Doručovanie písomností (prepracované znenie)

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Belgicko

Doručovania právnych dokumentov


*povinný údaj

Článok 3 ods. 1 – Odosielajúce orgány

 • súdni exekútori,
 • v prípadoch, keď sa v belgickom právnom poriadku stanovuje doručovanie súdnych písomností súdmi, podateľne týchto súdov.

Článok 3 ods. 2 – Prijímajúce orgány

Súdni exekútori

Článok 3 ods. 4 písm. c) – Spôsob prijímania písomností

Doporučený list s potvrdením o prijatí alebo kvalifikovaná elektronická doručovacia služba pre registrované zásielky.

Článok 3 ods. 4 písm. d) – Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie vzorového formulára uvedeného v prílohe I

Okrem tlačív vyplnených v holandčine, vo francúzštine a v nemčine budú prijateľné aj tlačivá vyplnené v angličtine.

Článok 4 – Ústredný orgán

Národné belgické združenie súdnych exekútorov (Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders)
Henri Jasparlaan 93
1060 Brusel
BELGICKO

Telefón: +32 25380092
Fax: +32 25394111
E-mail: info@nkgb-cnhb.be

Informácie možno zaslať poštou, faxom, e-mailom alebo ich poskytnúť telefonicky.
Prijateľné jazyky: francúzština, holandčina, nemčina, angličtina
Územná pôsobnosť: Belgicko (celá krajina)

Článok 7 – Pomoc pri vyhľadávaní adresy

Belgicko podľa článku 7 poskytuje pomoc v súlade s odsekom 1 písm. a). Príslušnými orgánmi, ktorým odosielajúce orgány môžu zasielať žiadosti o zistenie adresy osoby, ktorej sa má doručiť písomnosť, sú súdni exekútori.

Ak chcete požiadať o pomoc pri zisťovaní adries, údaje súdnych exekútorov možno nájsť prostredníctvom tohto webového sídla.

Belgicko vyhlasuje, že od súdnych exekútorov, ktorí majú náležité oprávnenie doručiť písomnosť v rámci svojej územnej pôsobnosti, v postavení prijímajúcich orgánov sa zo zákona vo všeobecnosti vyžaduje, aby z vlastnej iniciatívy overili pravosť adresy adresáta písomnosti na tomto území v súlade s pravidlami platných vnútroštátnych právnych predpisov. Adresa sa overuje nahliadnutím do existujúcich databáz, ku ktorým majú súdni exekútori zákonný prístup a v ktorých sa uvádzajú informácie o úradnom mieste pobytu všetkých osôb (Belgičanov aj cudzincov) s domicilom, pobytom alebo oprávnením na pobyt v Belgicku.

Článok 8 – Zasielanie písomností

Pre Belgicko je prijateľné, aby bolo tlačivo A vyplnené v angličtine, ako aj vo francúzštine, v holandčine a nemčine.

Článok 12 – Odmietnutie prevziať písomnosť

Neuplatňuje sa.

Článok 13 – Dátum doručenia

Belgicko pri určovaní okamihu doručenia uplatňuje systém dvoch dátumov. Dátum, na ktorý sa má prihliadať ako na dátum doručenia, sa líši podľa toho, či ide o adresáta alebo odosielateľa.

V súlade s článkom 53a belgického súdneho poriadku sa so zreteľom na adresáta s výnimkou prípadu, že sa v zákone stanovuje inak, lehoty, ktoré začínajú plynúť od doručenia písomnosti v listinnej podobe, počítajú s účinnosťou od:

1. prvého dňa nasledujúceho po dni, keď je písomnosť formou súdnej zásielky alebo doporučenej listovej zásielky s potvrdením o doručení doručená na adresu bydliska adresáta, prípadne miesto pobytu alebo adresu na doručovanie;

2. tretieho pracovného dňa nasledujúceho po dni, keď je doporučená listová zásielka alebo bežná listová zásielka odovzdaná poštovej službe, s výnimkou prípadu, že adresát poskytne dôkaz o opaku.

Pokiaľ ide o odosielateľa písomnosti, za dátum doručenia sa považuje dátum odoslania (alebo dátum odovzdania písomnosti poštovej službe alebo na podateľni súdu).

Ak je teda účastník konania v prvom stupni neúspešný a chce podať odvolanie, musí byť možné, aby to urobil bez čakania na formálne oznámenie rozsudku.

To isté platí aj v prípade, že osoba, ktorá chce prerušiť plynutie premlčacej lehoty, zabezpečí doručenie písomnosti, ktorou toto prerušenie dosiahne (mimosúdnej písomnosti).

Článok 14 – Potvrdenie o doručení a kópia doručenej písomnosti

Pre Belgicko je prijateľné, aby bolo tlačivo K vyplnené v angličtine, ako aj vo francúzštine, v holandčine a nemčine.

Článok 15 – Náklady na doručenie

Náklady doručenia súdnym exekútorom sa uhrádzajú v podobe paušálneho poplatku vo výške 165 EUR (s DPH), ktorý žiadateľ platí za každú písomnosť doručenú fyzickej alebo právnickej osobe. Súdny exekútor si môže túto sumu alebo jej časť vyžiadať pred vykonaním akýchkoľvek krokov. V prípade, že odosielajúca krajina uplatnila na náklady doručenia DPH podľa európskych právnych predpisov o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, súdny exekútor prípadný preplatok vráti. Poplatok by sa mal zaplatiť priamo prostredníctvom banky alebo finančnej inštitúcie v Belgicku, ktorú schválila krajina žiadateľa. Bankové poplatky platí žiadateľ.

Článok 17 – Doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Belgicko namieta proti doručovaniu súdnych písomností uvedenému v článku 17 ods. 1 nariadenia na svojom území, pokiaľ nemajú byť písomnosti doručené štátnym príslušníkom členského štátu, v ktorom sa vyhotovili.

Článok 19 – Elektronické doručovanie

Vo vnútroštátnom právnom poriadku Belgicka sa v zásade neumožňuje doručovanie písomnosti bežným e-mailom, no Belgicko umožňuje doručovanie elektronickými prostriedkami v súlade s článkom 19 ods. 2, ak sú splnené tieto dodatočné podmienky:

použitý postup musí umožňovať:

 • spoľahlivú identifikáciu účastníkov elektronickej komunikácie,
 • zabezpečenie integrity odosielaných písomností a bezpečnosti a dôvernosti komunikácie,
 • zabezpečenie toho, aby sa vykonané prenosy uchovávali,
 • nepochybné určenie dátumu, keď bola písomnosť odoslaná,
 • zabezpečenie istoty, že adresát súhlasil s elektronickým doručením.

Tieto podmienky sa nevzťahujú na doručovanie písomností, ktoré majú čisto informatívny charakter a nemajú právne účinky, ako je začatie plynutia lehoty na podanie odvolania.

Článok 20 – Priame doručovanie

V belgickom právnom poriadku sa umožňuje priame doručovanie stanovené v článku 20. Priame doručovanie osobám s pobytom v Belgicku musí vykonať súdny exekútor, ktorý je miestne príslušný v mieste pobytu osoby, ktorej sa má písomnosť doručiť.

https://www.gerechtsdeurwaarders.be/bailiff

Článok 22 – Neprítomnosť odporcu v konaní

Bez ohľadu na ustanovenia článku 22 ods. 1 nariadenia môžu súdy v Belgicku vydať rozsudok, ak sú splnené všetky podmienky podľa odseku 2.

Žiadosť o odpustenie dôsledkov podľa článku 22 ods. 4 nariadenia sa musí podať do jedného roka od vydania rozsudku.

Článok 29 – Dohody alebo dojednania vo vzťahoch medzi členskými štátmi

Belgicko vyhlasuje, že v jeho vzťahoch s ostatnými členskými štátmi má nariadenie prednosť vo veciach, ktoré patria do jeho rozsahu pôsobnosti, pred týmito nástrojmi:

 • Haagsky dohovor z 1. marca 1954 o civilnom konaní,
 • Dohovor z 1. marca 1956 medzi Belgickom a Francúzskom o vzájomnej právnej pomoci v občianskych a obchodných veciach,
 • Dohoda z 25. apríla 1959 medzi vládou Belgicka a vládou Spolkovej republiky Nemecko uzavretá s cieľom uľahčiť uplatňovanie Haagskeho dohovoru z 1. marca 1954 o civilnom konaní,
 • Haagsky dohovor o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach z 15. novembra 1965,
 • Dohovor z 23. októbra 1989 medzi Belgickom a Rakúskom o vzájomnej právnej pomoci a právnej spolupráci, ktorým sa dopĺňa Haagsky dohovor z 1. marca 1954 o civilnom konaní.

Článok 33 ods. 2 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 06/12/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.