Notificarea sau comunicarea actelor (reformare)

Slovenia

Conținut furnizat de
Slovenia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Slovenia

Comunicarea actelor


*mențiuni obligatorii

Articolul 3 alineatul (1) – agenții de transmitere

Agențiile de trimitere sunt: instanțele locale (okrajna sodišča), instanțele districtuale (okrožna sodišča), Curtea pentru Litigii de Muncă și Afaceri Sociale (delovno in socialno sodišče), Tribunalul Administrativ (Upravno sodišče), instanțele superioare (višja sodišča), Curtea Supremă (Vrhovno sodišče), Curtea Constituțională (Ustavno sodišče) și Biroul procurorului general (državno odvetništvo).

Articolul 3 alineatul (2) – agenții de primire

Agențiile de primire sunt instanțele districtuale.

Articolul 3 alineatul (4) litera (c) - mijloacele de primire a actelor

În cazurile care intră sub incidența articolului 5 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001, transmiterea se efectuează prin poștă, precum și prin servicii de curierat rapid și prin fax.

Articolul 3 alineatul (4) litera (d) - limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului prevăzut în anexa I

Formularele prevăzute în anexa I pot fi transmise în limba slovenă sau în limba engleză.

Articolul 4 – organismul central

Organismul central pentru punerea în aplicare a regulamentului este:

Oikeusministeriö (Ministerul Justiției)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Telefon: (+386)1 369 53 94

Fax: (+386)1 369 52 33

E-mail: gp.mp@gov.si

Articolul 7 – asistență în cazul cererilor privind adresa

Organismele slovene oferă asistență pentru stabilirea unei adrese după cum urmează:

(a) agenția de transmitere trimite instanței districtuale (agenția de primire menționată la punctul 2 de mai sus) o cerere de stabilire a adresei unei persoane căreia urmează să i se notifice sau comunice un act.

Instanțele au acces la registrul de evidență a populației și pot – din proprie inițiativă sau la cererea unei instanțe solicitante – să obțină informații privind adresele, atunci când o adresă indicată într-o cerere de notificare sau comunicare este inexactă sau necunoscută.

Articolul 8 – transmiterea actelor

Formularele prevăzute în anexa A pot fi transmise în limba slovenă sau în limba engleză.

Articolul 12 – refuzul acceptării unui act

Nu este cazul.

Articolul 13 – data notificării sau a comunicării

Legislația națională slovenă nu stabilește un termen pentru notificarea sau comunicarea actelor.

Articolul 14 – certificatul de efectuare a notificării sau a comunicării și copia actului notificat sau comunicat

Formularele prevăzute în anexa K pot fi transmise în limba slovenă sau în limba engleză.

Articolul 15 – cheltuieli de notificare sau comunicare

Ca regulă generală, nu este necesară nicio plată pentru notificarea sau comunicarea actelor de către instanța slovenă competentă, cu excepția cheltuielilor de notificare sau de comunicare efectuate de un detectiv sau de un executor judecătoresc, în cazul în care acest mod de notificare sau comunicare este solicitat de partea interesată. În acest caz, partea care propune serviciul plătește costurile. În conformitate cu Normele privind notificarea sau comunicarea actelor de către detectivi și executori judecătorești în procedurile civile și penale (Pravilnik o vročanju po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku), onorariul actual pentru notificarea sau comunicarea personală este de 50 EUR. Taxa pe valoarea adăugată se adaugă la comisionul comisionarului, în cazul în care agentul este obligat la plata TVA. Un agent de notificare sau comunicare are dreptul la 20 % din onorariu în cazul în care comunicarea sau notificarea nu se încheie cu succes. Indiferent de acest lucru, o instanță poate stabili acest procent al taxei mai mare, dar nu mai mult de 50 %, în cazul în care există motive pentru a face acest lucru pe baza unui extras din dosar sau a altor elemente de probă relevante. Agentul de notificare sau comunicare are, de asemenea, dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport.

Articolul 17 – notificarea sau comunicarea prin intermediul agenților diplomatici sau al funcționarilor consulari

Slovenia nu se opune posibilității de notificare sau comunicare prin intermediul agenților diplomatici sau consulari în condițiile prevăzute la articolul 17 alineatul (1).

Slovenia se opune ca agenții diplomatici sau consulari să notifice sau să comunice acte judiciare unor persoane care locuiesc în Slovenia, cu excepția cazului în care actele urmează să le fie notificate sau comunicate unor cetățeni ai statului membru de unde provine actul în cauză.

Articolul 19 – notificarea sau comunicarea electronică

Slovenia nu stabilește condiții suplimentare în care să accepte notificarea sau comunicarea electronică, astfel cum se menționează la articolul 19 alineatul (1) litera (b) din regulament.

Articolul 20 – notificarea sau comunicarea directă

Notificarea sau comunicarea directă nu este permisă de legislația slovenă.

Articolul 22 – neprezentarea pârâtului la înfățișare

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 22 alineatul (1) din regulament, un judecător poate pronunța o hotărâre chiar dacă nu s-a primit un certificat de notificare sau comunicare ori un aviz de înmânare, sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 22 alineatul (2) din regulament.

În conformitate cu articolul 22 alineatul (4) din regulament, în Slovenia, o cerere de repunere în termen poate fi depusă în termen de un an de la data pronunțării hotărârii judecătorești.

Articolul 29 – relația cu acordurile sau înțelegerile dintre statele membre

Tratatul din 7 februarie 1994 dintre Republica Slovenia și Republica Croația privind asistența juridică în materie civilă și penală.

Articolul 33 alineatul (2) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Nu este cazul.

Ultima actualizare: 19/01/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.