Notificarea sau comunicarea actelor (reformare)

Portugalia

Conținut furnizat de
Portugalia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Portugalia

Comunicarea actelor


*mențiuni obligatorii

Articolul 3 alineatul (1) – agenții de transmitere

  • instanțe districtuale (tribunais judiciais de comarca);
  • grefieri (conservadores);
  • notari (notários);
  • executori judecătorești (agentes de execução) și
  • reprezentanți legali (mandatários judiciais).

Articolul 3 alineatul (2) – agenții de primire

i. Secția de competență generală (juízo de competência genérica) sau secția civilă locală (juízo local cível), dacă există, a instanței districtuale competente și

ii. Executori judecătorești [OSAE – Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução (asociația avocaților și a executorilor judecătorești)].

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 3 alineatul (4) litera (c) - mijloacele de primire a actelor

Prin poștă.

Articolul 3 alineatul (4) litera (d) - limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului prevăzut în anexa I

Portugheză, spaniolă și engleză.

Articolul 4 – organismul central

Direcția Generală pentru Administrarea Justiției (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBONA

Telefon: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fax: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

Email: correio@dgaj.mj.pt

Site web: https://dgaj.justica.gov.pt/

Articolul 7 – asistență în cazul cererilor privind adresa

În sensul articolului 7 alineatul (1) litera (a), autoritatea desemnată la care agențiile de transmitere pot adresa cereri privind stabilirea adresei persoanei căreia trebuie să i se notifice sau comunice un act este:

Direcția Generală pentru Administrarea Justiției (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBONA

Telefon: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fax: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

Email: correio@dgaj.mj.pt

Site web: https://dgaj.justica.gov.pt/

În sensul articolului 7 alineatul (2) litera (c), situația este următoarea pentru diferitele agenții de primire:

  • Secția de competență generală (juízo de competência genérica) sau secția civilă locală (juízo local cível), dacă există, a instanței districtuale competente: pentru notificarea sau comunicarea actelor atunci când adresa indicată în cererea de notificare sau comunicare nu este corectă, agenția de primire aplică dreptul intern pentru cauze similare în litigii interne, și anume dispozițiile relevante prevăzute la articolele 226 și 236 din Codul de procedură civilă portughez;
  • Executori judecătorești (OSAE): cererile vor fi adresate registrelor de domiciliu sau altor baze de date, dacă există astfel de registre sau baze de date, pentru a găsi noua adresă a persoanei căreia trebuie să i se notifice sau comunice un act.

Articolul 8 – transmiterea actelor

Portugheză, spaniolă și engleză.

Articolul 12 – refuzul acceptării unui act

În cazul în care formularul L din anexa I este tradus într-o limbă a unei țări terțe, acesta va fi comunicat Comisiei în vederea publicării ulterioare pe portalul european e-justiție.

Articolul 13 – data notificării sau a comunicării

În sensul articolului 12 alineatul (5) și al articolului 13 alineatul (2) din Regulament, articolul 323 din Codul de procedură civilă portughez prevede că termenul de prescripție se suspendă după cinci zile de la data solicitării notificării sau comunicării în cazurile în care nu a fost posibilă notificarea sau comunicarea actelor din motive care nu sunt imputabile reclamantului.

Articolul 14 – certificatul de efectuare a notificării sau a comunicării și copia actului notificat sau comunicat

Portugheză, spaniolă și engleză.

Articolul 15 – cheltuieli de notificare sau comunicare

În general, notificarea sau comunicarea actelor judiciare provenind dintr-un alt stat membru nu atrage după sine plata unor taxe sau suportarea unor cheltuieli, dacă documentele sunt trimise instanțelor.

Cu toate acestea, dacă documentele sunt notificate sau comunicate personal de personalul judiciar sau de un executor judecătoresc, trebuie achitate următoarele costuri:

1. Executori judecătorești:

Dacă se efectuează notificarea sau comunicarea: 76 EUR.

Dacă nu se efectuează notificarea sau comunicarea (de exemplu, dacă persoana căreia trebuie să i se notifice sau comunice actele nu locuiește la adresa menționată sau dacă adresa nu există): 50,50 EUR

2. Personalul instanței:

Dacă se efectuează notificarea sau comunicarea: 51 EUR

Dacă nu se efectuează notificarea sau comunicarea (de exemplu, dacă persoana căreia trebuie să i se notifice sau comunice actele nu locuiește la adresa menționată sau dacă adresa nu există): nu se plătește nimic.

Articolul 17 – notificarea sau comunicarea prin intermediul agenților diplomatici sau al funcționarilor consulari

Portugalia se opune ca un alt stat membru să notifice sau să comunice acte judiciare pe teritoriul său prin intermediul agenților diplomatici sau al funcționarilor consulari, cu excepția cazului în care persoana căreia urmează să i se notifice sau comunice actul este resortisant al statului membru respectiv.

Articolul 19 – notificarea sau comunicarea electronică

Nu se aplică.

Articolul 20 – notificarea sau comunicarea directă

Nu se aplică.

Articolul 22 – neprezentarea pârâtului la înfățișare

În pofida dispozițiilor de la articolul 22 alineatul (1), instanțele portugheze pot pronunța o hotărâre în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la alineatul (2) din articolul respectiv.

În sensul articolului 22 alineatul (4), în Portugalia cererile de repunere în termen pentru exercitarea unei căi de atac trebuie formulate în termen de un an de la data pronunțării hotărârii atacate. După expirarea acestui termen, cererile nu se mai acceptă.

Articolul 29 – relația cu acordurile sau înțelegerile dintre statele membre

Acordul dintre Republica Portugheză și Regatul Spaniei în ceea ce privește cooperarea judiciară în materie penală sau civilă din 19 noiembrie 1997

Articolul 33 alineatul (2) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 02/07/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.