Doručovanie písomností (prepracované znenie)

Fínsko

Autor obsahu
Fínsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Fínsko

Doručovania právnych dokumentov


*povinný údaj

Článok 3 ods. 1 – Odosielajúce orgány

Odosielajúcimi orgánmi sú okresné súdy (käräjäoikeudet), obchodný súd (markkinaoikeus), odvolacie súdy (hovioikeudet), najvyšší súd (korkein oikeus), národný orgán presadzovania práva (ulosottolaitos) a ministerstvo spravodlivosti (oikeusministeriö).

Článok 3 ods. 2 – Prijímajúce orgány

Prijímajúcimi orgánmi sú okresné súdy.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 3 ods. 4 písm. c) – Spôsob prijímania písomností

Písomnosti sa môžu odoslať poštou, faxom alebo e-mailom.

Článok 3 ods. 4 písm. d) – Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie vzorového formulára uvedeného v prílohe I

Fínčina, švédčina a angličtina.

Článok 4 – Ústredný orgán

Ústredným orgánom je ministerstvo spravodlivosti.

Oikeusministeriö (ministerstvo spravodlivosti)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto (verejná správa)

Tel.: +358 916067628

Fax: +358 916067524

E-mail: central.authority.om@gov.fi

Písomnosti sa môžu odoslať poštou, faxom alebo e-mailom.

Jazyky: fínčina, švédčina, angličtina.

Článok 7 – Pomoc pri vyhľadávaní adresy

Článok 7 ods. 1 písm. c): Vo Fínsku je možné požiadať Agentúru pre digitálne a populačné dátové služby (Digi- ja väestötietovirasto) o vyhľadanie adresy osoby, ktorej sa má doručiť písomnosť. V tejto agentúre je možné objednať výpisy z fínskeho informačného systému obyvateľstva na povolené účely. Výpisy sú spoplatnené.

Ďalšie informácie o postupe objednania výpisov, o poplatkoch, ako aj kontaktné údaje Agentúry pre digitálne a populačné dátové služby nájdete na týchto stránkach:

vo fínčine: https://dvv.fi/muut-todistukset

vo švédčine: https://dvv.fi/sv/ovriga-intyg

v angličtine: https://dvv.fi/en/other-certificates

Článok 7 ods. 2 písm. c): Vo Fínsku majú súdni exekútori okresných súdov prístup do informačného systému obyvateľstva, ktorý môžu využiť na zistenie aktuálnej adresy v prípade, že adresa uvedená v žiadosti o doručenie je nesprávna.

Článok 8 – Zasielanie písomností

Tlačivo žiadosti možno vyplniť vo fínčine, švédčine alebo v angličtine.

Článok 12 – Odmietnutie prevziať písomnosť

-

Článok 13 – Dátum doručenia

-

Článok 14 – Potvrdenie o doručení a kópia doručenej písomnosti

Tlačivo osvedčenia možno vyplniť vo fínčine, švédčine alebo v angličtine.

Článok 15 – Náklady na doručenie

Zahraničné odosielajúce orgány neplatia poplatok za doručovanie písomností.

Článok 17 – Doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Fínsko nie je proti takémuto spôsobu doručovania.

Článok 19 – Elektronické doručovanie

Neuvádza sa.

Článok 20 – Priame doručovanie

Fínsko nie je proti takémuto spôsobu doručovania. Príslušnými orgánmi sú súdni exekútori okresných súdov.

Článok 22 – Neprítomnosť odporcu v konaní

Fínsko neoznamuje žiadne skutočnosti podľa článku 22 ods. 2 ani 4.

Článok 29 – Dohody alebo dojednania vo vzťahoch medzi členskými štátmi

Dohovor severských štátov z 26. apríla 1974 o vzájomnej právnej pomoci pri doručovaní písomností a vykonávaní dôkazov.

Článok 33 ods. 2 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

-
Posledná aktualizácia: 28/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.