Notificarea sau comunicarea actelor (reformare)

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

Articolul 3 alineatul (1) – agenții de transmitere

Agențiile de transmitere din Croația în scopul notificării sau comunicării actelor în străinătate sunt:

- în cazul actelor judiciare, instanța care trebuie să efectueze notificarea sau comunicarea actului;

- în cazul actelor extrajudiciare, instanța municipală (općinski sud) în raza teritorială a căreia se află reședința permanentă ori obișnuită sau sediul autorității ori al persoanei care solicită notificarea sau comunicarea;

- pentru documentele certificate sau eliberate de notari, instanța municipală (općinski sud) în raza teritorială a căreia se află cabientul notarial.

Articolul 3 alineatul (2) – agenții de primire

Pentru notificarea sau comunicarea în Republica Croația, agenția de primire din Croația este instanța municipală (općinski sud) în raza teritorială a căreia urmează să fie notificate sau comunicate actele.

Articolul 3 alineatul (4) litera (c) - mijloacele de primire a actelor

Documentele se transmit prin e-mail și prin poștă.

Articolul 3 alineatul (4) litera (d) - limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului prevăzut în anexa I

Se acceptă limba engleză pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Articolul 4 – organismul central

Ministerul Justiției și Administrației din Republica Croația (Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Tel.: +385 1 371 40 00

Website: https://mpu.gov.hr/

Articolul 7 – asistență în cazul cererilor privind adresa

Republica Croația va contribui la identificarea adreselor pe teritoriul său în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (a), și anume prin desemnarea autorităților cărora agențiile de transmitere le pot adresa cereri privind stabilirea adresei destinatarului actului care urmează să fie notificat sau comunicat.

Cererile privind stabilirea adresei destinatarului actului de notificat sau de comunicat pot fi adresate de agențiile de transmitere:

Ministerului de Interne al Republicii Croația

Direcția Imigrație, Cetățenie și Afaceri Administrative

Ilica 335

10000 Zagreb

email: prijavnistvo@mup.hr

Agențiile de primire din Republica Croația depun din oficiu cereri de informații privind adresele din registrele de evidență a populației sau din alte baze de date în cazul în care adresa indicată în cererea de notificare sau comunicare nu este corectă.

Articolul 8 – transmiterea actelor

Se acceptă limba engleză pentru completarea formularului-tip A prevăzut în anexa I.

Articolul 12 – refuzul acceptării unui act

Nu se aplică.

Articolul 13 – data notificării sau a comunicării

Nu se aplică.

Articolul 14 – certificatul de efectuare a notificării sau a comunicării și copia actului notificat sau comunicat

Se acceptă limba engleză pentru completarea formularului-tip K prevăzut în anexa I.

Articolul 15 – cheltuieli de notificare sau comunicare

Nu se aplică în temeiul cadrului legislativ național.

Articolul 17 – notificarea sau comunicarea prin intermediul agenților diplomatici sau al funcționarilor consulari

Republica Croația se opune notificării sau comunicării actelor judiciare de către agenți diplomatici sau consulari pe teritoriul său, cu excepția cazului în care actele urmează să fie notificate sau comunicate resortisanților statului membru din care provin actele.

Articolul 19 – notificarea sau comunicarea electronică

Nu se aplică.

Articolul 20 – notificarea sau comunicarea directă

Codul de procedură civilă prevede că actele trebuie notificate sau comunicate prin poștă sau prin intermediul unui anumit funcționar judiciar sau al unui angajat al instanței, al unei autorități competente, al unui notar sau direct la instanță sau prin mijloace electronice, în conformitate cu codul. La cererea părții care declară că este dispusă să suporte cheltuielile aferente, instanța poate decide, prin pronunțarea unei hotărâri neapelabile, ca notificarea sau comunicarea unui anumit act să fie efectuată de un notar. În acest caz, instanța anexează actul care urmează să fie notificat sau comunicat împreună cu ordonanța sa, într-un plic separat, pe care îl va preda părții respective.

Astfel, în Republica Croația, la cererea unei persoane interesate de o procedură judiciară, notarul competent poate efectua direct o notificare sau comunicare.

Notarul nu este obligat să efectueze notificarea sau comunicarea în cazul în care costurile de executare a actului nu i-au fost plătite în avans. Partea plătește cheltuielile în avans direct în contul notarului.

Articolul 22 – neprezentarea pârâtului la înfățișare

O cerere de repunere în termen este inadmisibilă dacă este formulată după 1 an de la pronunțarea hotărârii.

Instanțele croate pot pronunța hotărâri dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 22 alineatul (2).

Articolul 29 – relația cu acordurile sau înțelegerile dintre statele membre

Tratatul dintre Republica Croația și Republica Slovenia privind asistența juridică în materie civilă și penală, încheiat la data de 7 februarie 1994.

Articolul 33 alineatul (2) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Republica Croația nu este în măsură să utilizeze sistemul informatic descentralizat înainte de data prevăzută în regulament.

Ultima actualizare: 06/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.