Doręczanie dokumentów (wersja przekształcona)

Słowacja

Autor treści:
Słowacja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Słowacja

Doręczanie dokumentów prawnych


*pole musi zostać wypełnione

Art. 3 ust. 1 – Jednostki przekazujące

Sądy i notariusze – w postępowaniu spadkowym i w postępowaniu o unieważnienie zagubionego lub zniszczonego instrumentu prawnego (konanie o umorení listiny).

Art. 3 ust. 2 – Jednostki przyjmujące

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słowacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Sądy rejonowe (okresné súdy).

Art. 3 ust. 4 lit. c) – Środki odbioru dokumentów

Dokumenty należy przesyłać w formie papierowej pocztą tradycyjną.

Art. 3 ust. 4 lit. d) – Języki, w których można wypełniać formularz standardowy zawarty w załączniku I

Słowacki, czeski i angielski.

Art. 4 – Organ centralny

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słowacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
(Ministerstwo Sprawiedliwości)

odbor medzinárodného práva súkromného
(Wydział Prawa Prywatnego Międzynarodowego)

Račianska 71, 813 11 Bratislava, Republika Słowacka

Tel.: (421) 2 888 91 111

Faks: (421) 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Strona internetowa: https://www.justice.gov.sk

Języki do kontaktu: słowacki, czeski, angielski i francuski.

Art. 7 – Pomoc w ustalaniu adresu

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słowacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Art. 7 ust. 2 lit. a)

Słowacja udziela pomocy, o której mowa w ust. 1 lit. a) – wniosek o pomoc w ustaleniu adresu należy wnieść do (dowolnego) sądu rejonowego (wszystkie sądy rejonowe są również jednostkami przyjmującymi w rozumieniu art. 3 ust. 2).

Art. 7 ust. 2 lit. c)

Jeżeli adres wskazany we wniosku o doręczenie jest nieprawidłowy, słowackie jednostki przyjmujące z urzędu przekazują stosowne wnioski do rejestrów zawierających informacje na temat miejsca zamieszkania osób lub innych baz danych zawierających informacje adresowe.

Art. 8 – Przekazywanie dokumentów

Słowacki, czeski i angielski.

Art. 12 – Odmowa przyjęcia dokumentu

Nie dotyczy.

Art. 13 – Data doręczenia

Nie dotyczy.

Art. 14 – Poświadczenie doręczenia i kopia doręczonego dokumentu

Słowacki, czeski i angielski.

Art. 15 – Koszty doręczenia

Dokumenty doręcza co do zasady sąd, do którego skierowano wniosek. W niektórych przypadkach sąd może jednak powierzyć obowiązek doręczenia dokumentów urzędnikowi sądowemu. Jeżeli takim urzędnikiem jest komornik (súdny exekútor), dokonanie doręczenia wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w stałej wysokości 10 euro za każdy doręczony dokument.

Art. 17 – Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych

Słowacja nie dopuszcza możliwości doręczania dokumentów sądowych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych, chyba że dokumenty te mają zostać doręczone obywatelom państwa członkowskiego, w którym zostały sporządzone.

Art. 19 – Doręczanie drogą elektroniczną

W prawie słowackim nie dopuszcza się możliwości doręczania dokumentów, które należy doręczyć osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dotyczy to następujących dokumentów:

  • w ustawie nr 160/2015 (kodeks postępowania cywilnego procesowego – Civilný sporový poriadok, CSP) ustanowiono wymóg osobistego doręczania następujących dokumentów:

– postanowień sądu upoważniających do wprowadzenia zmian w pozwie, jeżeli zainteresowane strony nie stawiły się na rozprawie, na której dokonano stosownej zmiany (§ 142 ust. 2 CSP);

– pozwów z załącznikami, jeżeli sąd nie oddalił powództwa ani nie umorzył postępowania (§ 167 ust. 1 CSP);

– odpowiedzi na pozew, jeżeli pozwany nie uznaje żądania pozwu w całości (§ 167 ust. 3 CSP);

– replik powoda na odpowiedź na pozew przekazaną przez pozwanego zgodnie z § 167 ust. 3 (§ 167 ust. 4 CSP);

– wezwań na posiedzenie wstępne poprzedzające rozprawę (§ 169 ust. 2 CSP);

– wyroków (§ 223 ust. 1 CSP);

– nakazów zapłaty doręczanych razem z pozwem (§ 266 ust. 1 CSP);

– sprzeciwu pozwanego wobec nakazu zapłaty, który doręcza się do rąk własnych powoda (§ 267 ust. 5 CSP);

– postanowień, o których mowa w § 273 lit. c) CSP, wzywających pozwanego do przekazania pisemnej odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie oraz wskazania w tej odpowiedzi głównych elementów stanowiska pozwanego, załączenia do niej dokumentów na poparcie stanowiska obrony oraz przedstawienia dowodów uzasadniających jego roszczenia, zgodnie z § 273 lit. a) CSP;

  • w ustawie nr 161/2015 (kodeks postępowania cywilnego nieprocesowego – Civilný mimosporový poriadok, CMP) ustanowiono wymóg osobistego doręczania następujących dokumentów:

– postanowień o wszczęciu postępowania podlegających doręczeniu stronom, jeżeli sąd wszczął postępowanie z urzędu (§ 27 CMP);

– zmienionych pozwów, jeżeli strony nie stawiły się na rozprawie, na której wprowadzono daną zmianę (§ 28 CMP);

– postanowień rozstrzygających co do istoty sprawy (§ 45 CMP);

– postanowień w postępowaniu dotyczącym powrotu małoletniego w przypadku jego uprowadzenia lub bezprawnego zatrzymania zobowiązujących osobę, która w opinii powoda narusza prawo, do przedłożenia pisemnego oświadczenia w tej kwestii (§ 131 ust. 2 CMP);

– powiadomień i pouczeń w postępowaniu spadkowym skierowanych do osób, co do których można zasadnie podejrzewać, że są spadkobiercami, dotyczących przysługujących im praw do dziedziczenia i możliwości zrzeczenia się spadku, jeżeli sąd nie przekazał takich powiadomień ani pouczeń ustnie i jeżeli nie zostały one zaprotokołowane (§ 189 ust. 2 CMP);

– powiadomień dotyczących wniosku o wydanie przedmiotu w postępowaniu w sprawie sprzeciwu wobec wydania przedmiotu oddanego na przechowanie u notariusza na potrzeby wywiązania się z zobowiązań w przypadkach, o których mowa w § 335 lit. a) lub b), lub jeżeli deponent zażądał wydania przedmiotu jemu lub innej osobie niebędącej beneficjentem (§ 340 CMP);

– zawiadomienia o możliwości wniesienia sprzeciwu w postępowaniu w sprawie z wniosku o stwierdzenie zasiedzenia przesyłane osobie, która w chwili wszczęcia postępowania była wskazana w akcie własności jako mająca prawo własności lub prawa rzeczowe do nieruchomości będącej przedmiotem takiego postępowania (§ 359g CMP).

Zgodnie z przepisami obowiązującymi na Słowacji doręczenie tych dokumentów musi zostać potwierdzone w drodze potwierdzenia odbioru, czego może dokonać wyłącznie adresat.

Art. 20 – Doręczanie bezpośrednie

Nie dotyczy.

Art. 22 – Niewdanie się w spór przez pozwanego

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słowacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielskifrancuski

Nie dotyczy.

Art. 29 – Stosunek do umów lub porozumień między państwami członkowskimi

Nie dotyczy.

Art. 33 ust. 2 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 11/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.