Doručovanie písomností (prepracované znenie)

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Estónsko

Doručovania právnych dokumentov


*povinný údaj

Článok 3 ods. 1 – Odosielajúce orgány

Orgánmi zodpovednými za odosielanie súdnych písomností podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach (doručovanie písomností) (prepracované znenie) sú v Estónsku miestne súdy, oblastné súdy a najvyšší súd, podľa toho, ktorý súd rokuje o veci, ktorej sa týkajú doručované písomnosti. Orgánom zodpovedným za doručovanie mimosúdnych písomností je ministerstvo spravodlivosti (Justiitsministeerium).

Článok 3 ods. 2 – Prijímajúce orgány

Orgánom zodpovedným za prijímanie súdnych a mimosúdnych písomností podľa článku 3 ods. 2 nariadenia je miestny súd, do ktorého územnej pôsobnosti má byť daná písomnosť doručená.

Článok 3 ods. 4 písm. c) – Spôsob prijímania písomností

Písomnosti sa môžu doručovať poštou, faxom alebo elektronicky v súlade s podmienkami stanovenými v Občianskom súdnom poriadku (tsiviilkohtumenetluse seadustik).

Článok 3 ods. 4 písm. d) – Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie vzorového formulára uvedeného v prílohe I

Estónsko prijíma vzorové tlačivá v estónčine aj angličtine.

Článok 4 – Ústredný orgán

Funkcie ústredného orgánu podľa článku 4 nariadenia vykonáva ministerstvo spravodlivosti. Kontaktné údaje:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Estónsko

Tel.: +372 6208183

Fax: +372 6208109

E-mail: central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

Článok 7 – Pomoc pri vyhľadávaní adresy

Na účely splnenia príslušných požiadaviek podľa článku 7 ods. 1 písm. c) Estónsko poskytuje podrobné informácie na Európskom portáli elektronickej justície o tom, ako zistiť adresy osôb, ktorým sa má doručiť písomnosť.

 • Vydávajúci orgán:

Matričný úrad v Tallinne (Tallinna Perekonnaseisuamet)

Pärnu mnt 67

10135 Tallinn

Estónsko

E-mail: perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee

Tallinn Civil Registry Office

Pärnu mnt 67

10135 Tallinn

Estónsko

 • Žiadosť musí obsahovať:
  • informáciu o tom, ktoré doručované písomnosti vyžadujú adresu osoby (spolu s dokumentáciou potvrdzujúcou dôvod),
  • potvrdenie, že potreba predmetnej informácie vyplýva z nariadenia,
  • potvrdenie, že predmetná informácia sa použije iba na účel určenia,
  • informáciu o tom, kto zaplatil za poskytnutie predmetnej informácie a kedy (odporúča sa priložiť platobný príkaz potvrdzujúci, že sa platba uskutočnila),
  • informácie umožňujúce identifikáciu žiadateľa (k žiadosti treba priložiť kópiu stránky dokladu totožnosti žiadateľa obsahujúcu osobné údaje).

Tlačivo žiadosti: [odkaz na tlačivo žiadosti sa pridá predtým, ako sa začne uplatňovať nariadenie]

Žiadosti možno podať v estónčine alebo angličtine.

 • Vydanie informácie je spoplatnené, t. j. za vydanie informácie o osobe štát účtuje poplatok 5 EUR.

Platobné údaje:

Príjemca:                                Ministerstvo financií

Bežné účty:             SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)

Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)

Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Ref. č.:                   2900082511

Poznámka:                          meno osoby, ktorej adresa je predmetom žiadosti

 • Informácie sa vydávajú:
  • e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v žiadosti alebo
  • doporučenou alebo štandardnou poštovou zásielkou na poštovú adresu žiadateľa uvedenú v žiadosti.
 • Doplňujúce informácie:
  • Ak sa vyskytnú problémy so žiadosťou, matričný úrad v Tallinne kontaktuje žiadateľa a požiada ho o ďalšie vysvetlenie alebo dokumenty.
  • Ak matričný úrad v Tallinne dospeje k záveru, že vydanie predmetnej informácie nie je odôvodnené alebo môže spôsobiť škodu osobe, ktorej adresa je predmetom žiadosti, môže sa rozhodnúť nevydať túto informáciu.
  • Ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva alebo obmedzené vaše slobody, môžete do 30 dní podať sťažnosť na ministerstvo vnútra (Siseministeerium) [odkaz na webovú lokalitu ministerstva vnútra s podrobnejšími informáciami sa pridá predtým, ako sa začne uplatňovať nariadenie].
  • Odvolanie možno podať aj na správnom súde v Tallinne (Tallinna Halduskohus) za podmienok a v súlade s postupmi, ktoré sú stanovené v správnom súdnom poriadku (halduskohtumenetluse seadustik), do 30 dní od doručenia uznesenia (ďalšie informácie nájdete na stránke: https://www.kohus.ee/kohtusse-poordujale/halduskohtumenetlus).

Článok 8 – Zasielanie písomností

Estónsko prijíma vzorové tlačivá uvedené v článku 8 ods. 2 nariadenia v estónčine aj v angličtine.

Článok 12 – Odmietnutie prevziať písomnosť

Úradným jazykom v Estónsku podľa článku 12 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. a) je estónčina.

Článok 13 – Dátum doručenia

V estónskych právnych predpisoch nie je stanovený žiadny takýto konkrétny dátum.

Článok 14 – Potvrdenie o doručení a kópia doručenej písomnosti

Estónsko prijíma vzorové tlačivá uvedené v článku 14 ods. 2 nariadenia v estónčine aj v angličtine.

Článok 15 – Náklady na doručenie

Písomnosti sa obvykle doručujú bezodplatne.

Ak prijímajúci orgán doručuje písomnosti prostredníctvom súdneho exekútora, platí sa poplatok za doručenie písomnosti 40 EUR, ak bolo možné doručiť písomnosť adresátovi alebo jeho právnemu zástupcovi:

 1. na adresu alebo prostredníctvom telekomunikačných údajov uvedených v registri obyvateľstva, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: isikukood@eesti.ee (isikukood = osobný identifikačný kód);
 2. na adresu uvedenú v registri samostatne zárobkovo činných osôb a právnických osôb vedenom v Estónsku alebo prostredníctvom telekomunikačných údajov zapísaných v informačnom systéme tohto registra.

V iných ako uvedených prípadoch sa platí poplatok súdnemu exekútorovi za doručenie písomností vo výške 70 EUR. Ak osoba, ktorej sa majú doručiť písomnosti, má zákonnú povinnosť zaevidovať svoju adresu alebo telekomunikačné údaje do registra obyvateľstva alebo do registra samostatne zárobkovo činných osôb a právnických osôb vedeného v Estónsku a táto osoba si túto povinnosť nesplnila, ako aj v prípade, že údaje zapísané v registri sú neaktuálne alebo z akéhokoľvek iného dôvodu nesprávne, a preto nebolo možné doručiť písomnosti na základe týchto údajov, 35 EUR z uvedeného poplatku 70 EUR musí podľa rozhodnutia o poplatkoch súdnym exekútorom zaplatiť osoba požadujúca odborné služby a 35 EUR osoba, ktorej sa písomnosti mali doručiť.

Ak písomnosť nebolo možné doručiť napriek tomu, že súdny exekútor urobil všetko potrebné a prakticky možné na doručenie písomnosti podľa postupu stanoveného zákonom, súdny exekútor má právo požadovať poplatok 40 EUR prostredníctvom vydania rozhodnutia o poplatku súdnemu exekútorovi a dokladu o službe s uvedením krokov, ktoré podnikol v záujme doručenia písomnosti.

Súdny exekútor nesmie požadovať poplatok, ak neurobil všetko potrebné a prakticky možné na doručenie písomností podľa postupu stanoveného zákonom v lehote stanovenej súdom a ak písomnosti nebolo možné doručiť.

Článok 17 – Doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

V súlade s článkom 17 môžu byť písomnosti doručované prostredníctvom diplomatických zástupcov alebo konzulárnych úradníkov iného členského štátu pôsobiacich v Estónsku iba v prípade, že sa majú doručiť štátnemu príslušníkovi členského štátu, v ktorom sa písomnosti vyhotovili.

Článok 19 – Elektronické doručovanie

Podľa článku 19 ods. 2 Estónsko oznamuje:

Podľa estónskych právnych predpisov sa písomnosť považuje za doručenú príjemcovi e-mailom, ak príjemca potvrdí jej príjem. Potvrdenie musí obsahovať dátum prijatia písomnosti a musí byť podpísané príjemcom alebo jeho zástupcom. Potvrdenie v elektronickej forme musí obsahovať digitálny podpis odosielateľa alebo musí byť odoslané iným zabezpečeným spôsobom, ktorý umožňuje identifikáciu odosielateľa a stanovenie času odoslania, pokiaľ súd nemá žiadny dôvod pochybovať o tom, že potvrdenie bez digitálneho podpisu bolo odoslané príjemcom alebo jeho zástupcom. Potvrdenie v elektronickej forme je možné zaslať súdu e-mailom, ak je e-mailová adresa príjemcu známa súdu a možno predpokladať, že neoprávnené osoby k nej nemajú prístup, a takisto v prípade, keď súd už odosielal dokumenty na túto e-mailovú adresu v rámci toho istého konania alebo keď účastník konania sám poskytol svoju e-mailovú adresu súdu. Príjemca musí bezodkladne odoslať potvrdenie súdu. Za porušenie tejto povinnosti môže súd pokutovať účastníka konania alebo jeho zástupcu.

Článok 20 – Priame doručovanie

V Estónsku nemožno písomnosti doručovať spôsobom uvedeným v článku 20 nariadenia.

Článok 22 – Neprítomnosť odporcu v konaní

Estónsky súd môže vo veci rozhodnúť aj za podmienok uvedených v článku 22 ods. 2 nariadenia, ak nedostal žiadne osvedčenie o doručení písomnosti odporcovi. Žiadosti o odpustenie dôsledkov možno podať na súde do jedného roka od vydania rozsudku, ktorým sa skončilo konanie v danej veci.

Článok 29 – Dohody alebo dojednania vo vzťahoch medzi členskými štátmi

– Dohoda medzi Estónskom a Poľskom o poskytovaní právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, pracovných a trestnoprávnych veciach

– Dohoda medzi Lotyšskou republikou, Estónskou republikou a Litovskou republikou o právnej pomoci a právnych vzťahoch

Článok 33 ods. 2 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

-
Posledná aktualizácia: 23/06/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.