Doręczanie dokumentów (wersja przekształcona)

Słowacja

Autor treści:
Słowacja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Słowacja

Doręczanie dokumentów prawnych


*pole musi zostać wypełnione

Art. 3 ust. 1 – Jednostki przekazujące

Sądy i notariusze – w postępowaniu spadkowym i w postępowaniu o unieważnienie zagubionego lub zniszczonego instrumentu prawnego (konanie o umorení listiny).

Art. 3 ust. 2 – Jednostki przyjmujące

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słowacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Sądy rejonowe (okresné súdy).

Art. 3 ust. 4 lit. c) – Środki odbioru dokumentów

Dokumenty należy przesyłać w formie papierowej pocztą tradycyjną.

Art. 3 ust. 4 lit. d) – Języki, w których można wypełniać formularz standardowy zawarty w załączniku I

Słowacki, czeski i angielski.

Art. 4 – Organ centralny

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słowacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
(Ministerstwo Sprawiedliwości)

odbor medzinárodného práva súkromného
(Wydział Prawa Prywatnego Międzynarodowego)

Račianska 71, 813 11 Bratislava, Republika Słowacka

Tel.: (421) 2 888 91 111

Faks: (421) 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Strona internetowa: https://www.justice.gov.sk

Języki do kontaktu: słowacki, czeski, angielski i francuski.

Art. 7 – Pomoc w ustalaniu adresu

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słowacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Art. 7 ust. 2 lit. a)

Słowacja udziela pomocy, o której mowa w ust. 1 lit. a) – wniosek o pomoc w ustaleniu adresu należy wnieść do (dowolnego) sądu rejonowego (wszystkie sądy rejonowe są również jednostkami przyjmującymi w rozumieniu art. 3 ust. 2).

Art. 7 ust. 2 lit. c)

Jeżeli adres wskazany we wniosku o doręczenie jest nieprawidłowy, słowackie jednostki przyjmujące z urzędu przekazują stosowne wnioski do rejestrów zawierających informacje na temat miejsca zamieszkania osób lub innych baz danych zawierających informacje adresowe.

Art. 8 – Przekazywanie dokumentów

Słowacki, czeski i angielski.

Art. 12 – Odmowa przyjęcia dokumentu

Nie dotyczy.

Art. 13 – Data doręczenia

Nie dotyczy.

Art. 14 – Poświadczenie doręczenia i kopia doręczonego dokumentu

Słowacki, czeski i angielski.

Art. 15 – Koszty doręczenia

Dokumenty doręcza co do zasady sąd, do którego skierowano wniosek. W niektórych przypadkach sąd może jednak powierzyć obowiązek doręczenia dokumentów urzędnikowi sądowemu. Jeżeli takim urzędnikiem jest komornik (súdny exekútor), dokonanie doręczenia wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w stałej wysokości 10 euro za każdy doręczony dokument.

Art. 17 – Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych

Słowacja nie dopuszcza możliwości doręczania dokumentów sądowych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych, chyba że dokumenty te mają zostać doręczone obywatelom państwa członkowskiego, w którym zostały sporządzone.

Art. 19 – Doręczanie drogą elektroniczną

W prawie słowackim nie dopuszcza się możliwości doręczania dokumentów, które należy doręczyć osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dotyczy to następujących dokumentów:

  • w ustawie nr 160/2015 (kodeks postępowania cywilnego procesowego – Civilný sporový poriadok, CSP) ustanowiono wymóg osobistego doręczania następujących dokumentów:

– postanowień sądu upoważniających do wprowadzenia zmian w pozwie, jeżeli zainteresowane strony nie stawiły się na rozprawie, na której dokonano stosownej zmiany (§ 142 ust. 2 CSP);

– pozwów z załącznikami, jeżeli sąd nie oddalił powództwa ani nie umorzył postępowania (§ 167 ust. 1 CSP);

– odpowiedzi na pozew, jeżeli pozwany nie uznaje żądania pozwu w całości (§ 167 ust. 3 CSP);

– replik powoda na odpowiedź na pozew przekazaną przez pozwanego zgodnie z § 167 ust. 3 (§ 167 ust. 4 CSP);

– wezwań na posiedzenie wstępne poprzedzające rozprawę (§ 169 ust. 2 CSP);

– wyroków (§ 223 ust. 1 CSP);

– nakazów zapłaty doręczanych razem z pozwem (§ 266 ust. 1 CSP);

– sprzeciwu pozwanego wobec nakazu zapłaty, który doręcza się do rąk własnych powoda (§ 267 ust. 5 CSP);

– postanowień, o których mowa w § 273 lit. c) CSP, wzywających pozwanego do przekazania pisemnej odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie oraz wskazania w tej odpowiedzi głównych elementów stanowiska pozwanego, załączenia do niej dokumentów na poparcie stanowiska obrony oraz przedstawienia dowodów uzasadniających jego roszczenia, zgodnie z § 273 lit. a) CSP;

  • w ustawie nr 161/2015 (kodeks postępowania cywilnego nieprocesowego – Civilný mimosporový poriadok, CMP) ustanowiono wymóg osobistego doręczania następujących dokumentów:

– postanowień o wszczęciu postępowania podlegających doręczeniu stronom, jeżeli sąd wszczął postępowanie z urzędu (§ 27 CMP);

– zmienionych pozwów, jeżeli strony nie stawiły się na rozprawie, na której wprowadzono daną zmianę (§ 28 CMP);

– postanowień rozstrzygających co do istoty sprawy (§ 45 CMP);

– postanowień w postępowaniu dotyczącym powrotu małoletniego w przypadku jego uprowadzenia lub bezprawnego zatrzymania zobowiązujących osobę, która w opinii powoda narusza prawo, do przedłożenia pisemnego oświadczenia w tej kwestii (§ 131 ust. 2 CMP);

– powiadomień i pouczeń w postępowaniu spadkowym skierowanych do osób, co do których można zasadnie podejrzewać, że są spadkobiercami, dotyczących przysługujących im praw do dziedziczenia i możliwości zrzeczenia się spadku, jeżeli sąd nie przekazał takich powiadomień ani pouczeń ustnie i jeżeli nie zostały one zaprotokołowane (§ 189 ust. 2 CMP);

– powiadomień dotyczących wniosku o wydanie przedmiotu w postępowaniu w sprawie sprzeciwu wobec wydania przedmiotu oddanego na przechowanie u notariusza na potrzeby wywiązania się z zobowiązań w przypadkach, o których mowa w § 335 lit. a) lub b), lub jeżeli deponent zażądał wydania przedmiotu jemu lub innej osobie niebędącej beneficjentem (§ 340 CMP);

– zawiadomienia o możliwości wniesienia sprzeciwu w postępowaniu w sprawie z wniosku o stwierdzenie zasiedzenia przesyłane osobie, która w chwili wszczęcia postępowania była wskazana w akcie własności jako mająca prawo własności lub prawa rzeczowe do nieruchomości będącej przedmiotem takiego postępowania (§ 359g CMP).

Zgodnie z przepisami obowiązującymi na Słowacji doręczenie tych dokumentów musi zostać potwierdzone w drodze potwierdzenia odbioru, czego może dokonać wyłącznie adresat.

Art. 20 – Doręczanie bezpośrednie

Nie dotyczy.

Art. 22 – Niewdanie się w spór przez pozwanego

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słowacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielskifrancuski

Nie dotyczy.

Art. 29 – Stosunek do umów lub porozumień między państwami członkowskimi

Nie dotyczy.

Art. 33 ust. 2 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 31/05/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.