Doručovanie písomností (prepracované znenie)

Vnútroštátne informácie a online formuláre týkajúce sa nariadenia 2020/1784

Všeobecné informácie

Cieľom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“) (prepracované znenie) je zlepšiť a urýchliť doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach určených na doručovanie medzi členskými štátmi. Nariadením sa od 1. júla 2022 nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 1393/2007.

Decentralizovaný informačný systém ako povinný komunikačný prostriedok, ktorý sa má používať na zasielanie a prijímanie žiadostí, formulárov a inej komunikácie, sa však začne uplatňovať až od 1. mája 2025 [prvý deň mesiaca nasledujúceho po období troch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti vykonávacieho aktu uvedeného v článku 25 [viac informácií nájdete v článku 37 nariadenia (EÚ) 2020/1784].

Nariadenie sa uplatňuje medzi všetkými členskými štátmi Európskej únie vrátane Dánska, ktoré potvrdilo svoj zámer vykonávať obsah nariadenia prostredníctvom vyhlásenia založeného na paralelnej dohode uzavretej s Európskym spoločenstvom.

Nariadením sa stanovujú rôzne spôsoby zasielania a doručovania písomností: zasielanie prostredníctvom odosielajúcich a prijímajúcich orgánov, zasielanie konzulárnymi alebo diplomatickými kanálmi, doručovanie poštovými službami, elektronické doručovanie a priame doručovanie.

Odosielajúce orgány sú príslušné na odosielanie súdnych alebo mimosúdnych písomností určených na doručenie v inom členskom štáte. Prijímajúce orgány sú príslušné na prijímanie súdnych alebo mimosúdnych písomností z iného členského štátu. Ústredný orgán zodpovedá za poskytovanie informácií odosielajúcim orgánom a hľadanie riešenia pri akýchkoľvek ťažkostiach, ktoré môžu vzniknúť pri odosielaní písomností určených na doručenie.

Nariadením sa zavádza dvanásť formulárov.

Na Európskom portáli elektronickej justície nájdete informácie týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia a jednoduchý nástroj na vypĺňanie tlačív.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Súvisiace odkazy

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o doručovaní súdnych alebo mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach

Haagsky dohovor o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach z 15. novembra 1965


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Doručovania právnych dokumentov


*povinný údaj
Posledná aktualizácia: 22/02/2023

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.