Doručovanie písomností (prepracované znenie)

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Rakúsko

Doručovania právnych dokumentov


*povinný údaj

Článok 3 ods. 1 – Odosielajúce orgány

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Rakúskymi odosielajúcimi orgánmi podľa článku 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) sú okresné súdy, ale aj všetky ostatné súdy, pokiaľ musia doručovať súdne písomnosti, napríklad ako súd prvého stupňa.

Článok 3 ods. 2 – Prijímajúce orgány

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V Rakúsku sú prijímajúcimi orgánmi podľa článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) výlučne okresné súdy.

Článok 3 ods. 4 písm. c) – Spôsob prijímania písomností

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Aj po tom, ako sa začne uplatňovať povinnosť zasielať písomnosti, žiadosti atď., ktoré sa majú doručiť podľa tohto nariadenia, prostredníctvom decentralizovaného informačného systému založeného na systéme e-CODEX (článok 5 ods. 1 v spojení s článkom 37 ods. 2 nariadenia), možno v prípade poruchy tohto informačného systému (článok 5 ods. 4) využiť možnosti, ktoré sú už k dispozícii na zasielanie písomností, žiadostí atď., ktoré sa majú doručiť, a to zasielanie poštou, zasielanie inými doručovateľskými službami (napr. expresným kuriérom), zasielanie elektronickou poštou a zasielanie faxom.

Článok 3 ods. 4 písm. d) – Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie vzorového formulára uvedeného v prílohe I

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Formuláre je možné vyplniť v nemčine aj v angličtine.

Článok 4 – Ústredný orgán

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Ústredným úradom podľa článku 4 nariadenia pre celé Rakúsko je

Bundesministerium für Justiz (Spolkové ministerstvo spravodlivosti)

Museumstrasse 7

1070 Viedeň

Tel.: (++43-1) 52 1 52 0

Fax: (++43-1) 52 1 52 2727

E-mail: team.z@bmj.gv.at

Článok 7 – Pomoc pri vyhľadávaní adresy

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Adresy príjemcov v Rakúskej republike sa môžu určiť takto [článok 7 ods. 1 písm. c)]:

Na rakúskom Spolkovom ministerstve vnútra bol zriadený centrálny register obyvateľov (ZMR). Ide o verejný register, v ktorom sú všetky osoby registrované v Rakúsku zapísané s ich hlavným bydliskom a – ak je k dispozícii – s ich vedľajším bydliskom alebo s ich vedľajšími bydliskami. V centrálnom registri obyvateľov sa zaznamenávajú identifikačné údaje (napr. meno, pohlavie, dátum narodenia, číslo ZMR, štátna príslušnosť atď.) a údaje o pobyte osôb. Prihlásenie alebo odhlásenie pobytu v Rakúsku je povinné.

Zápisy do centrálneho registra obyvateľov vykonávajú rôzne registračné úrady, matriky a úrady pre štátne občianstvo miest a obcí v Rakúsku. Všetky orgány (napr. okresné úrady, policajné orgány) k nemu majú prístup online. Na požiadanie majú priamy prístup aj banky, poisťovne, advokáti, notári atď., ktorých schválilo Spolkové ministerstvo vnútra.

Každá osoba môže (za poplatok) požiadať registračné orgányinformácie o registrácii hlavného bydliska inej osoby.

Fyzické aj právnické osoby môžu na účely vyhľadania inej osoby získať informácie z centrálneho registra obyvateľov o registrovaných osobách, a to tak, že požiadajú o informácie o hlavnom bydlisku tejto osoby. Informácie o dátumoch narodenia môžu požadovať len osoby, ktoré môžu predložiť exekučný titul proti hľadanej osobe.

Vo všeobecnosti sa informácie poskytujú len o hlavnom bydlisku osoby. Ak hľadaná osoba nemá platné hlavné bydlisko, poskytnú sa informácie o poslednom zrušenom hlavnom bydlisku.

Predpokladom na informovanie o registrácii je, že hľadaná osoba je individualizovaná podľa určitých znakov do takej miery, že neexistujú niekoľkonásobné informácie. Na získanie informácií sa vyžaduje meno a priezvisko hľadanej osoby a aspoň jeden ďalší znak na jednoznačnú identifikáciu osoby (napr. dátum narodenia, miesto narodenia, štátna príslušnosť alebo predchádzajúca adresa).

Príslušným orgánom je registračný úrad, t. j. obecný úrad, v štatutárnych mestách magistrát, vo Viedni magistrátny okresný úrad.

O informácie o registrácii možno požiadať neformálne osobne, poštou alebo prostredníctvom internetu.

Na stránkach centrálneho registra obyvateľov (ZMR) alebo na stránke oesterreich.gv.at môžete požiadať o registráciu online. Predpokladom je aktivovaný občiansky preukaz a možnosť elektronickej platby. Požadované informácie sa poskytnú okamžite po zaplatení správneho poplatku. Administratívny poplatok vo výške 3,30 EUR sa musí zaplatiť aj za vyhľadávania, ktoré nevedú k jasnému výsledku vyhľadávania.

Na získanie registračných informácií je potrebný úradný preukaz totožnosti s fotografiou. V prípade písomných žiadostí musí byť úradný dokument priložený v origináli alebo v podobe notársky overenej alebo súdne overenej kópie.

Za písomnú žiadosť sa účtuje poplatok 14,30 EUR. Informácie z miestneho registra obyvateľov stoja 2,10 EUR a z centrálneho registra obyvateľov (ZMR) 3,30 EUR.

Článok 8 – Zasielanie písomností

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Formulár A je možné vyplniť v angličtine aj nemčine.

Článok 12 – Odmietnutie prevziať písomnosť

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Preklady, ktoré mohli byť vyhotovené súdmi, nie sú známe.

Článok 13 – Dátum doručenia

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Pokiaľ je známe, v rakúskom práve v súčasnosti neexistujú žiadne dokumenty podľa článku 12 ods. 5 alebo článku 13 ods. 2.

Článok 14 – Potvrdenie o doručení a kópia doručenej písomnosti

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Osvedčenie (formulár K) je možné vyplniť v nemčine alebo angličtine.

Článok 15 – Náklady na doručenie

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Nevznikajú žiadne fixné poplatky.

Článok 17 – Doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Proti doručovaniu podľa článku 17 ods. 1 nie sú žiadne námietky.

Článok 19 – Elektronické doručovanie

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Rakúsko nestanovilo žiadne ďalšie podmienky pre elektronické doručovanie e-mailom podľa článku 19 ods. 1 písm. b) v spojení s článkom 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností).

Článok 20 – Priame doručovanie

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V rakúskom práve nie je povolené doručovanie súdnych písomností priamo prostredníctvom súdnych úradníkov, úradných osôb alebo iných príslušných osôb prijímajúceho členského štátu.

Článok 22 – Neprítomnosť odporcu v konaní

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Bez ohľadu na článok 22 ods. 1 môžu rakúske súdy rozhodnúť spor za podmienok stanovených v článku 22 ods. 2.

Na podanie žiadosti o odpustenie dôsledkov uplynutia odvolacej lehoty Rakúska republika nestanovuje žiadnu lehotu podľa článku 22 ods. 4 posledného pododseku.

Článok 29 – Dohody alebo dojednania vo vzťahoch medzi členskými štátmi

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Ako už oznámili nemecké a rakúske spolkové ministerstvá spravodlivosti vo svojom liste z 23. februára 2009 týkajúcom sa nariadenia (ES) č. 1393/2007, medzi Nemeckom a Rakúskom sa naďalej uplatňujú tieto ustanovenia:

Spolková republika Nemecko a Rakúska republika budú vo svojich vzťahoch vzájomnej právnej pomoci naďalej uplatňovať Dohodu o ďalšom zjednodušení právnych stykov, ktorú ich vlády uzavreli 6. júna 1959 v súlade s Haagskym dohovorom z 1. marca 1954 (uverejneným v Rakúskej spolkovej zbierke zákonov č. 27/1960 a v Nemeckej spolkovej zbierke zákonov 1959 II s. 1523), pokiaľ sa týka aj doručovania.

Článok 33 ods. 2 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V súčasnosti neexistujú žiadne konkrétne plány.

Posledná aktualizácia: 01/07/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.