Doručovanie písomností (prepracované znenie)

Česko

Autor obsahu
Česko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Česko

Doručovania právnych dokumentov


*povinný údaj

Článok 3 ods. 1 – Odosielajúce orgány

Súdy.

Článok 3 ods. 2 – Prijímajúce orgány

Okresné súdy (okresní soudy) (v Prahe: obvodní soudy, v Brne: Městský soud).

Článok 3 ods. 4 písm. c) – Spôsob prijímania písomností

Dostupné spôsoby prijímania písomností:

  • prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb,
  • faxom,
  • e-mailom.

Článok 3 ods. 4 písm. d) – Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie vzorového formulára uvedeného v prílohe I

Tlačivo možno vyplniť v češtine, slovenčine alebo v angličtine.

Článok 4 – Ústredný orgán

Ministerstvo spravodlivosti (Ministerstvo spravedlnosti)

Medzinárodný civilný odbor

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Telefón: +420 221997111

Fax: +420 224919927

E-mail: posta@msp.justice.cz

Článok 7 – Pomoc pri vyhľadávaní adresy

  • Článok 7 ods. 1 písm. a)

Okresný súd (okresní soud) (v Prahe: obvodní soud, v Brne: Městský soud), do ktorého územnej pôsobnosti patrí posledná známa adresa osoby, ktorej sa má písomnosť doručiť, ak je táto informácia dostupná, prípadne okresný súd, v ktorého územnej pôsobnosti sa podľa dostupných informácií nachádza osoba, ktorej sa má písomnosť doručiť.

  • Článok 7 ods. 2 písm. c)

Ak žiadosť obsahuje adresu príjemcu, na ktorú bola neúspešne doručovaná písomnosť, súd nahliadne do príslušného informačného systému s cieľom zistiť adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa a v prípade právnickej osoby adresu sídla alebo organizačnej zložky zapísanú v príslušnom registri.

Súd takisto zisťuje, či má adresát v Českej republike zaregistrovanú dátovú poštovú schránku; ak adresát má takúto schránku, súd doručí písomnosti iba do dátovej poštovej schránky prostredníctvom verejnej dátovej siete. Zriadenie dátovej poštovej schránky je povinné iba pre právnické osoby a (od 1. januára 2023) aj pre fyzické osoby-podnikateľov. Fyzické osoby, ktoré nepodnikajú, si môžu zriadiť schránku dobrovoľne.

Článok 8 – Zasielanie písomností

Okrem češtiny Česká republika prijíma vzorové formuláre vyplnené v slovenčine alebo v angličtine.

Článok 12 – Odmietnutie prevziať písomnosť

Neuvádza sa.

Článok 13 – Dátum doručenia

V Českej republike nie sú stanovené žiadne takéto lehoty pre doručovanie písomnosti.

Článok 14 – Potvrdenie o doručení a kópia doručenej písomnosti

Okrem češtiny Česká republika prijíma osvedčenia o doručení vyplnené v slovenčine alebo v angličtine.

Článok 15 – Náklady na doručenie

Doručovanie v Českej republike nie je spoplatnené.

Článok 17 – Doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Česká republika oznamuje, že nenamieta proti takémuto spôsobu doručovania na svojom území.

Článok 19 – Elektronické doručovanie

Osvedčenie o doručení písomností odoslané e-mailom musí byť podpísané elektronickým podpisom založeným na kvalifikovanom certifikáte elektronického podpisu alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Článok 20 – Priame doručovanie

Česká republika oznamuje, že české právne predpisy neumožňujú takýto spôsob doručovania na jej území.

Článok 22 – Neprítomnosť odporcu v konaní

  • Článok 22 ods. 2

Súdy v Českej republike môžu bez ohľadu na článok 22 ods. 1 vydať rozsudok, aj keď nedostali žiadne osvedčenie o doručení alebo odovzdaní písomností, ak sú splnené všetky podmienky uvedené v článku 22 ods. 2.

  • Článok 22 ods. 4

V Českej republike neexistuje žiadna takáto lehota.

Článok 29 – Dohody alebo dojednania vo vzťahoch medzi členskými štátmi

Neuvádza sa.

Článok 33 ods. 2 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Neuvádza sa.

Posledná aktualizácia: 03/06/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.