Doręczanie dokumentów (wersja przekształcona)

Luksemburg

Autor treści:
Luksemburg

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Luksemburg

Doręczanie dokumentów prawnych


*pole musi zostać wypełnione

Art. 3 ust. 1 – Jednostki przekazujące

Właściwość w zakresie doręczania pism sądowych przysługuje komornikom sądowym (huissiers de justice).

Komornika sądowego można wyszukać na stronie Izby Komorników Sądowych w Luksemburgu (Chambre des huissiers de justice de Luxembourg).

Właściwość w zakresie doręczania pism przysługuje sekretarzom sądu (greffiers des juridictions).

Informacje można znaleźć na stronie: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html.

W tej dziedzinie Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma kompetencji. Nie należy zatem kierować do Ministerstwa Sprawiedliwości pism, które następnie mają zostać doręczone przez komornika sądowego (signification) lub przez sekretariat sądu (notification).

Art. 3 ust. 2 – Jednostki przyjmujące

Jednostkami przyjmującymi są tylko komornicy sądowi (huissiers de justice).

Komornika sądowego i informację o jego właściwości miejscowej można wyszukać na stronie Izby Komorników Sądowych w Luksemburgu (Chambre des huissiers de justice de Luxembourg).

W tej dziedzinie Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma kompetencji. Nie należy zatem kierować do Ministerstwa Sprawiedliwości pism, które następnie mają zostać doręczone przez komornika sądowego (signification) lub przez sekretariat sądu (notification).

Art. 3 ust. 4 lit. c) – Środki odbioru dokumentów

Dostępne sposoby odbioru dokumentów:

poczta, poczta elektroniczna, faks, telefon.

Art. 3 ust. 4 lit. d) – Języki, w których można wypełniać formularz standardowy zawarty w załączniku I

Język francuski i język niemiecki.

Art. 4 – Organ centralny

Organem centralnym jest Prokuratura Generalna (Parquet Général) przy Sądzie Najwyższym (Cour supérieure de Justice).

Parquet Général

Cité judiciaire

Bâtiment CR

Adres do korespondencji: L-2080 Luksemburg

Tel.: (+352) 47 59 81-2336

Faks: (+352) 47 05 50

E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Komunikacja możliwa w językach: francuskim i niemieckim.

W tej dziedzinie Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma kompetencji. Nie należy zatem kierować do Ministerstwa Sprawiedliwości pism, które następnie mają zostać doręczone przez komornika sądowego (signification) lub przez sekretariat sądu (notification).

Art. 7 – Pomoc w ustalaniu adresu

Zgodnie z art. 7, przy ustalaniu adresu osoby, której ma zostać doręczony dokument sądowy lub pozasądowy, Luksemburg zapewnia pomoc przewidzianą w art. 7 ust. 1 lit. a).

Wyznaczonym organem, do którego jednostki przekazujące mogą się zwracać z wnioskami o ustalenie adresu osoby, której ma zostać doręczony dokument, są komornicy sądowi (huissiers de justice).

Komornika sądowego i informację o jego właściwości miejscowej można wyszukać na stronie Izby Komorników Sądowych w Luksemburgu (Chambre des huissiers de justice de Luxembourg).

Zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. c) Luksemburg wskazuje, że w przypadku, gdy wniosek o doręczenie dokumentów zostanie przekazany komornikowi sądowemu działającemu w charakterze jednostki przyjmującej, komornik ten – z własnej inicjatywy – występuje do baz danych, do których ma dostęp, o udzielenie informacji na temat adresów osób fizycznych lub prawnych w przypadku, gdy adres wskazany we wniosku o doręczenie nie jest prawidłowy. Jeżeli istnieje nowy adres znajdujący się na obszarze właściwości miejscowej komornika sądowego, komornik ten doręcza pismo sądowe na ten nowy adres.

Art. 8 – Przekazywanie dokumentów

Luksemburg przyjmuje wnioski (formularz A) wypełnione w języku francuskim i niemieckim.

Art. 12 – Odmowa przyjęcia dokumentu

Nie dotyczy.

Art. 13 – Data doręczenia

Luksemburg wskazuje, że zgodnie z jego ustawodawstwem pismo należy doręczyć (za pośrednictwem komornika lub sekretariatu sądu) w terminie określonym w sposób wskazany w art. 12 ust. 5 i art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2020/1784 z 25 listopada 2020 r.

W przypadku doręczenia przez komornika notatka dotycząca doręczenia (exploit de signification) musi wskazywać datę doręczenia, tj. datę doręczenia pisma adresatowi w jego miejscu zamieszkania lub w dniu złożenia pisma w jego miejscu zamieszkania.

Jeżeli adresat odmawia przyjęcia odpisu pisma podlegającego doręczeniu, komornik odnotowuje to w notatce. W tym przypadku domniemywa się, że doręczenie zostało dokonane w dniu przedstawienia pisma adresatowi.

W przypadku gdy osoba, której należy doręczyć pismo, nie ma miejsca zamieszkania ani znanego miejsca pobytu, komornik sporządza protokół z czynności podjętych w celu ustalenia miejsca pobytu adresata pisma. Sporządzenie protokołu jest równoznaczne doręczeniu.

W przypadku gdy pismo jest przekazane w drodze doręczenia przez sekretariat sądu Luksemburg stosuje system podwójnej daty.

W rezultacie data, którą uwzględnia się wobec nadawcy, jest różna od daty, którą należy uwzględnić w odniesieniu do adresata pisma.

Wobec nadawcy za datę doręczenia uznaje się datę nadania.

Wobec adresata za datę doręczenia uznaje się datę przedłożenia pisma.

Jeżeli odbiorca odmawia przyjęcia przesyłki poleconej, pracownik poczty dokonujący doręczenia odnotowuje ten fakt na potwierdzeniu odbioru i zwraca pismo polecone, do którego załącza potwierdzenie odbioru. W tym przypadku za datę doręczenia uznaje się datę przedstawienia listu poleconego adresatowi.

Art. 14 – Poświadczenie doręczenia i kopia doręczonego dokumentu

Luksemburg przyjmuje wnioski wypełnione w języku francuskim i niemieckim.

Art. 15 – Koszty doręczenia

Za doręczenie pobiera się stałą opłatę w wysokości 165 euro.

Art. 17 – Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych

Luksemburg nie wyraża zgody na to, by członkowie luksemburskiej służby dyplomatycznej lub konsularnej doręczali bezpośrednio na terytorium innego państwa członkowskiego dokumenty sądowe i pozasądowe.

Luksemburg nie wyraża zgody na ten sposób doręczania na swoim terytorium przez przedstawicieli służb konsularnych lub dyplomatycznych, chyba że odbiorcą dokumentu jest obywatel państwa członkowskiego, z którego pisma pochodzą.

Art. 19 – Doręczanie drogą elektroniczną

Nie dotyczy.

Art. 20 – Doręczanie bezpośrednie

Luksemburg akceptuje bezpośrednie doręczenie przez komornika lub sekretariat sądu zgodnie z art. 20 rozporządzenia (UE) 2020/1784 z 25 listopada 2020 r.

W tej dziedzinie Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma kompetencji. Nie należy zatem kierować do Ministerstwa Sprawiedliwości pism, które następnie mają zostać doręczone przez komornika sądowego (signification) lub przez sekretariat sądu (notification).

Właściwość w zakresie doręczania pism sądowych przysługuje komornikom sądowym (huissiers de justice).

Komornik sądowy w państwie wezwanym nie odpowiada za odpowiednią formę i treść pisma, które zostało mu przekazane przez osobę mającą interes prawny. Komornik jest odpowiedzialny jedynie za dochowanie formalności i sposób doręczenia pisma, które zastosuje w państwie wezwanym.

Komornika sądowego można wyszukać na stronie Izby Komorników Sądowych w Luksemburgu (Chambre des huissiers de justice de Luxembourg).

Art. 22 – Niewdanie się w spór przez pozwanego

Luksemburg oświadcza, że sędziowie luksemburscy, nie naruszając postanowień art. 22 ust. 1, mogą w tych okolicznościach rozstrzygnąć sprawę, o ile spełnione są wszystkie warunki określone w ust. 2.

Na podstawie art. 22 ust. 4 Luksemburg oświadcza, że wniosek o przywrócenie terminu może zostać uznany za niedopuszczalny, jeżeli nie zostanie złożony w rozsądnym – w ocenie sędziego – terminie, liczonym od chwili, w której osoba zainteresowana dowiedziała się o orzeczeniu lub w której ustała niemożność działania, przy czym wniosku tego nie można wnieść po upływie roku od dnia doręczenia orzeczenia.

Art. 29 – Stosunek do umów lub porozumień między państwami członkowskimi

Nie dotyczy.

Art. 33 ust. 2 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 22/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.