Doręczanie dokumentów (wersja przekształcona)

Słowenia

Autor treści:
Słowenia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Słowenia

Doręczanie dokumentów prawnych


*pole musi zostać wypełnione

Art. 3 ust. 1 – Jednostki przekazujące

Jednostkami przekazującymi są: sądy rejonowe (okrajna sodišča), sądy okręgowe (okrožna sodišča), sąd ds. pracy i ubezpieczeń społecznych (delovno in socialno sodišče), sąd administracyjny (upravno sodišče), sądy wyższe, (višja sodišča), Sąd Najwyższy (Vrhovno sodišče), Sąd Konstytucyjny (Ustavno sodišče) oraz Biuro Prokuratura Generalnego (Državno odvetništvo).

Art. 3 ust. 2 – Jednostki przyjmujące

Jednostkami przyjmującymi są sądy rejonowe (käräjäoikeudet).

Art. 3 ust. 4 lit. c) – Środki odbioru dokumentów

Jeżeli odbiór dokumentów wchodzi w zakres stosowania art. 5 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1206/2001, dokumenty przesyła się pocztą, w tym przesyłką ekspresową, oraz faksem.

Art. 3 ust. 4 lit. d) – Języki, w których można wypełniać formularz standardowy zawarty w załączniku I

Formularze zawarte w załączniku I można sporządzić w językach słoweńskim lub angielskim.

Art. 4 – Organ centralny

Organem centralnym do celów wdrażania rozporządzenia jest:

Ministrstvo za pravosodje (Ministerstw Sprawiedliwości)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (+386)1 369 53 94

Faks: (+386)1 369 52 33

E-mail: gp.mp@gov.si

Art. 7 – Pomoc w ustalaniu adresu

Organy słoweńskie udzielają pomocy w ustalaniu adresu w następujący sposób:

jednostka przekazująca przesyła wniosek o ustalenie adresu osoby, której ma zostać doręczony dokument, wraz z doręczanym dokumentem do sądu okręgowego (jednostka przyjmująca, o której mowa w pkt 2 powyżej).

Sądy mają dostęp do ewidencji ludności i w przypadku gdy adres wskazany we wniosku o doręczenie jest nieprawidłowy lub nieznany, mogą – z urzędu lub na wniosek sądu wzywającego – uzyskać informacje o adresach.

Art. 8 – Przekazywanie dokumentów

Formularze zawarte w załączniku A można sporządzić w językach słoweńskim lub angielskim.

Art. 12 – Odmowa przyjęcia dokumentu

Nie dotyczy.

Art. 13 – Data doręczenia

W ustawodawstwie słoweńskim nie przewidziano terminu na doręczenie dokumentów.

Art. 14 – Poświadczenie doręczenia i kopia doręczonego dokumentu

Formularze zawarte w załączniku K można sporządzić w językach słoweńskim lub angielskim.

Art. 15 – Koszty doręczenia

Co do zasady właściwy słoweński sąd nie pobiera żadnej opłaty z tytułu doręczenia dokumentów, z wyjątkiem kosztów doręczenia przez detektywa lub komornika, jeżeli o taką metodę doręczenia wnosi zainteresowana strona. W takim przypadku koszty doręczenia pokrywa strona występująca z takim wnioskiem. Zgodnie z Regulaminem doręczania dokumentów przez detektywów i komorników w postępowaniach cywilnych i karnych (Pravilnik o vročanju po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku) opłata za doręczenie do rąk własnych wynosi obecnie 50 euro. Opłatę za doręczenie powiększa się o VAT, jeżeli doręczyciel jest płatnikiem VAT. Za bezskuteczne doręczenie doręczycielowi przysługuje 20% opłaty. Niezależnie od powyższego sąd może przyznać wyższą część opłaty, która nie może przekroczyć 50%, jeżeli istnieją ku temu przesłanki wynikające z wyciągu z akt lub innych istotnych dowodów. Doręczyciel może również otrzymać zwrot kosztów transportu.

Art. 17 – Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych

Słowenia nie wyraża sprzeciwu wobec możliwości doręczania dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych na warunkach określonych w art. 17 ust. 1.

Słowenia nie wyraża zgody na doręczanie dokumentów sądowych osobom przebywającym w Słowenii przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych innego państwa członkowskiego, z wyjątkiem przypadków, gdy dokument ma zostać doręczony obywatelowi państwa członkowskiego, z którego dany dokument pochodzi.

Art. 19 – Doręczanie drogą elektroniczną

Słowenia nie określiła żadnych dodatkowych warunków, po których spełnieniu akceptowałaby doręczanie drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 19 ust. 1 lit. b) rozporządzenia.

Art. 20 – Doręczanie bezpośrednie

Prawo krajowe Słowenii nie zezwala na doręczanie bezpośrednie.

Art. 22 – Niewdanie się w spór przez pozwanego

Niezależnie od przepisów art. 22 ust. 1 rozporządzenia sędzia może wydać orzeczenie, nawet jeżeli nie otrzymał poświadczenia doręczenia lub przekazania, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 22 ust. 2 rozporządzenia.

Zgodnie z art. 22 ust. 4 rozporządzenia w Słowenii można złożyć wniosek o przywrócenie terminu (w drodze restitutio ad integrumvrnitev v prejšnje stanje) w terminie jednego roku od dnia wydania orzeczenia.

Art. 29 – Stosunek do umów lub porozumień między państwami członkowskimi

Umowa między Republiką Słowenii a Republiką Chorwacji o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych z dnia 7 lutego 1994 r.

Art. 33 ust. 2 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 19/01/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.