Doręczanie dokumentów (wersja przekształcona)

Informacje krajowe i formularze online na potrzeby rozporządzenia 2020/1784

Ogólne informacje

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych (doręczanie dokumentów) (wersja przekształcona) ma na celu poprawę i przyspieszenie przepływu między państwami członkowskimi dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych w ramach procedury doręczania. Rozporządzenie to zastąpiło rozporządzenie Rady (WE) nr 1393/2007 1 lipca 2022 r.

Zdecentralizowany system informatyczny jako obowiązkowy środek komunikacji do celów przekazywania i przyjmowania wniosków, formularzy i innej korespondencji zacznie jednak obowiązywać dopiero od 1 maja 2025 r. (pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech lat od daty wejścia w życie aktu wykonawczego, o którym mowa w art. 25; zob. art. 37 rozporządzenia (UE) 2020/1784).

Rozporządzenie stosuje się we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym także w Danii, która potwierdziła zamiar wdrażania jego przepisów w deklaracji sporządzonej w oparciu o porozumienie równoległe zawarte ze Wspólnotą Europejską.

Rozporządzenie przewiduje różne sposoby przekazywania i doręczania dokumentów: przekazywanie przez jednostki przekazujące i organy przyjmujące, przekazywanie drogą dyplomatyczną lub konsularną, doręczanie drogą pocztową i doręczanie bezpośrednie.

Jednostki przekazujące są właściwe do celów przekazywania dokumentów sądowych i pozasądowych, które mają być doręczone w innym państwie członkowskim. Jednostki przyjmujące są właściwe do celów przyjmowania dokumentów sądowych i pozasądowych od innego państwa członkowskiego. Organ centralny jest odpowiedzialny za udzielanie informacji jednostkom przekazującym i poszukiwanie rozwiązań w przypadku jakichkolwiek trudności, które pojawią się podczas przekazywania dokumentów podlegających doręczeniu.

W rozporządzeniu przewidziano dwanaście formularzy.

W europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” można znaleźć informacje dotyczące stosowania rozporządzenia oraz program on-line ułatwiający wypełnienie formularzy.

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.

Powiązane strony

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (doręczanie dokumentów) oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000

Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

Konwencja haska z dnia 15 listopada 1965 r. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Doręczanie dokumentów prawnych


*pole musi zostać wypełnione
Ostatnia aktualizacja: 22/02/2023

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.