Notificarea sau comunicarea actelor (reformare)

Spania

Conținut furnizat de
Spania

Articolul 3 alineatul (1) – agenții de transmitere

Grefierii (Letrados de la Administración de Justicia) au competența să transmită actele judiciare și extrajudiciare.

Articolul 3 alineatul (2) – agenții de primire

Grefierii responsabili de centrul comun de notificări (servicio común de notificaciones) al locului unde trebuie efectuată notificarea au competența de a primi acte judiciare și extrajudiciare. În absența unui centru comun de notificare și comunicare a documentelor, grefierul tribunalului de primă instanță (Juzgado de Primera Instancia) al locului unde trebuie efectuată notificarea sau comunicarea are această competență.

Toate solicitările se transmit serviciului de registratură și distribuție al serviciului comun (Servicio de Registro y Reparto dependiente del Servicio Común General), iar în absența acestuia, se transmit decanatului (Juzgado Decano) în vederea distribuirii către autoritatea competentă pentru efectuarea notificării sau comunicării. În conformitate cu sistemul judiciar spaniol, autoritățile desemnate în Spania ca autorități de primire [registraturile tribunalelor și serviciile procedurale comune (Decanatos y Servicios comunes procesales)] înaintează solicitarea autorității competente pentru efectuarea notificării sau comunicării.

Articolul 3 alineatul (4) litera (c) - mijloacele de primire a actelor

În ceea ce privește mijloacele de primire disponibile în prezent, tribunalele sunt în măsură să utilizeze mijloace informatice și digitale pentru a efectua serviciul. În absența mijloacelor electronice, serviciul se efectuează prin poștă, cu confirmare de primire.

Articolul 3 alineatul (4) litera (d) - limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului prevăzut în anexa I

Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului standard: engleză, franceză, portugheză sau spaniolă.

Articolul 4 – organismul central

Organismul central desemnat de Spania este Subdirecția Generală Cooperare Judiciară Internațională din Ministerul Justiției (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

C/San Bernardo, 62

28015 Madrid

E-mail: sgcji@mjusticia.es

rogatoriascivil@mjusticia.es

Articolul 7 – asistență în cazul cererilor privind adresa

Autoritatea competentă pentru efectuarea notificării sau comunicării este responsabilă pentru căutarea domiciliului.

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (a) din regulament, agențiile de transmitere pot adresa solicitări autorității competente desemnate de Spania pentru determinarea adresei persoanei căreia trebuie să i se notifice sau comunice actul.

În conformitate cu articolul 7 alineatul (2) litera (c) din regulament, autoritățile spaniole competente pentru efectuarea notificării sau comunicării adresează registrelor de evidență a domiciliilor sau altor baze de date, din proprie inițiativă, cereri de informații privind adresele în cazurile în care adresa indicată în cererea de notificare sau de comunicare nu este corectă.

Articolul 8 – transmiterea actelor

Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului standard: spaniolă, engleză, franceză și portugheză.

Articolul 12 – refuzul acceptării unui act

Formularul L nu a fost tradus în limba unei țări terțe.

Articolul 13 – data notificării sau a comunicării

În funcție de documentul care trebuie notificat sau comunicat și de tipul de procedură sau de stadiul procedurii, conform practicii uzuale, intervalul de notificare sau comunicare este cuprins între 3 și 5 zile.

Se aplică normele procedurale relevante.

Articolul 14 – certificatul de efectuare a notificării sau a comunicării și copia actului notificat sau comunicat

Recipisa notificării sau comunicării trebuie completată în limba spaniolă.

Articolul 15 – cheltuieli de notificare sau comunicare

Nu se aplică.

Articolul 17 – notificarea sau comunicarea prin intermediul agenților diplomatici sau al funcționarilor consulari

Spania se opune notificării sau comunicării pe teritoriul său a documentelor altor state membre prin intermediul canalelor consulare sau diplomatice, cu excepția cazului în care notificarea sau comunicarea se adresează unui resortisant al statului membru respectiv (statul membru de origine).

Articolul 19 – notificarea sau comunicarea electronică

Nu se aplică.

Articolul 20 – notificarea sau comunicarea directă

Notificarea sau comunicarea directă a actelor nu este posibilă în Spania. Reprezentanții procedurali (procuradores) nu pot notifica sau comunica acte decât dacă sunt autorizați în mod expres de către un grefier.

Articolul 22 – neprezentarea pârâtului la înfățișare

Spania menționează că judecătorul poate ridica suspendarea procedurii și hotărî după caz, cu condiția ca toate cerințele prevăzute la articolul 22 din Regulamentul (UE) 2020/1784 să fie îndeplinite.

În ceea ce privește competența judecătorului de a accepta cererea de repunere în termen, Spania a precizat că cererile de repunere în termen nu sunt admisibile dacă sunt introduse la mai mult de un an de la data hotărârii.

Articolul 29 – relația cu acordurile sau înțelegerile dintre statele membre

Nu sunt comentarii.

Articolul 33 alineatul (2) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Nu sunt comentarii.

Ultima actualizare: 26/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.