Doručovanie písomností (prepracované znenie)

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Cyprus

Doručovania právnych dokumentov


*povinný údaj

Článok 3 ods. 1 – Odosielajúce orgány

V Cyperskej republike je orgánom príslušným na odosielanie súdnych alebo mimosúdnych písomností určených na doručenie v inom členskom štáte (ďalej len „odosielajúci orgán“) ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos).

Článok 3 ods. 2 – Prijímajúce orgány

V Cyperskej republike je orgánom príslušným na prijímanie súdnych alebo mimosúdnych písomností z iného členského štátu (ďalej len „prijímajúci orgán“) ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku, pričom do jeho územnej pôsobnosti patrí celý Cyprus.

Článok 3 ods. 4 písm. c) – Spôsob prijímania písomností

V prípade technického problému alebo poruchy systému, ako sa stanovuje v článku 5 nariadenia, alebo výnimočných okolností možno písomnosti odosielať e-mailom.

Článok 3 ods. 4 písm. d) – Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie vzorového formulára uvedeného v prílohe I

Tlačivá uvedené v prílohe I sa prijímajú v gréčtine a angličtine.

Článok 4 – Ústredný orgán

Ústredným orgánom Cyperskej republiky je ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku, pričom do jeho územnej pôsobnosti patrí celá krajina. Adresa ústredného orgánu je:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nikózia

http://www.mjpo.gov.cy/

Článok 7 – Pomoc pri vyhľadávaní adresy

Pokiaľ ide o zisťovanie adresy, Cyprus poskytuje pomoc opísanú v článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia, t. j. stanovuje určené orgány, ktorým odosielajúce orgány môžu zasielať žiadosti o zistenie adresy osoby, ktorej sa má doručiť písomnosť.

Odosielajúcim orgánom uvedeným v predchádzajúcom texte je ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku ako ústredný orgán, ktorý sa v prípade zisťovania adresy sám obráti na určené orgány.

Adresa ústredného orgánu je:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nikózia

http://www.mjpo.gov.cy/

Orgány z vlastnej iniciatívy nežiadajú informácie od databáz v súlade s článkom 7 ods. 2 písm. c) nariadenia.

Článok 8 – Zasielanie písomností

Tlačivo A uvedené v prílohe I sa prijíma v gréčtine a angličtine.

Článok 12 – Odmietnutie prevziať písomnosť

Neuplatňuje sa. Tlačivo L uvedené v prílohe I sa do jazyka tretej krajiny neprekladá.

Článok 13 – Dátum doručenia

V cyperských právnych predpisoch sa nestanovuje lehota na doručenie. Ak sa však písomnosti doručujú v rámci prebiehajúceho konania pred súdom, lehotu na doručenie môže určiť súd.

Článok 14 – Potvrdenie o doručení a kópia doručenej písomnosti

Tlačivo K uvedené v prílohe I sa prijíma v gréčtine a angličtine.

Článok 15 – Náklady na doručenie

21 EUR za každú žiadosť o doručenie písomnosti (Aítima Epídosis Engráfon).

Poplatok sa musí uhradiť bankovým prevodom na tento bankový účet:

účet: 6001017 – Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku

ΙΒΑΝ: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

SWIFT: CΒCΥCΥ2Ν

Uvedený postup sa musí použiť v prípade každej žiadosti o doručenie písomnosti. Upozorňujeme, že žiadosti, ku ktorým nie sú priložené príslušné bankové potvrdenia o zaplatení zákonných poplatkov, nebudú vybavené.

Článok 17 – Doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Cyperská republika namieta proti doručovaniu súdnych písomností uvedenému v článku 17 ods. 1 na svojom území, pokiaľ nemajú byť písomnosti doručené štátnym príslušníkom členského štátu, v ktorom sa vyhotovili.

Článok 19 – Elektronické doručovanie

Určí sa v krátkom čase.

Článok 20 – Priame doručovanie

Takéto doručovanie vykonávajú súkromní exekútori (idiótes epidótes).

Článok 22 – Neprítomnosť odporcu v konaní

Určí sa v krátkom čase.

Článok 29 – Dohody alebo dojednania vo vzťahoch medzi členskými štátmi

Cyprus je zmluvnou stranou haagskeho dohovoru o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach z 15. novembra 1965.

Nemá v úmysle uzatvárať dohody ani dojednania podľa článku 29 ods. 2 nariadenia.

Článok 33 ods. 2 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Cyprus nemá v úmysle používať decentralizovaný informačný systém skôr, než sa vyžaduje.

Posledná aktualizácia: 12/07/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.