Doręczanie dokumentów (wersja przekształcona)

Polska

Autor treści:
Polska

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Polska

Doręczanie dokumentów prawnych


*pole musi zostać wypełnione

Art. 3 ust. 1 – Jednostki przekazujące

sąd prowadzący postępowanie (sąd rejonowy, sąd okręgowy, sąd apelacyjny lub Sąd Najwyższy)

Art. 3 ust. 2 – Jednostki przyjmujące

sąd rejonowy, w okręgu którego ma nastąpić doręczenie pisma

Art. 3 ust. 4 lit. c) – Środki odbioru dokumentów

Dokumenty mogą być przesyłane drogą pocztową.

Art. 3 ust. 4 lit. d) – Języki, w których można wypełniać formularz standardowy zawarty w załączniku I

Formularze można wypełniać, oprócz języka polskiego, w języku angielskim lub niemieckim.

Art. 4 – Organ centralny

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, tel: +48 22 23 90 870

email: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

Art. 7 – Pomoc w ustalaniu adresu

Szczegółowe informacje pomocne w ustaleniu adresu stosownie do art. 7(2)(a) w związku z (1)(c)

Adresy zamieszkania osób fizycznych:

podmiot mający interes prawny w weryfikacji adresu zamieszkania danej osoby, której ma być doręczony dokument, może zwracać się z wnioskami o ustalenie adresu osoby do dowolnego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Informacje można uzyskać poprzez złożenie wniosku. Wniosek może zostać złożony tylko do jednego organu gminy i podlega opłacie (na konto organu gminy, do której składa się wniosek) w wysokości 31 zł, której potwierdzenie uiszczenia należy załączyć do wniosku. Wnioskujący musi również wykazać interes prawny, dla którego dane z rejestru mają zostać udostępnione. Interes ten można wykazać przedstawiając dokument, z którego wynika prawny obowiązek do zachowania w określony sposób (np. pozew, pismo komornika, umowa).

Adresy przedsiębiorców (spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, jednostek badawczo-rozwojowych, zagranicznych przedsiębiorstw oraz ich oddziałów, a także towarzystw ubezpieczeń wzajemnych):

są dostępne on-line w rejestrze prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Rejestr prowadzony jest zgodnie z zasadami formalnej otwartości (każdy ma prawo dostępu do danych gromadzonych w rejestrze).

Informacje dostępne on-line można znaleźć na poniższych stronach:

Dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą gromadzone są w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, do której dostęp jest otwarty dla każdego.

Informacja, o której mowa w art. 7(2)(c)

Organ przyjmujący wniosek do wykonania (jednostka przyjmująca w RP) nie ma obowiązku i co do zasady nie zwraca się do odpowiednich rejestrów celem ustalenia adresu, jeśli adres wskazany przez jednostkę przyjmującą okaże się nieprawidłowy. W praktyce, jeśli organ uzna za stosowne, może ocenić, czy w adresie nie występuje oczywista omyłka lub - w przypadku gdy jednostka przekazująca wskaże, że znany jej adres pochodzi z publicznie dostępnego rejestru - zweryfikować aktualność adresu z danymi w tym rejestrze.

Art. 8 – Przekazywanie dokumentów

Formularz można wypełniać, oprócz języka polskiego, w języku angielskim lub niemieckim.

Art. 12 – Odmowa przyjęcia dokumentu

nie dotyczy

Art. 13 – Data doręczenia

nie dotyczy

Art. 14 – Poświadczenie doręczenia i kopia doręczonego dokumentu

Formularz można wypełniać w języku polskim, angielskim lub niemieckim.

Art. 15 – Koszty doręczenia

Opłacie w wysokości 60 zł podlega doręczenie przez komornika w sytuacji, gdy pozwany nie odebrał osobiście pierwszego doręczenia (art. 139(2) kpc).

Art. 17 – Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych

Polska nie dopuszcza doręczania dokumentów przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne na jej terytorium, chyba że dokument ma być doręczony obywatelowi przekazującego Państwa Członkowskiego.

Art. 19 – Doręczanie drogą elektroniczną

nie dotyczy

Art. 20 – Doręczanie bezpośrednie

Polska nie dopuszcza na swoim terytorium formy doręczenia określonej w tym przepisie.

Art. 22 – Niewdanie się w spór przez pozwanego

Wniosek o zniesienie skutków upływu terminu złożony po roku od jego upływu jest dopuszczalny tylko w wyjątkowych wypadkach.

Art. 29 – Stosunek do umów lub porozumień między państwami członkowskimi

nie dotyczy

Art. 33 ust. 2 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

nie dotyczy

Ostatnia aktualizacja: 24/06/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.