Notificarea sau comunicarea actelor (reformare)

România

Conținut furnizat de
România

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

România

Comunicarea actelor


*mențiuni obligatorii

Articolul 3 alineatul (1) – agenții de transmitere

În ceea ce privește actele judiciare, agențiile transmițătoare sunt toate instanțele române: judecătoriile, tribunalele, curțile de apel, Înalta Curte de Casație și Justiție.

În ceea ce privește actele extrajudiciare, agențiile transmițătoare sunt judecătoriile în a căror circumscripție își au sediul profesional notarii, executorii judecătorești.

Articolul 3 alineatul (2) – agenții de primire

Agenția de primire a cererilor de comunicare de acte judiciare și extrajudiciare din statele membre ale Uniunii Europene este judecătoria în a cărei circumscripție domiciliază sau își are sediul destinatarul.

Articolul 3 alineatul (4) litera (c) - mijloacele de primire a actelor

Poștă. Fax.

Articolul 3 alineatul (4) litera (d) - limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului prevăzut în anexa I

În afară de formularele completate în limba română, România acceptă și formulare standard completate în limbile engleză și franceză.

Articolul 4 – organismul central

Ministerul Justiției

Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară

Serviciul Cooperare Judiciară Internațională în Materie Civilă și Comercială

Strada Apolodor 17, Sector 5, București, Cod 050741

Tel: +40372041077 Secretariat, Fax: +40.37204 1079; E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Articolul 7 – asistență în cazul cererilor privind adresa

Furnizarea datelor cu caracter personal poate fi realizată doar dacă există un temei legal justificat. Se consideră temei legal justificat solicitarea unor date cu caracter personal primită din partea organelor de poliţie, Ministerul Apărării Naţionale, Parchet, Justiţie, instituţii specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, persoane fizice şi juridice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri care fac dovada temeiului legal. În lipsa unui temei legal justificat, transmiterea datelor cu caracter personal se poate realiza numai după obţinerea, în prealabil, a consimţământului expres şi neechivoc al persoanelor vizate.

Sub rezerva celor de mai sus, în aplicarea art. 7 (1)(a) şi art. 7 (1)(b) pot fi transmise cereri de informaţii cu privire la adresa din România a unei persoane fizice, cetăţean român, către Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date - DEPABD, str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6, Bucureşti, E-mail: depabd@mai.gov.ro; Website: https://www.onrc.ro/index.php/ro/informatii/informatii-rc#Raport

De asemenea, în aplicarea art. 7 (1)(a) şi art. 7 (1)(b), se pot solicita informaţii cu privire la adresa sediului unei persoane juridice, online, prin accesarea serviciului InfoCert al Oficiului Național al Registrului Comerțului. Pentru accesarea portalului de servicii online al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, este necesară crearea unui cont de utilizator al portalului Recom online. După crearea contului, utilizatorul poate avea acces gratuit sau contra cost, în funcție de tipul serviciului solicitat. Mai multe informaţii pot fi consultate aici.

Judecătoria (agenţia de primire) nu are obligația de a investiga din oficiu adresa actuală a destinatarului actelor, dacă adresa furnizată în cerere nu este corectă.

Articolul 8 – transmiterea actelor

În afară de formularul completat în limba română, România acceptă și formulare standard de cerere completate în limbile engleză și franceză.

Articolul 12 – refuzul acceptării unui act

Nu este aplicabil.

Articolul 13 – data notificării sau a comunicării

Nu este aplicabil.

Articolul 14 – certificatul de efectuare a notificării sau a comunicării și copia actului notificat sau comunicat

În afară de formularul completat în limba română, România acceptă și formulare standard de cerere completate în limbile engleză și franceză.

Articolul 15 – cheltuieli de notificare sau comunicare

Nu este aplicabil.

Articolul 17 – notificarea sau comunicarea prin intermediul agenților diplomatici sau al funcționarilor consulari

România declară că agenții diplomatici și funcționarii consulari străini nu pot notifica sau comunica acte judiciare ori extrajudiciare pe teritoriul statului român decât cetățenilor statului pe care îl reprezintă.

Articolul 19 – notificarea sau comunicarea electronică

Nu este aplicabil.

Articolul 20 – notificarea sau comunicarea directă

Conform dispozițiilor art. 154 alin. 5 din Codul de procedură civilă, la cererea părții interesate și pe cheltuiala sa, comunicarea actelor de procedură se va putea face în mod nemijlocit prin executori judecătorești, care vor fi ținuți să îndeplinească formalitățile procedurale prevăzute de Codul de procedură civilă pentru citarea și comunicarea actelor de procedură.

În anumite situații, legislația română prevede posibilitatea ca o persoană să comunice în mod direct acte extrajudiciare, prin intermediul executorului judecătoresc (ex. art. 1522 alin. (2) Cod civil – punerea în întârziere a debitorului prin notificare scrisă).

Tabloul executorilor judecătorești poate fi consultat la următoarea adresă.

Articolul 22 – neprezentarea pârâtului la înfățișare

art. 22(4)

O cerere de repunere în termen este inadmisibilă dacă este formulată după expirarea unui termen de 1 an după ce hotărârea a fost pronunțată.

art. 22(2)

Instanța din România poate pronunța o hotărâre, chiar dacă nu s-a primit niciun certificat de efectuare a notificării sau a comunicării ori a remiterii actului de sesizare a instanței sau a unui act echivalent acestuia, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ condițiile prevăzute la art. 22 alin. 2

Articolul 29 – relația cu acordurile sau înțelegerile dintre statele membre

Nu este aplicabil.

Articolul 33 alineatul (2) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Nu este aplicabil.

Ultima actualizare: 26/06/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.