Doręczanie dokumentów (wersja przekształcona)

Litwa

Autor treści:
Litwa

Art. 3 ust. 1 – Jednostki przekazujące

Organami właściwymi do przekazywania dokumentów do innych państw zgodnie z rozporządzeniem są wszystkie sądy powszechne Republiki Litewskiej orzekające w sprawach cywilnych i handlowych.

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700

Art. 3 ust. 2 – Jednostki przyjmujące

Organem wyznaczonym do przyjmowania wniosków innych państw członkowskich o doręczenie dokumentów zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia jest Litewska Izba Komornicza.

Dane kontaktowe Litewskiej Izby Komorniczej (Lietuvos anstolių rūmai):

Adres: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Litwa

Telefon: +370 5 2750067, +370 5 2750068
E-mail: info@antstoliurumai.lt

Art. 3 ust. 4 lit. c) – Środki odbioru dokumentów

Jeżeli przekazanie dokumentów nie jest możliwe ze względu na zakłócenia działania zdecentralizowanego systemu informatycznego lub wystąpienie wyjątkowych okoliczności, jednostka przyjmująca może przyjąć dokumenty przesłane pocztą tradycyjną.

Art. 3 ust. 4 lit. d) – Języki, w których można wypełniać formularz standardowy zawarty w załączniku I

Republika Litewska przyjmuje formularze wypełnione w językach litewskim i angielskim.

Art. 4 – Organ centralny

Organem centralnym pełniącym funkcje, o których mowa w art. 4 rozporządzenia, jest Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Litewskiej.

Dane kontaktowe litewskiego Ministerstwa Sprawiedliwości (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija):

Adres: Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Litwa

Telefon: + 370 600 38 904

E-mail: rastine@tm.lt

Art. 7 – Pomoc w ustalaniu adresu

Organem wyznaczonym zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia, do którego jednostki przekazujące innych państw członkowskich mogą się zwracać z wnioskami o ustalenie adresu osoby, której ma zostać doręczony dokument, jest Litewska Izba Komornicza.

Dane kontaktowe Litewskiej Izby Komorniczej (Lietuvos anstolių rūmai):

Adres: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Litwa

Telefon: +370 5 2750067, +370 5 2750068
E-mail: info@antstoliurumai.lt

Art. 8 – Przekazywanie dokumentów

Republika Litewska przyjmuje formularze wypełnione w językach litewskim i angielskim.

Art. 12 – Odmowa przyjęcia dokumentu

-

Art. 13 – Data doręczenia

Ustawodawstwo litewskie nie przewiduje szczególnych terminów doręczania dokumentów.

Art. 14 – Poświadczenie doręczenia i kopia doręczonego dokumentu

Językami, których użycie Republika Litewska dopuszcza zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia, są języki litewski i angielski.

Art. 15 – Koszty doręczenia

Przewidziano jednorazową opłatę stałą w wysokości 110 euro.

Opłatę należy wnieść na rachunek jednostki przyjmującej – Litewskiej Izby Komorniczej.

Lietuvos anstolių rūmai

Adres: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Litwa

Bank: Luminor Bank AB, kod banku 40100, kod SWIFT AGBLLT2X, numer konta: LT92 4010 0424 0031 5815, kod osoby prawnej 126198978.

Art. 17 – Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych

-

Art. 19 – Doręczanie drogą elektroniczną

Nie dotyczy.

Art. 20 – Doręczanie bezpośrednie

W Republice Litewskiej nie dopuszcza się doręczania bezpośredniego dokumentów sądowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia.

Art. 22 – Niewdanie się w spór przez pozwanego

Sądy w Republice Litewskiej mogą wydać wyrok nawet w przypadku nieotrzymania poświadczenia doręczenia lub dostarczenia dokumentu wszczynającego postępowanie lub dokumentu równorzędnego, o ile spełnione zostały wszystkie warunki ustanowione w art. 22 ust. 2 rozporządzenia. W przypadkach przewidzianych w art. 22 ust. 4 rozporządzenia (z wyjątkiem wyroków, o których mowa w art. 22 ust. 5) pozwany jest uprawniony do złożenia wniosku o zniesienie skutków upływu terminu do wniesienia środka odwoławczego. Wniosek o zniesienie skutków upływu terminu do wniesienia środka odwoławczego nie zostanie rozpoznany, jeżeli od dnia wydania wyroku minął ponad rok.

Art. 29 – Stosunek do umów lub porozumień między państwami członkowskimi

Litwa nie zawarła z innymi państwami członkowskimi żadnych umów ani porozumień, o których mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia, mających na celu przyspieszenie lub dalsze uproszczenie procedury przekazywania dokumentów ani nie sporządziła żadnych projektów tego rodzaju umów lub porozumień, które zamierza zawrzeć.

Art. 33 ust. 2 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

-
Ostatnia aktualizacja: 18/01/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.