Doręczanie dokumentów (wersja przekształcona)

Malta

Autor treści:
Malta

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Malta

Doręczanie dokumentów prawnych


*pole musi zostać wypełnione

Art. 3 ust. 1 – Jednostki przekazujące

Biuro Adwokata Generalnego (L-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat)
Adres: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Tel.: (+356) 22265000
E-mail: info@stateadvocate.mt

Art. 3 ust. 2 – Jednostki przyjmujące

Biuro Adwokata Generalnego (L-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat)
Adres: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Tel.: (+356) 22265000
E-mail: info@stateadvocate.mt

Art. 3 ust. 4 lit. c) – Środki odbioru dokumentów

List polecony. Oryginały dokumentów wraz z załącznikiem 1 oraz potwierdzenie z banku należy przesłać pocztą tradycyjną. Kopie można wysłać wcześniej pocztą elektroniczną.

Art. 3 ust. 4 lit. d) – Języki, w których można wypełniać formularz standardowy zawarty w załączniku I

Maltański i angielski.

Art. 4 – Organ centralny

Biuro Adwokata Generalnego (L-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat)
Adres: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Tel.: (+356) 22265000
E-mail: info@stateadvocate.mt

Geograficzne obszary jurysdykcji: Malta i Gozo

 

Art. 7 – Pomoc w ustalaniu adresu

Art. 7 ust. 1 lit. c) – Adres siedziby osoby prawnej można ustalić, przeszukując rejestr dostępny online na następującej stronie internetowej maltańskiego rejestru działalności gospodarczej:

https://registry.mbr.mt/ROC/companySearch.do?action=companyDetails&_=1576703936233

System internetowy umożliwia dostęp do rejestru każdej osobie fizycznej pragnącej uzyskać informacje na temat przedsiębiorstw, fundacji i stowarzyszeń. Informacje zawarte w rejestrze obejmują informacje bezpłatne i przeznaczone do użytku ogólnego (informacje o charakterze publicznym). Są to między innymi nazwy i numery rejestracyjne przedsiębiorstw, adresy ich siedzib statutowych, daty założenia itp. Każda osoba może wyszukać przedsiębiorstwo po jego numerze rejestracyjnym albo po nazwie lub jej części.

Jeżeli chodzi o adresy osób fizycznych, zagraniczna jednostka przekazująca może przesłać do maltańskiej jednostki przyjmującej wniosek o ustalenie adresu do celów doręczenia na następujący adres e-mail: info@stateadvocate.mt.
Wniosek taki powinien zawierać numer identyfikacyjny oraz imię i nazwisko osoby, której ma zostać doręczony dokument.

Maltańska jednostka przyjmująca (i) nie występuje z wnioskami o udzielenie informacji na temat adresów (ii) ani nie udziela takiej pomocy z własnej inicjatywy.

Art. 8 – Przekazywanie dokumentów

Język maltański i język angielski.

Art. 12 – Odmowa przyjęcia dokumentu

Powiadomienie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 rozporządzenia, dotyczące tłumaczenia na język państwa trzeciego formularza L zawartego w załączniku I nie ma zastosowania w przypadku Malty.

Art. 13 – Data doręczenia

Powiadomienie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 – w odniesieniu do art. 12 ust. 5 i art. 13 ust. 2 – nie ma zastosowania w przypadku Malty, gdyż prawo krajowe nie wymaga przestrzegania takiego określonego terminu.

Art. 14 – Poświadczenie doręczenia i kopia doręczonego dokumentu

Język maltański i język angielski.

Art. 15 – Koszty doręczenia

W Zbiorze praw Malty przewidziano stałą opłatę w wysokości 50 euro za każdy wniosek o doręczenie dokumentów na Malcie. Do wniosku o doręczenie należy załączyć dowód zapłaty. Dokumenty zwraca się do nadawcy bez doręczenia, jeżeli do wniosku o doręczenie nie dołączono pokwitowania z banku potwierdzającego uiszczenie opłaty. Opłaty należy dokonać przelewem bankowym na rachunek Biura Adwokata Generalnego (Office of the State Advocate):

Nazwa banku: Central Bank of Malta

Oznaczenie rachunku: AG Office – Receipt of Service Documents

Numer rachunku: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Kod SWIFT: MALTMTMT

Art. 17 – Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych

Malta nie zezwala na doręczanie dokumentów za pośrednictwem przedstawicieli dyplomatycznych ani urzędników konsularnych.

Art. 19 – Doręczanie drogą elektroniczną

Nie dotyczy.

Art. 20 – Doręczanie bezpośrednie

Biuro Adwokata Generalnego (Office of the State Advocate / L-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat) i Agencja Służb Sądowych (Court Services Agency/ l’Aġenzija dwar is-Servizzi tal-Qrati).

Art. 22 – Niewdanie się w spór przez pozwanego

Nie ma takiej możliwości, ponieważ wymagany jest dowód doręczenia. Jeżeli jednak zapadł wyrok przeciwko osobie, której nie doręczono z należytym wyprzedzeniem wezwania do sądu, osoba taka może wnieść o ponowne rozpoznanie sprawy w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania powiadomienia o wyroku.

Art. 29 – Stosunek do umów lub porozumień między państwami członkowskimi

Nie dotyczy.

Art. 33 ust. 2 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 09/07/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.