Doručovanie písomností (prepracované znenie)

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Chorvátsko

Doručovania právnych dokumentov


*povinný údaj

Článok 3 ods. 1 – Odosielajúce orgány

Chorvátskymi odosielajúcimi orgánmi príslušnými na doručovanie písomností do zahraničia sú:

– v prípade súdnych písomností súd, ktorý je povinný písomnosť doručiť,

– v prípade mimosúdnych písomností obecný súd (općinski sud), v ktorého obvode má subjekt alebo osoba, ktorý/-á požaduje doručenie písomností do zahraničia, domicil, obvyklý pobyt alebo sídlo,

– v prípade písomností, ktoré osvedčili alebo vydali notári, obecný súd, v ktorého obvode majú sídlo.

Článok 3 ods. 2 – Prijímajúce orgány

Prijímajúcim orgánom príslušným na doručovanie písomností v Chorvátsku je obecný súd, v ktorého obvode sa majú písomnosti doručiť.

Článok 3 ods. 4 písm. c) – Spôsob prijímania písomností

Písomnosti sa prijímajú e-mailom a poštou.

Článok 3 ods. 4 písm. d) – Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie vzorového formulára uvedeného v prílohe I

Pri vypĺňaní vzorového tlačiva stanoveného v prílohe I je prijateľná angličtina.

Článok 4 – Ústredný orgán

Ministerstvo spravodlivosti a správy Chorvátskej republiky (Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Záhreb

Tel.: +385 13714000

Webové sídlo: https://mpu.gov.hr/

Článok 7 – Pomoc pri vyhľadávaní adresy

Chorvátsko bude poskytovať pomoc pri zisťovaní adresy na svojom území v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. a), t. j. určením orgánov, ktorým odosielajúce orgány môžu zasielať žiadosti o zistenie adresy osoby, ktorej sa má doručiť písomnosť.

Odosielajúce orgány môžu zasielať žiadosti o zistenie adresy osoby, ktorej sa má doručiť písomnosť, na adresu:

Ministerstvo vnútra Chorvátskej republiky (Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske)

Riaditeľstvo pre prisťahovalectvo, občianstvo a správne záležitosti (Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove)

Ilica 335

10000 Záhreb

E-mail: prijavnistvo@mup.hr

Chorvátske prijímajúce orgány z vlastnej iniciatívy žiadajú informácie o adresách od registrov obyvateľov alebo iných databáz v prípadoch, keď adresa uvedená v žiadosti o doručenie nie je správna.

Článok 8 – Zasielanie písomností

Pri vypĺňaní tlačiva A v prílohe I je prijateľná angličtina.

Článok 12 – Odmietnutie prevziať písomnosť

Neuplatňuje sa.

Článok 13 – Dátum doručenia

Neuplatňuje sa.

Článok 14 – Potvrdenie o doručení a kópia doručenej písomnosti

Pri vypĺňaní tlačiva K v prílohe I je prijateľná angličtina.

Článok 15 – Náklady na doručenie

Podľa vnútroštátneho legislatívneho rámca sa neuplatňuje.

Článok 17 – Doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Chorvátsko namieta proti doručovaniu súdnych písomností prostredníctvom diplomatických zástupcov alebo konzulárnych úradníkov na svojom území, pokiaľ nemajú byť písomnosti doručené štátnym príslušníkom členského štátu, v ktorom sa vyhotovili.

Článok 19 – Elektronické doručovanie

Neuplatňuje sa.

Článok 20 – Priame doručovanie

V Občianskom súdnom poriadku sa stanovuje, že písomnosti sa doručujú poštou alebo prostredníctvom osobitného súdneho úradníka, t. j zamestnanca súdu, príslušného správneho orgánu, notára alebo priamo na súde, prípadne elektronickými prostriedkami v súlade s týmto zákonom. Na žiadosť účastníka konania, ktorý vyhlási, že je ochotný znášať vzniknuté náklady, môže súd rozhodnutím, proti ktorému nemožno podať odvolanie, nariadiť, aby sa doručením písomnosti poveril notár. V takom prípade súd vloží písomnosť, ktorá sa má doručiť, spolu s rozhodnutím do osobitnej obálky, ktorú odovzdá danému účastníkovi konania.

Na žiadosť osoby, ktorá má záujem na výsledku súdneho konania, je teda v Chorvátsku povolené priame doručovanie písomností prostredníctvom príslušného notára.

Notár nie je povinný písomnosť doručiť, ak mu náklady na uskutočnenie tohto úkonu neboli uhradené vopred. Účastník konania hradí náklady vopred priamo na účet notára.

Článok 22 – Neprítomnosť odporcu v konaní

Žiadosť o odpustenie dôsledkov sa nepovolí, ak sa podá viac než jeden rok po vydaní rozsudku.

Chorvátske súdy môžu vydať rozsudok, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 22 ods. 2.

Článok 29 – Dohody alebo dojednania vo vzťahoch medzi členskými štátmi

Dohoda medzi Chorvátskou republikou a Slovinskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach zo 7. februára 1994.

Článok 33 ods. 2 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Chorvátsko nie je schopné prevádzkovať decentralizovaný informačný systém skôr, než sa vyžaduje podľa nariadenia.

Posledná aktualizácia: 06/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.