NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
  Swipe to change

  Notificarea sau comunicarea actelor (reformare)

  Polonia

  Conținut furnizat de
  Polonia

  GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

  Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

  Polonia

  Comunicarea actelor


  *mențiuni obligatorii

  Articolul 3 alineatul (1) – agenții de transmitere

  Instanța sesizată [o instanță districtuală (sąd rejonowy), o instanță regională (sąd okręgowy) sau o curte de apel (sąd apelacyjny) sau Curtea Supremă (Sąd Najwyższy)].

  Articolul 3 alineatul (2) – agenții de primire

  Instanța districtuală în a cărei rază teritorială urmează să fie notificat sau comunicat actul.

  Articolul 3 alineatul (4) litera (c) - mijloacele de primire a actelor

  Actele pot fi trimise prin poștă.

  Articolul 3 alineatul (4) litera (d) - limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului prevăzut în anexa I

  Pe lângă limba polonă, formularele pot fi completate în engleză sau germană.

  Articolul 4 – organismul central

  Ministerul Justiției, Departamentul pentru cooperare internațională și drepturile omului

  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Varșovia, tel.: +48 22 23 90 870

  E-mail: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

  Articolul 7 – asistență în cazul cererilor privind adresa

  Informații detaliate pentru a ajuta la stabilirea unei adrese în temeiul articolului 7 alineatul (2) litera (a) coroborat cu alineatul (1) litera (c)

  În ceea ce privește adresele de domiciliu ale persoanelor fizice:

  o entitate care are un interes juridic în verificarea adresei unei persoane căreia urmează să i se notifice sau comunice un act poate solicita informații cu privire la adresa persoanei în cauză oricărui wójt (primarul unei comune), burmistrz (primarul unei localități cu mai puțin de 100 000 de locuitori) sau prezydent miasta (primarul unei localități cu peste 100 000 de locuitori). Aceste informații pot fi obținute prin depunerea unei cereri. Cererea poate fi depusă la o singură autoritate municipală și este supusă unei taxe de 31 PLN (ce se plătește în contul autorității municipale la care se depune cererea); Dovada plății trebuie să fie atașată la cerere. De asemenea, solicitantul trebuie să demonstreze interesul juridic pe baza căruia urmează să îi fie puse la dispoziție datele din registru. Acest interes poate fi demonstrat prin intermediul unui document care stabilește o obligație legală de a acționa într-un anumit mod (de exemplu, un proces, o scrisoare din partea unui executor judecătoresc, un contract).

  În ceea ce privește adresele întreprinderilor (societăți colective, societăți în comandită simplă sau societăți cu răspundere limitată, societăți pe acțiuni, cooperative, întreprinderi de stat, entități de cercetare-dezvoltare, întreprinderi străine și sucursalele acestora și societăți mutuale):

  aceste adrese sunt disponibile online în Registrul instanțelor naționale (Krajowy Rejestr Иdowy). Registrul este ținut în conformitate cu principiile publicității formale (și anume, orice persoană are dreptul de a accesa datele din registru).

  Informațiile disponibile online pot fi găsite accesând următoarele linkuri:

  Datele privind persoanele fizice care desfășoară activități economice sunt colectate în Registrul central al comerțului (Centralna Eextencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), care poate fi consultat de oricine.

  Informații prevăzute la articolul 7 alineatul (2) litera (c)

  Autoritatea care primește cererea (agenția de primire din Polonia) nu este obligată și, în general, nu solicită registrelor în cauză să stabilească o adresă dacă cea indicată de agenția de primire se dovedește a fi incorectă. În practică, în cazul în care autoritatea consideră că acest lucru este oportun, poate evalua dacă există o eroare evidentă la adresa respectivă sau, în cazul în care agenția de transmitere indică faptul că adresa a fost preluată dintr-un registru accesibil publicului, poate verifica dacă adresa este actualizată în conformitate cu datele din registrul respectiv.

  Articolul 8 – transmiterea actelor

  Pe lângă limba polonă, formularul poate fi completat în engleză sau germană.

  Articolul 12 – refuzul acceptării unui act

  Nu se aplică.

  Articolul 13 – data notificării sau a comunicării

  Nu se aplică.

  Articolul 14 – certificatul de efectuare a notificării sau a comunicării și copia actului notificat sau comunicat

  Formularul poate fi completat în polonă, engleză sau germană.

  Articolul 15 – cheltuieli de notificare sau comunicare

  NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
  Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

  Nu se percep taxe pentru notificarea sau comunicarea actelor.

  Articolul 17 – notificarea sau comunicarea prin intermediul agenților diplomatici sau al funcționarilor consulari

  Polonia se opune notificării sau comunicării de către agenți diplomatici sau consulari pe teritoriul său, cu excepția cazului în care actele trebuie notificate sau comunicate cetățenilor statului membru care transferă actul.

  Articolul 19 – notificarea sau comunicarea electronică

  Nu se aplică.

  Articolul 20 – notificarea sau comunicarea directă

  Polonia se opune metodei de notificare sau comunicare menționate la acest articol pe teritoriul său.

  Articolul 22 – neprezentarea pârâtului la înfățișare

  O cerere de repunere în termen introdusă la un an de la expirarea termenului nu este admisibilă decât în cazuri excepționale.

  Articolul 29 – relația cu acordurile sau înțelegerile dintre statele membre

  Nu se aplică.

  Articolul 33 alineatul (2) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

  Nu se aplică.

  Ultima actualizare: 27/05/2024

  Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.