Notificarea sau comunicarea actelor (reformare)

Estonia

Conținut furnizat de
Estonia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Estonia

Comunicarea actelor


*mențiuni obligatorii

Articolul 3 alineatul (1) – agenții de transmitere

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) (reformare), entitățile responsabile cu transmiterea actelor judiciare sunt instanțele regionale, judecătoriile și Curtea Supremă (Riigikohus) în care cauza pentru care actul de notificat sau de comunicat este pendinte, iar entitatea care transmite actele extrajudiciare este Ministerul Justiției.

Articolul 3 alineatul (2) – agenții de primire

În temeiul articolului 3 alineatul (2) din regulament, entitatea care primește actele judiciare și extrajudiciare este instanța regională în a cărei rază teritorială trebuie să fie notificat sau comunicat actul.

Articolul 3 alineatul (4) litera (c) - mijloacele de primire a actelor

Pentru primirea actelor se folosesc următoarele mijloace de comunicare: poșta, faxul și canalele de transmitere electronică, în conformitate cu condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

Articolul 3 alineatul (4) litera (d) - limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului prevăzut în anexa I

Estonia acceptă formularele-tip completate în limbile estonă sau engleză.

Articolul 4 – organismul central

În temeiul articolului 4 din Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului, funcțiile de organism central sunt îndeplinite de Ministerul Justiției. Date de contact:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn (Estonia)

Telefon: +372 620 - 8183

Fax: +372 620 - 8109

E-mail: central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

Articolul 7 – asistență în cazul cererilor privind adresa

Pentru a se conforma cerințelor, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (c), Estonia va furniza, prin intermediul portalului european e-justiție, informații detaliate cu privire la modul în care pot fi găsite adresele destinatarilor actului care trebuie notificat sau comunicat:

 • Autoritatea de emitere a datelor:

Tallinna Perekonnaseisuamet (Serviciul de stare civilă din Tallinn)

Pärnu mnt 67

10135 Tallinn

ESTONIA

E-mail: perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee

 • Opțiuni pentru depunerea cererilor:

Tallinna Perekonnaseisuamet

Pärnu mnt 67

10135 Tallinn

ESTONIA

 • Cererea trebuie să conțină, în special, următoarele informații:
  • pentru care dintre documentele de notificat sau comunicat este necesară adresa persoanei (anexându-se documente justificative în acest sens);
  • confirmarea faptului că necesitatea datelor în cauză decurge din regulament;
  • confirmarea faptului că datele vor fi utilizate numai în scopurile prevăzute;
  • cine a plătit pentru furnizarea datelor și la ce dată. Se recomandă să se atașeze un ordin de plată care să adeverească efectuarea plății;
  • datele care permit identificarea solicitantului (inclusiv o copie a paginii cu datele cu caracter personal din actul de identitate care urmează să fie anexat la cerere).

Formular de cerere: o trimitere la formularul de cerere va fi adăugată în momentul punerii în aplicare a regulamentului.

Cererea poate fi depusă în limba estonă sau în limba engleză.

 • Datele se eliberează contra plată, iar taxa pentru eliberarea datelor cu caracter personal ale unei persoane este de 15 EUR.

Modalități de plată:

Destinatar:                       Rahandusministeerium (Ministerul Finanțelor)

Conturi curente:             SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X),

Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X),

Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X),

Număr de referință:          2900082511

Comunicare:                  numele persoanei ale cărei date de contact sunt solicitate.

 • Datele se comunică:
  • prin e-mail la adresa de e-mail indicată în cerere sau
  • prin scrisoare recomandată sau prin trimitere poștală simplă, la adresa poștală a solicitantului indicată în cerere.
 • Informații complementare:
  • În cazul în care cererea este lacunară, Serviciul de Stare Civilă de la Tallinn îl va contacta pe solicitant și îi va solicita clarificări sau documente suplimentare.
  • În cazul în care Serviciul de Stare Civilă de la Tallinn constată că eliberarea datelor nu se justifică sau ar putea aduce prejudicii persoanei ale cărei date de contact sunt solicitate, acesta nu poate divulga datele în cauză.
  • În cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate sau că libertățile dumneavoastră au fost îngrădite, puteți depune o plângere la Ministerul de Interne în termen de 30 de zile (pentru informații mai detaliate, se va crea un link pe site-ul web al ministerului până la data punerii în aplicare a regulamentului).
  • De asemenea, este posibil să se introducă o acțiune la Tribunalul Administrativ de la Tallinn (Tallinna Halduskohus), în condițiile Codului de procedură administrativă (halduskohtumenetluse seadustik) și în conformitate cu procedura prevăzută de cod, în termen de 30 de zile de la notificarea ordonanței (informații complementare:https://www.kohus.ee/kohtusse-poordujale/halduskohtumenetlus).

Articolul 8 – transmiterea actelor

Estonia acceptă formularele-tip completate în limba estonă sau în limba engleză, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului.

Articolul 12 – refuzul acceptării unui act

În Estonia, limba oficială menționată la articolul 12 alineatul (1) litera (b) și alineatul (2) litera (a) este estona.

Articolul 13 – data notificării sau a comunicării

În dreptul estonian nu se prevede un astfel de termen special.

Articolul 14 – certificatul de efectuare a notificării sau a comunicării și copia actului notificat sau comunicat

Estonia acceptă formularele-tip depuse în limbile estonă și engleză, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2).

Articolul 15 – cheltuieli de notificare sau comunicare

În general, notificarea sau comunicarea actelor de procedură este gratuită.

În cazul în care agenția de primire apelează la un executor judecătoresc pentru notificarea sau comunicarea actelor de procedură, trebuie să se achite o taxă de 40 EUR dacă actele au putut fi notificate sau comunicate destinatarului ori reprezentantului său legal:

 1. utilizând adresa sau datele de contact înregistrată (înregistrate) în registrul de evidență a populației sau adresa de e-mail isikukood@eesti.ee (isikukood = element de identificare personală);
 2. utilizând adresa înscrisă în registrul estonian al persoanelor care desfășoară activități independente sau al persoanelor juridice sau datele de contact indicate în sistemul de informații al registrului menționat.

În celelalte cazuri, onorariul datorat unui executor judecătoresc pentru notificarea sau comunicarea actelor de procedură este de 70 EUR. În cazul în care persoana căreia trebuie să i se notifice sau să i se comunice actele este obligată prin lege să își înregistreze adresa sau datele de contact în registrul de evidență a populației sau în registrul estonian al persoanelor care desfășoară activități independente sau al persoanelor juridice și nu a respectat această obligație, inclusiv în cazul în care datele indicate în registru sunt depășite sau incorecte din orice alt motiv, drept pentru care nu a fost posibil să se efectueze notificarea sau comunicarea actelor de procedură cu ajutorul acestor date, din costurile de 70 EUR menționate mai sus, în conformitate cu decizia de stabilire a onorariilor executorului judecătoresc, solicitantul serviciului achită 35 EUR, iar persoana căreia trebuie să i se notifice sau să i se comunice actele achită 35 EUR.

În cazul în care un act de procedură nu a putut fi notificat sau comunicat, deși executorul judecătoresc a făcut tot ceea ce este necesar și posibil, în limite rezonabile, pentru a notifica sau a comunica actul în conformitate cu procedura prevăzută prin lege, executorul judecătoresc are dreptul de a solicita o taxă de 40 EUR prin prezentarea unei decizii de stabilire a onorariilor sale și actul de notificare sau comunicare privind măsurile luate de executorul judecătoresc pentru notificarea sau comunicarea actului.

Executorul judecătoresc nu are dreptul de a solicita plata unei taxe în cazul în care nu a întreprins toate demersurile necesare și posibile, în limite rezonabile, pentru notificarea sau comunicarea actelor în conformitate cu procedura prevăzută prin lege în termenul stabilit de instanță și în cazul în care nu a reușit să notifice sau să comunice actele de procedură.

Articolul 17 – notificarea sau comunicarea prin intermediul agenților diplomatici sau al funcționarilor consulari

În conformitate cu articolul 17 din regulament, actele pot fi notificate sau comunicate prin intermediul agenților diplomatici sau consulari ai unui alt stat membru, aflați la post în Estonia, numai dacă aceste acte trebuie să fie notificate sau comunicate unor cetățeni ai statului membru de origine al actelor.

Articolul 19 – notificarea sau comunicarea electronică

În baza articolului 19 alineatul (2), Estonia comunică următoarele informații:

În temeiul dreptului estonian, se consideră că un act de procedură a fost notificat sau comunicat destinatarului prin e-mail în cazul în care destinatarul confirmă primirea actului de procedură. Confirmarea trebuie să indice data primirii documentului și să poarte semnătura destinatarului sau a reprezentantului acestuia. Confirmarea electronică de primire trebuie să includă semnătura digitală a expeditorului sau să fie transmisă într-un mod suficiet de sigur astfel încât să permită identificarea expeditorului și stabilirea datei de expediere, cu excepția cazului în care instanța nu are niciun motiv să aibă îndoieli cu privire la faptul că confirmarea de primire fără semnătură digitală a fost trimisă de destinatar sau de reprezentantul acestuia. Confirmarea electronică de primire poate fi trimisă instanței prin e-mail în cazul în care adresa de e-mail a destinatarului este cunoscută de instanță și se poate presupune că această adresă nu poate fi accesată de persoane neautorizate, precum și în cazul în care instanța a transmis deja documente la adresa de e-mail respectivă în aceeași cauză sau în cazul în care partea la procedură și-a comunicat ea însăși adresa de e-mail instanței. Destinatarul trebuie să trimită instanței confirmarea de primire fără întârziere. Instanța poate aplica o sancțiune sub formă de amendă părții la procedură sau reprezentantului său care a ignorat această obligație.

Articolul 20 – notificarea sau comunicarea directă

În Estonia nu se permite notificarea sau comunicarea actelor în conformitate cu modalitățile prevăzute la articolul 20 din regulament.

Articolul 22 – neprezentarea pârâtului la înfățișare

O instanță din Estonia poate să se pronunțe într-o cauză, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 22 alineatul (2) din regulament, chiar dacă nu s-a primit niciun certificat care să constate notificarea sau comunicarea unui act de procedură pârâtului. Cererea de repunere în termen trebuie introdusă în instanță în termen de un an de la pronunțarea hotărârii prin care se finalizează judecata într-o cauză dată.

Articolul 29 – relația cu acordurile sau înțelegerile dintre statele membre

- Acordul dintre Republica Letonia și Republica Polonia privind asistența juridică și stabilirea de relații judiciare în materie de drept civil, drept penal și dreptul muncii;

- Acordul dintre Republica Estonia, Republica Lituania și Republica Letonia privind asistența judiciară și relațiile judiciare.

Articolul 33 alineatul (2) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

-
Ultima actualizare: 23/06/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.