Doręczanie dokumentów (wersja przekształcona)

Rumunia

Autor treści:
Rumunia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Rumunia

Doręczanie dokumentów prawnych


*pole musi zostać wypełnione

Art. 3 ust. 1 – Jednostki przekazujące

Jeżeli chodzi o dokumenty sądowe, jednostkami przekazującymi są wszystkie rumuńskie sądy: sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy apelacyjne oraz Wysoki Trybunał Kasacyjny i Sprawiedliwości.

W przypadku dokumentów pozasądowych jednostkami przekazującymi są sądy rejonowe, w których okręgu znajdują się siedziby kancelarii notariuszy i komorników.

Art. 3 ust. 2 – Jednostki przyjmujące

Jednostką przyjmującą odpowiedzialną za rozpatrywanie wniosków o doręczenie dokumentów sądowych i pozasądowych z państw członkowskich UE jest sąd rejonowy, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba statutowa odbiorcy.

Art. 3 ust. 4 lit. c) – Środki odbioru dokumentów

Poczta. Faks.

Art. 3 ust. 4 lit. d) – Języki, w których można wypełniać formularz standardowy zawarty w załączniku I

Rumunia akceptuje formularze wniosków wypełnione w języku rumuńskim, a także standardowe formularze w języku angielskim lub francuskim.

Art. 4 – Organ centralny

Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministerul Justiției)

Departament ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej (Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară)

Dział ds. Międzynarodowej Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych i Handlowych (Serviciul Cooperare Judiciară Internațională în Materie Civilă și Comercială)

Strada Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tel.: +40 37204 1077 sekretariat, faks: +40 37204 1079; E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Art. 7 – Pomoc w ustalaniu adresu

Dane osobowe można przekazać wyłącznie wówczas, gdy istnieje ku temu uzasadniona podstawa prawna. Za opierające się na uzasadnionej podstawie prawnej uznaje się wnioski o przekazanie danych osobowych składane przez policję, Ministerstwo Obrony Narodowej, prokuraturę, sądy, wyspecjalizowane instytucje ochrony socjalnej, o ile takie wnioski dotyczą małoletnich lub innych osób uprawnionych do korzystania z takiej ochrony, lub wnioski składane przez osoby fizyczne i prawne, które wykazały swój uzasadniony interes w uzyskaniu takich danych na podstawie dokumentów potwierdzających istnienie podstawy prawnej upoważniającej je do uzyskania takich danych. W przypadku braku uzasadnionej podstawy prawnej dane osobowe można przekazać wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej i jednoznacznej uprzedniej zgody osób, których dane dotyczą.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a) i b) wnioski o ustalenie adresu w Rumunii osoby fizycznej będącej obywatelem rumuńskim można kierować do Departamentu Ewidencji Ludności i Zarządzania Bazami Danych (Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București, DEPABD), Str. Obcina Mare, nr. 2, sector 6, Bucureşti, e-mail: depabd@mai.gov.ro; strona internetowa: https://www.onrc.ro/index.php/ro/informatii/informatii-rc#Raport

Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a) i b) Rumunia informuje, wniosek o ustalenie adresu siedziby statutowej osoby prawnej można złożyć online za pośrednictwem usługi InfoCert oferowanej przez Krajowe Biuro Rejestru Handlowego. Aby uzyskać dostęp do portalu usług online Krajowego Biura Rejestru Handlowego, należy utworzyć konto użytkownika na portalu internetowym Recom. Po utworzeniu takiego konta użytkownik może uzyskiwać dostęp do danych adresowych osób prawnych nieodpłatnie lub za opłatą, w zależności od rodzaju żądanej usługi. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Jeżeli adres wskazany we wniosku jest nieprawidłowy, sąd rejonowy (jednostka przyjmująca) nie jest zobowiązany do ustalenia aktualnego adresu miejsca zamieszkania/siedziby adresata dokumentów z urzędu.

Art. 8 – Przekazywanie dokumentów

Rumunia akceptuje formularze wniosków wypełnione w języku rumuńskim, a także standardowe formularze w języku angielskim lub francuskim.

Art. 12 – Odmowa przyjęcia dokumentu

Nie dotyczy.

Art. 13 – Data doręczenia

Nie dotyczy.

Art. 14 – Poświadczenie doręczenia i kopia doręczonego dokumentu

Rumunia akceptuje formularze wniosków wypełnione w języku rumuńskim, a także standardowe formularze w języku angielskim lub francuskim.

Art. 15 – Koszty doręczenia

Nie dotyczy.

Art. 17 – Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych

Rumunia oświadcza, że zagraniczni przedstawiciele dyplomatyczni i konsularni mogą doręczać dokumenty sądowe i pozasądowe na terytorium Rumunii wyłącznie obywatelom kraju, który reprezentują.

Art. 19 – Doręczanie drogą elektroniczną

Nie dotyczy.

Art. 20 – Doręczanie bezpośrednie

Zgodnie z art. 154 ust. 5 kodeksu postępowania cywilnego na wniosek i na koszt zainteresowanej strony pisma procesowe mogą zostać doręczone bezpośrednio przez komorników, którzy są zobowiązani do dopełnienia przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego formalności procesowych w zakresie wezwań do stawienia się przed sądem i doręczania pism procesowych.

W niektórych sytuacjach w ustawodawstwie rumuńskim dopuszcza się możliwość zlecenia doręczenia dokumentów pozasądowych bezpośrednio przez komornika (np. art. 1522 ust. 2 kodeksu cywilnego – doręczanie pisemnego nakazu zapłaty dłużnikowi).

Wykaz komorników jest dostępny tutaj.

Art. 22 – Niewdanie się w spór przez pozwanego

Art. 22 ust. 4

Wniosek o zniesienie skutków upływu terminu jest niedopuszczalny, jeżeli zostanie złożony po upływie jednego roku od dnia wydania orzeczenia.

Art. 22 ust. 2

Sąd rumuński może wydać orzeczenie nawet w przypadku, gdy nie otrzymał poświadczenia doręczenia lub dostarczenia dokumentu wszczynającego postępowanie lub dokumentu równorzędnego, o ile spełnione zostały wszystkie warunki przewidziane w art. 22 ust. 2.

Art. 29 – Stosunek do umów lub porozumień między państwami członkowskimi

Nie dotyczy.

Art. 33 ust. 2 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 26/06/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.