelstwa i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, który prowadzi rejestr osób fizycznych. Wniosek o wyciąg z rejestru osób fizycznych musi zawierać uzasadnienie wyjaśniające, do czego potrzebne są określone dane, aby podmiot przetwarzający dane mógł zdecydować, czy istnieją podstawy do ich udostępnienia.

2. Adres przedsiębiorstwa można uzyskać bezpłatnie z rejestru przedsiębiorstw (Uzņēmumu reģistrs). Wszystkie wpisy do rejestru handlowego są publikowane bezpłatnie na stronie informacyjnej, dzięki czemu są publicznie dostępne online.

Władze łotewskie nie składają z własnej inicjatywy wniosków o informacje o adresie do rejestru osób fizycznych w przypadkach, w których adres wskazany we wniosku o doręczenie jest niepoprawny. Za znalezienie właściwego adresu odpowiada organ składający taki wniosek lub wnioskodawca.

Art. 8 – Przekazywanie dokumentów

Łotwa przyjmuje wnioski o doręczenie dokumentów na standardowych formularzach, określonych w załączniku I do rozporządzenia, jeżeli zostały one sporządzone w języku łotewskim albo angielskim.

Art. 12 – Odmowa przyjęcia dokumentu

Zgodnie z art. 57 kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli adresat odmówi przyjęcia pism sądowych, osoba je doręczająca odnotowuje ten fakt na danym piśmie, wskazując również powody odmowy, datę i godzinę. Odmowa przyjęcia pism sądowych nie stoi na przeszkodzie wszczęciu postępowania sądowego.

Art. 13 – Data doręczenia

Zgodnie z art. 56.1 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli pisma sądowe doręczono w trybie określonym w art. 56, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 9 tego artykułu, daną osobę uważa się za powiadomioną o czasie i miejscu przeprowadzenia rozprawy sądowej lub dokonania czynności procesowej lub o treści danego pisma, a pisma sądowe za doręczone:

1) w dniu, w którym adresat lub inna osoba przyjęli je zgodnie z art. 56 ust. 3, 7 lub 8 tego kodeksu;

2) w dniu, w którym osoba ta odmówiła ich przyjęcia (art. 57);

3) w siódmym dniu od daty wysłania pism, jeżeli zostały one przesłane pocztą;

4) w trzecim dniu od daty wysłania pism, jeżeli zostały one przesłane drogą elektroniczną.

Zgodnie z ust. 2 wspomnianego artykułu sam fakt doręczenia pism sądowych we wskazanym miejscu zamieszkania osoby fizycznej, pod inny wskazany adres, pod adres wskazany przez osobę fizyczną do korespondencji z sądem lub w siedzibie statutowej osoby prawnej, bez względu na to, czy otrzymano z poczty zawiadomienie o doręczeniu, czy pisma te zwrócono, pozostaje bez wpływu na fakt doręczenia. Adresat może wzruszyć domniemanie, że pisma zostały doręczone w siódmym dniu od daty wysłania, jeżeli przesłano je pocztą, lub w trzecim dniu od daty wysłania, jeżeli przesłano je drogą elektroniczną, wskazując obiektywne okoliczności, które uniemożliwiły mu odbiór tych pism pod wskazanym adresem.

Art. 14 – Poświadczenie doręczenia i kopia doręczonego dokumentu

Łotwa przyjmuje wnioski o doręczenie dokumentów na standardowych formularzach, określonych w załączniku I do rozporządzenia, jeżeli zostały one sporządzone w języku łotewskim albo angielskim.

Art. 15 – Koszty doręczenia

Organy łotewskie doręczają dokumenty na podstawie art. 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia za opłatą w wysokości 133,33 euro (z VAT) za każdy wniosek o doręczenie dokumentu. Osoba, która opłatę za złożenie wniosku o doręczenie dokumentu wnosi przelewem, ponosi również koszty tego przelewu.

Dane rachunku bankowego:

Nr rej. 90001497619

Adres siedziby (od 16 grudnia 2019 r.): Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Łotwa

Bank: Swedbank AS

IBAN: LV93HABA0551038096742

Kod SWIFT: HABALV22

Cel płatności: dane odbiorcy

Art. 17 – Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych

Łotwa nie wyraża zgody na doręczanie dokumentów kanałami dyplomatycznymi, z wyjątkiem przypadków, gdy dokumenty mają zostać doręczone obywatelowi danego państwa członkowskiego.

Art. 19 – Doręczanie drogą elektroniczną

Nie dotyczy.

Art. 20 – Doręczanie bezpośrednie

Prawo łotewskie nie przewiduje możliwości doręczania dokumentów na podstawie art. 20 rozporządzenia.

Art. 22 – Niewdanie się w spór przez pozwanego

Niezależnie od przepisów art. 22 ust. 1 rozporządzenia sąd może, również w składzie jednoosobowym, wydać wyrok nawet wówczas, gdy nie uzyskano poświadczenia doręczenia, o ile spełnione zostały warunki określone w art. 22 ust. 2 rozporządzenia. Na Łotwie nie określono terminu, po którym nie przyjmuje się już wniosków o zwolnienie od skutku upływu terminu odwołania, o ile spełnione zostały warunki określone w art. 22 ust. 4 rozporządzenia.

Art. 29 – Stosunek do umów lub porozumień między państwami członkowskimi

W Republice Łotewskiej obowiązują dwie umowy międzynarodowe:

1) Umowa między Republiką Łotewską a Rzecząpospolitą Polską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych;

2) Umowa między Republiką Łotewską, Republiką Estonii a Republiką Litwy o pomocy prawnej i stosunkach prawnych.

Art. 33 ust. 2 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 23/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.