Doręczanie dokumentów (wersja przekształcona)

Portugalia

Autor treści:
Portugalia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Portugalia

Doręczanie dokumentów prawnych


*pole musi zostać wypełnione

Art. 3 ust. 1 – Jednostki przekazujące

  • Sądy okręgowe (tribunais judiciais de comarca);
  • urzędnicy rejestrowi (conservadores);
  • notariusze (notários);
  • komornicy (agentes de execução) oraz
  • zastępcy procesowi (mandatários judiciais).

Art. 3 ust. 2 – Jednostki przyjmujące

(i) Wydział właściwości ogólnej (juízo de competência genérica) lub lokalny wydział cywilny (juízo local cível), o ile taki istnieje, sądu okręgowego właściwego w danej sprawie oraz

(ii) komornicy (agentes de execução) z Izby Doradców Prawnych i Komorników (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, OSAE).

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 3 ust. 4 lit. c) – Środki odbioru dokumentów

Drogą pocztową.

Art. 3 ust. 4 lit. d) – Języki, w których można wypełniać formularz standardowy zawarty w załączniku I

Portugalski, hiszpański i angielski.

Art. 4 – Organ centralny

Direção-Geral da Administração da Justiça (Dyrekcja Generalna ds. Wymiaru Sprawiedliwości)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBOA

Tel.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Faks: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Strona internetowa: https://dgaj.justica.gov.pt/

Art. 7 – Pomoc w ustalaniu adresu

Do celów art. 7 ust. 1 lit. a) wyznaczonym organem, do którego jednostki przekazujące mogą się zwracać z wnioskami o ustalenie adresu osoby, której ma zostać doręczony dokument, jest

Direção-Geral da Administração da Justiça (Dyrekcja Generalna ds. Wymiaru Sprawiedliwości)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBOA

Tel.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Faks: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Strona internetowa: https://dgaj.justica.gov.pt/

Do celów art. 7 ust. 2 lit. c) w przypadku poszczególnych jednostek przyjmujących sytuacja przedstawia się następująco:

  • wydział właściwości ogólnej (juízo de competência genérica) lub lokalny wydział cywilny (juízo local cível), o ile taki istnieje, sądu okręgowego właściwego w danej sprawie: do celów doręczenia dokumentów, w przypadku gdy adres wskazany we wniosku o doręczenie nie jest prawidłowy, jednostka przyjmująca stosuje prawo krajowe mające zastosowanie w podobnych sprawach w przypadku sporów krajowych, tj. odpowiednie przepisy art. 226 i 236 portugalskiego kodeksu postępowania cywilnego;
  • komornicy (OSAE): aby ustalić nowy adres osoby, której ma zostać doręczony dokument, występuje się z wnioskami do rejestrów mieszkańców lub innych baz danych, jeżeli takie rejestry lub bazy danych funkcjonują.

Art. 8 – Przekazywanie dokumentów

Portugalski, hiszpański i angielski.

Art. 12 – Odmowa przyjęcia dokumentu

Jeżeli dokonuje się tłumaczenia formularza L zawartego w załączniku I na język państwa trzeciego, tłumaczenie to przekazuje się Komisji w celu jego późniejszej publikacji na europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”.

Art. 13 – Data doręczenia

Na potrzeby art. 12 ust. 5 i art. 13 ust. 2 rozporządzenia art. 323 portugalskiego kodeksu cywilnego przewiduje, że termin przedawnienia zawiesza się po pięciu dniach od złożenia wniosku o doręczenie w sprawach, w których doręczenie dokumentów okazało się niemożliwe ze względów niezależnych od wnioskodawcy.

Art. 14 – Poświadczenie doręczenia i kopia doręczonego dokumentu

Portugalski, hiszpański i angielski.

Art. 15 – Koszty doręczenia

Co do zasady doręczanie dokumentów sądowych pochodzących z innego państwa członkowskiego nie pociąga za sobą obowiązku poniesienia kosztów ani opłat, jeżeli dokumenty są przesyłane do sądów.

W przypadku doręczenia dokumentów osobiście przez urzędnika sądowego lub komornika wiąże się to jednak z następującymi kosztami:

1. Komornicy

W przypadku skutecznego doręczenia: 76 euro.

Jeżeli doręczenie nie dojdzie do skutku (np. jeżeli osoba, której należało doręczyć dokumenty, nie zamieszkuje pod danym adresem lub dany adres nie istnieje): 50,50 euro.

2. Urzędnicy sądowi

W przypadku skutecznego doręczenia: 51 euro.

Jeżeli doręczenie nie dojdzie do skutku (np. jeżeli osoba, której należało doręczyć dokumenty, nie zamieszkuje pod danym adresem lub dany adres nie istnieje): brak opłaty.

Art. 17 – Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych

Portugalia nie wyraża zgody na doręczanie na jej terytorium dokumentów sądowych przez inne państwo członkowskie za pośrednictwem przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych, chyba że dokumenty mają zostać doręczone obywatelowi tego państwa członkowskiego.

Art. 19 – Doręczanie drogą elektroniczną

Nie dotyczy.

Art. 20 – Doręczanie bezpośrednie

Nie dotyczy.

Art. 22 – Niewdanie się w spór przez pozwanego

Z zastrzeżeniem przepisów art. 22 ust. 1 każdy portugalski sąd może wydać orzeczenie, jeżeli spełnione zostały wszystkie warunki wskazane w ust. 2 tego artykułu.

Na potrzeby art. 22 ust. 4 w Portugalii wnioski o zwolnienie od skutku upływu terminu odwołania składa się w terminie roku od dnia wydania zaskarżonego orzeczenia. Wnioski złożone po tym terminie nie będą przyjmowane.

Art. 29 – Stosunek do umów lub porozumień między państwami członkowskimi

Umowa między Republiką Portugalską a Królestwem Hiszpanii w sprawie współpracy sądowej w sprawach karnych i cywilnych z dnia 19 listopada 1997 r.

Art. 33 ust. 2 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 03/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.