Notificarea sau comunicarea actelor (reformare)

Luxemburg

Conținut furnizat de
Luxemburg

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Luxemburg

Comunicarea actelor


*mențiuni obligatorii

Articolul 3 alineatul (1) – agenții de transmitere

Executorii judecătorești au competența privind comunicarea actelor.

Puteți căuta un executor judecătoresc pe site-ul:

Camera executorilor judecătorești din Luxemburg

Grefierii instanțelor au competența privind notificarea actelor.

Informații suplimentare în acest sens sunt disponibile pe site-ul:

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Ministerul Justiției nu are competențe în materie de comunicare sau notificare a actelor. Prin urmare, nu adresați Ministerului Justiției corespondențe sau documente care trebuie comunicate sau notificate.

Articolul 3 alineatul (2) – agenții de primire

Executorii judecătorești sunt singurele agenții de primire.

Puteți căuta un executor judecătoresc și competența sa teritorială pe site-ul:

Camera executorilor judecătorești din Luxemburg

Ministerul Justiției nu are competențe în materie de comunicare sau notificare a actelor. Prin urmare, nu adresați Ministerului Justiției corespondențe sau documente care trebuie comunicate sau notificate.

Articolul 3 alineatul (4) litera (c) - mijloacele de primire a actelor

Mijloace de primire disponibile:

curier poștal, email, fax, telefon.

Articolul 3 alineatul (4) litera (d) - limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului prevăzut în anexa I

Franceză și germană.

Articolul 4 – organismul central

Autoritatea centrală este Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiție.

Parquet Général

Cité judiciaire

Bâtiment CR

Adresa poștală: L-2080 Luxemburg

Tel.: (+352) 47 59 81-2336

Fax: (+352) 47 05 50

E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Cunoștințe lingvistice: franceză și germană

Ministerul Justiției nu are competențe în materie de comunicare sau notificare a actelor. Prin urmare, nu adresați Ministerului Justiției corespondențe sau documente care trebuie comunicate sau notificate.

Articolul 7 – asistență în cazul cererilor privind adresa

În conformitate cu articolul 7, Luxemburgul acordă asistența prevăzută la articolul 7 alineatul (1) litera (a) pentru a găsi adresa persoanei căreia trebuie să îi fie comunicat sau notificat actul judiciar sau extrajudiciar.

Autoritățile desemnate cărora agențiile de transmitere le pot adresa solicitări pentru determinarea adresei persoanei căreia trebuie să i se notifice sau comunice actul sunt executorii judecătorești.

Puteți căuta un executor judecătoresc și competența sa teritorială pe site-ul:

Camera executorilor judecătorești din Luxemburg

În conformitate cu articolul 7 alineatul (2) litera (c), Luxemburgul arată că, în cazul în care o cerere de comunicare sau notificare a actelor este transmisă executorilor judecătorești în calitatea lor de agenție de primire, executorii judecătorești depun, din proprie inițiativă, în bazele de date aflate la dispoziția lor, cereri de informații privind adresele persoanelor fizice sau juridice în cazurile în care adresa indicată în cererea de comunicare sau notificare nu este corectă. În cazul în care există o nouă adresă oficială pe teritoriul care intră în competența teritorială a executorului judecătoresc, acesta comunică actul la noua adresă.

Articolul 8 – transmiterea actelor

Luxemburgul acceptă ca formularul de cerere (formularul A) să fie completat și în limba germană, în plus față de limba franceză.

Articolul 12 – refuzul acceptării unui act

Nu se aplică.

Articolul 13 – data notificării sau a comunicării

Luxemburgul indică faptul că, în conformitate cu legislația sa, un document trebuie să fie comunicat sau notificat în termenele prevăzute la articolul 12 alineatul (5) și la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/1784 din 25 noiembrie 2020.

În cazul în care actul este transmis prin comunicare personală de către un executor judecătoresc, dovada trebuie să indice data efectuării comunicării, care este ziua în care destinatarul a primit sau a recepționat documentul la domiciliul său.

În cazul în care destinatarul refuză să accepte copia actului care urmează să îi fie comunicat, executorul judecătoresc notează acest lucru în confirmarea de comunicare. În acest caz, se consideră că documentul a fost comunicat în ziua în care i-a fost prezentat destinatarului.

În cazul în care nu se cunoaște domiciliul sau reședința persoanei căreia trebuie să i se comunice documentul, executorul judecătoresc întocmește un proces-verbal în care descrie demersurile pe le-a făcut pentru a căuta destinatarul. Redactarea acestui proces-verbal ține loc de comunicare.

Atunci când documentul este transmis prin notificare poștală, Luxemburgul aplică un sistem de dată dublă.

Data care trebuie luată în considerare în ceea ce privește expeditorul diferă de data care trebuie luată în considerare în ceea ce privește destinatarul.

În ceea ce privește expeditorul, notificarea se consideră efectuată la data expedierii.

În ceea ce privește destinatarul, notificarea se consideră efectuată la data primirii.

Dacă destinatarul refuză să accepte scrisoarea recomandată, agentul poștal menționează acest lucru pe avizul de livrare și returnează scrisoarea recomandată, însoțită de acest aviz. În acest caz, notificarea se consideră a fi făcută în ziua prezentării scrisorii recomandate destinatarului.

Articolul 14 – certificatul de efectuare a notificării sau a comunicării și copia actului notificat sau comunicat

Luxemburgul acceptă completarea formularului de atestare atât în limba franceză, cât și în limba germană.

Articolul 15 – cheltuieli de notificare sau comunicare

Taxa forfetară unică este de 165 EUR.

Articolul 17 – notificarea sau comunicarea prin intermediul agenților diplomatici sau al funcționarilor consulari

Luxemburgul declară că se opune posibilității ca agenții săi diplomatici și consulari să asigure direct, pe teritoriul altui stat membru, comunicarea sau notificarea actelor judiciare și extrajudiciare.

De asemenea, Luxemburgul declară că se opune posibilității ca agenții diplomatici și consulari ai altor state membre să recurgă la acest mijloc pe teritoriul său, cu excepția cazului în care un act trebuie comunicat sau notificat unui resortisant al statului membru de origine.

Articolul 19 – notificarea sau comunicarea electronică

Nu se aplică.

Articolul 20 – notificarea sau comunicarea directă

Luxemburgul acceptă comunicarea sau notificarea directă în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (UE) 2020/1784 din 25 noiembrie 2020.

Ministerul Justiției nu are competențe în materie de comunicare sau notificare a actelor. Prin urmare, nu adresați Ministerului Justiției corespondențe sau documente care trebuie comunicate sau notificate.

Executorii judecătorești au competența privind comunicarea actelor.

Executorul judecătoresc din statul de primire nu este responsabil pentru corectitudinea formei și conținutului actului care i-a fost transmis direct de persoana interesată. Executorul judecătoresc este răspunzător numai în ceea ce privește formalitățile și modalitățile de comunicare de care va face uz în statul membru de primire.

Puteți căuta un executor judecătoresc pe site-ul:

Camera executorilor judecătorești din Luxemburg

Articolul 22 – neprezentarea pârâtului la înfățișare

Luxemburgul declară că, fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 22 alineatul (1), judecătorii săi pot hotărî dacă sunt întrunite condițiile prevăzute la alineatul (2).

În temeiul articolului 22 alineatul (4), Luxemburgul precizează că cererea prin care se solicită repunerea în termen poate fi declarată inadmisibilă dacă nu este prezentată într-un termen rezonabil, stabilit de judecător, cu începere de la data la care persoana interesată a luat cunoștință de hotărâre sau de la data la care a încetat imposibilitatea de a acționa, însă nu mai târziu de un an de la data la care a fost notificată sau comunicată hotărârea.

Articolul 29 – relația cu acordurile sau înțelegerile dintre statele membre

Nu se aplică.

Articolul 33 alineatul (2) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 22/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.