Notificarea sau comunicarea actelor (reformare)

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Letonia

Comunicarea actelor


*mențiuni obligatorii

Articolul 3 alineatul (1) – agenții de transmitere

Transmiterea documentelor în altă țară este asigurată de instanțele raionale (municipale) [rajonu (pilsētu) tiesas], de instanțele regionale (apgabaltiesas) sau de Curtea Supremă (Augstākā tiesa).

Articolul 3 alineatul (2) – agenții de primire

Autoritatea centrală care primește cererile de notificare sau comunicare a actelor străine și care efectuează notificarea sau comunicarea acestora este Consiliul executorilor judecătorești din Letonia (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome).

Consiliul executorilor judecătorești

Adresă: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Letonia

Telefon: (+371) 67290005; Fax: +371 67290006

e-mail: documents@lzti.lv

Articolul 3 alineatul (4) litera (c) - mijloacele de primire a actelor

Cererile din partea altor state membre privind notificarea sau comunicarea actelor și confirmările de notificare sau comunicare a actelor vor fi acceptate în Letonia dacă sunt transmise prin poștă.

Documentele vor fi acceptate și pe cale electronică, dacă sunt certificate în mod corespunzător.

Articolul 3 alineatul (4) litera (d) - limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului prevăzut în anexa I

Pe lângă limba letonă, în Letonia se acceptă și formularele completate în limba engleză.

Articolul 4 – organismul central

Autoritatea centrală este Ministerul Jusției (Tieslietu ministrija).

Adresă: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1536

Telefon: +371 67036802

e-mail: pasts@tm.gov.lv

Articolul 7 – asistență în cazul cererilor privind adresa

Letonia a ales mecanismul menționat la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din regulament, și anume furnizarea de informații detaliate prin intermediul portalului e-justiție cu privire la modul de identificare a adreselor persoanelor care trebuie notificate sau comunicate. Având în vedere cele de mai sus, precizăm că:

1. Pentru a găsi adresa unei persoane fizice, se poate depune o cerere oficială la Biroul pentru cetățenie și migrație [Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde] din cadrul Ministerului de Interne, care ține un registru al persoanelor fizice. Cererea de obținere a unui extras din Registrul persoanelor fizice trebuie să fie motivată, astfel încât persoanele împuternicite de operatori să poată decide dacă există motive pentru furnizarea datelor.

2. Adresa unei societăți comerciale poate fi obținută gratuit prin consultarea informațiilor din Registrul comerțului. Toate înregistrările din registrul comerțului sunt publicate gratuit pe site.

Autoritățile letone nu depun din proprie inițiativă cereri de informații la Registrul persoanelor fizice în cazul în care adresa indicată în cererea de notificare sau comunicare nu este corectă. Autoritatea care înaintează cererea sau partea solicitantă este responsabilă de identificarea adresei destinatarului.

Articolul 8 – transmiterea actelor

În Letonia, o cerere de notificare sau comunicare a actelor care a fost întocmită utilizându-se formularul-tip prevăzut în anexa I la regulament este acceptată dacă este prezentată fie în limba letonă, fie în limba engleză.

Articolul 12 – refuzul acceptării unui act

În conformitate cu articolul 57 din Codul de procedură civilă (Civilprocesa likums), în cazul în care destinatarul refuză să primească acte judiciare, persoana care le livrează face menționează acest lucru pe act, indicând, de asemenea, motivele refuzului, data și ora. Refuzul de a accepta acte judiciare nu împiedică derularea procedurii judiciare.

Articolul 13 – data notificării sau a comunicării

În temeiul articolului 561 alineatul (1) din Codul de procedură civilă, în cazul în care actele judiciare au fost depuse în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 56, cu excepția cazului prevăzut la alineatul (9), se consideră că persoana a fost informată cu privire la data și locul ședinței de judecată sau ale unei acțiuni procedurale sau cu privire la conținutul actului în cauză, iar actele judiciare se consideră că au fost notificate sau comunicate:

1) la data la care destinatarul sau o altă persoană le-a acceptat în conformitate cu articolul 56 alineatele (3), (7) sau (8) din lege;

2) la data la care persoana a refuzat să le accepte (articolul 57);

3) în a șaptea zi de la data expedierii documentelor, în cazul în care acestea au fost trimise prin poștă;

4) în a treia zi de la data trimiterii documentelor, în cazul în care acestea au fost trimise electronic.

Potrivit alineatului (2) al articolului menționat anterior, transmiterea actelor judiciare la domiciliul declarat al unei persoane fizice, la o altă adresă declarată, la adresa indicată de persoana fizică pentru comunicarea cu instanța sau la sediul social al unei persoane juridice și primirea confirmării de livrare de la oficiul poștal sau returnarea actelor nu afectează în sine faptul că documentele au fost notificate sau comunicate. Destinatarul poate respinge prezumția că actele au fost notificate sau comunicate în a șaptea zi de la data expedierii, dacă au fost trimise prin poștă sau în a treia zi de la trimitere, dacă sunt trimise pe cale electronică, invocând circumstanțe obiective independente de voința sa, care l-au împiedicat să primească documentele la adresa indicată.

Articolul 14 – certificatul de efectuare a notificării sau a comunicării și copia actului notificat sau comunicat

În Letonia, certificatul care atestă notificarea sau comunicarea actelor care a fost întocmit utilizându-se formularul-tip prevăzut în anexa I la regulament este acceptat dacă este prezentat fie în limba letonă, fie în limba engleză.

Articolul 15 – cheltuieli de notificare sau comunicare

În Letonia, actele sunt notificate sau comunicate în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) litera (a) din regulament, în schimbul unei taxe de 133,33 EUR (TVA inclus) pentru fiecare cerere de notificare sau comunicare a actelor. Plata trebuie efectuată prin virament bancar, iar eventualul comision bancar este suportat de persoana care plătește taxa.

Cont bancar:

Număr de cont: 90001497619

Sediu (din 16 decembrie 2019): Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Letonia

Banca: Swedbank AS

IBAN: LV93HABA0551038096742

Codul SWIFT: HABALV22

La rubrica scopul plății se completează: datele de contact ale destinatarului

Articolul 17 – notificarea sau comunicarea prin intermediul agenților diplomatici sau al funcționarilor consulari

Letonia se opune notificării sau comunicării actelor pe cale diplomatică, cu excepția cazurilor în care actele sunt notificate sau comunicate cetățenilor statului membru în cauză.

Articolul 19 – notificarea sau comunicarea electronică

Nu se aplică.

Articolul 20 – notificarea sau comunicarea directă

În temeiul legislației letone, actele nu pot fi notificate sau comunicate în temeiul articolului 20 din regulament.

Articolul 22 – neprezentarea pârâtului la înfățișare

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 22 alineatul (1) din regulament, o instanță sau un judecător din Letonia poate pronunța o hotărâre chiar dacă nu s-a primit un certificat de notificare sau comunicare ori un aviz de înmânare, sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 22 alineatul (2) din regulament. În Letonia, nu este definit niciun termen după care cererile de repunere în termen pentru introducerea unei căi de atac să nu mai fie acceptate, sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 22 alineatul (4) din regulament.

Articolul 29 – relația cu acordurile sau înțelegerile dintre statele membre

Republica Letonia menține două acorduri pe care le-a încheiat:

1) Acordul dintre Republica Letonia și Republica Polonă privind asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, penală și de dreptul familiei;

2) Acordul privind asistența juridică și raporturile juridice dintre Republica Letonia, Republica Estonia și Republica Lituania.

Articolul 33 alineatul (2) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 15/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.