Doručovanie písomností (prepracované znenie)

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Francúzsko

Doručovania právnych dokumentov


*povinný údaj

Článok 3 ods. 1 – Odosielajúce orgány

Odosielajúcimi orgánmi sú vo Francúzsku kancelárie súdov (greffes des juridictions) a komisári pre spravodlivosť (commissaires de justice). Ide o nové pomenovanie pre súdnych úradníkov (huissiers de justice) od 1. júla 2022.

Článok 3 ods. 2 – Prijímajúce orgány

Prijímajúcimi orgánmi sú vo Francúzsku komisári pre spravodlivosť (commissaires de justice).

Článok 3 ods. 4 písm. c) – Spôsob prijímania písomností

Dostupné spôsoby prijímania písomností: poštou.

Článok 3 ods. 4 písm. d) – Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie vzorového formulára uvedeného v prílohe I

Francúzsko akceptuje vzorové tlačivo žiadosti uvedené v prílohe I, vyplnené vo francúzštine alebo v jednom z týchto jazykov: anglický, nemecký, taliansky, španielsky jazyk.

Článok 4 – Ústredný orgán

Ústredným orgánom je Oddelenie pre vzájomnú pomoc, medzinárodné právo súkromné a právo EÚ (Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE).

Adresa:

Ministère de la Justice (Ministerstvo spravodlivosti)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Riaditeľstvo pre občianske veci a pečate)

Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE (Oddelenie pre vzájomnú pomoc, medzinárodné právo súkromné a právo EÚ)

13 place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Telefón: 00 33 (0)1 44 77 61 05

E-mailová adresa: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Jazyky: francúzsky a anglický jazyk.

Článok 7 – Pomoc pri vyhľadávaní adresy

Vo Francúzsku neexistuje príslušný orgán poverený zisťovaním adries [článok 7 ods. 1 písm. a)] ani register obyvateľov [článok 7 ods. 1 písm. b)].

Podľa článku 7 ods. 1 písm. c) sa žiadatelia vyzývajú, aby si prezreli tieto informačné webové sídla:

  • Vyhľadanie adresy súkromnej osoby:

– Verejná služba (Service Public)

Odkaz: https://www.service-public.fr/

– Telefónny zoznam (Pages blanches)

Odkaz: https://annuairepagesblanches.org/

  • Vyhľadanie adresy firmy:

– Infogreffe

Odkaz:  https://www.infogreffe.fr/

– Národný inštitút duševného vlastníctva (INPI)

Odkaz: https://www.inpi.fr/

Pokiaľ ide o písomnosti, ktorými sa začalo konanie, a exekučné tituly, žiadatelia sa môžu obrátiť aj na príslušných komisárov pre spravodlivosť v obvode odvolacieho súdu, v ktorom mal adresát posledné známe bydlisko.

Všetky informácie týkajúce sa komisárov pre spravodlivosť môžete získať od Národnej komory komisárov pre spravodlivosť (Chambre nationale des commissaires de justice):

Telefón: +33149701290

E-mail: cnhj@huissier-justice.fr
Odkaz: http://www.huissier-justice.fr/

Podľa článku 7 ods. 2 písm. c) Francúzsko neurčuje orgány, ktorým by bolo možné predkladať žiadosti o vyhľadávanie adries.

Článok 8 – Zasielanie písomností

Francúzsko akceptuje vzorové tlačivo typu A uvedené v prílohe I, vyplnené vo francúzštine alebo v jednom z týchto jazykov: anglický, nemecký, taliansky, španielsky jazyk.

Článok 12 – Odmietnutie prevziať písomnosť

Neuplatňuje sa.

Článok 13 – Dátum doručenia

Vo francúzskom práve sa vo všeobecnosti nestanovuje lehota na doručenie súdnych rozhodnutí.

Rozsudky vydané pre zmeškanie alebo rozsudky považované za protichodné sú však neplatné, ak neboli doručené do šiestich mesiacov od ich vydania (článok 478 Občianskeho súdneho poriadku). V prípade potreby možno konanie opätovne začať novým predvolaním, ak žaloba ešte nie je premlčaná.

Článok 14 – Potvrdenie o doručení a kópia doručenej písomnosti

Francúzsko akceptuje vzorové tlačivo typu K uvedené v prílohe I, vyplnené vo francúzštine alebo v jednom z týchto jazykov: anglický, nemecký, taliansky, španielsky jazyk.

Článok 15 – Náklady na doručenie

Výška fixného poplatku spojeného so zapojením súdneho úradníka je stanovená na 48,36 EUR (uznesenie z 28. februára 2020). Zaslanie písomností musí byť sprevádzané príslušnou platbou okrem prípadov, keď je navrhovateľovi poskytovaná právna pomoc.

V prípade písomností, ktoré sa majú doručiť v zámorských departementoch a spoločenstvách, sa podľa článku A444-10 Obchodného zákonníka odmena zvyšuje takto:

  1. o 30 % na ostrovoch Wallis a Futuna, Saint Pierre a Miquelon a Mayotte (t. j. 62,87 EUR);
  2. o 29 % v departementoch Guadeloupe a Martinik (t. j. 62,38 EUR);
  3. o 27 % v departemente Guyana (t. j. 61,42 EUR);
  4. o 37 % v departemente Réunion (t. j. 66,25 EUR).

Článok 17 – Doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Francúzsko namieta proti tomu, aby mal iný členský štát možnosť doručovať na jeho území súdne písomnosti konzulárnou alebo diplomatickou cestou, pokiaľ adresát písomnosti nie je štátnym príslušníkom členského štátu, v ktorom sa písomnosti vyhotovili.

Článok 19 – Elektronické doručovanie

Vnútroštátne právne predpisy neumožňujú doručovanie písomností iba prostredníctvom e-mailu, podľa článku 19 ods. 2 však Francúzsko umožňuje elektronické doručovanie za týchto doplňujúcich podmienok:

– použitý postup musí zaručiť spoľahlivú identifikáciu účastníkov elektronickej komunikácie, integritu odoslaných dokumentov, bezpečnosť a dôvernosť vzájomnej komunikácie, uchovávanie uskutočnených prenosov a musí takisto umožniť spoľahlivé určenie dátumu odoslania a dátumu sprístupnenia alebo dátumu prijatia dokumentu príjemcom (článok 748-6 Občianskeho súdneho poriadku),

– aby bola písomnosť platná, musí v nej byť uvedený súhlas príjemcu s elektronickým doručovaním (článok 662-1 Občianskeho súdneho poriadku), ako aj dátum a čas, keď sa o písomnosti dozvedel (článok 663 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 20 – Priame doručovanie

Francúzsko nenamieta proti možnosti priameho doručovania podľa článku 20 ods. 1. Takéto priame doručovanie je povolené, ak ho vykonávajú komisári pre spravodlivosť a kancelárie súdov, ak sa im táto úloha výslovne ukladá vo vnútroštátnom práve.

Článok 22 – Neprítomnosť odporcu v konaní

Ak sa do iného členského štátu mala odoslať písomnosť, ktorou sa začalo konanie, alebo rovnocenná písomnosť na účely doručenia podľa tohto nariadenia a odporca sa nedostavil, nemožno vydať rozsudok, pokiaľ nie sú splnené podmienky stanovené v odseku 1.

Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 môže francúzsky sudca vydať rozsudok, ak sú splnené všetky podmienky stanovené v odseku 2.

Článok 29 – Dohody alebo dojednania vo vzťahoch medzi členskými štátmi

Dohovor z 1. marca 1954 o civilnom konaní

Dohovor z 15. novembra 1965 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach

Dohoda medzi Francúzskom a Nemeckom uzavretá s cieľom uľahčiť uplatňovanie Haagskeho dohovoru z 1. marca 1954 o civilnom konaní a podpísaná 6. mája 1961

Dohovor o vzájomnej právnej pomoci v občianskych a obchodných veciach medzi Francúzskom a Belgickom z 1. marca 1956, zmenený výmenou listov z 23. a 30. augusta 1960

Dohoda z 5. apríla 1967 medzi vládou Francúzskej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky uzavretá s cieľom uľahčiť uplatňovanie Haagskeho dohovoru z 1. marca 1954 o civilnom konaní

Dohovor z 2. februára 1922, ktorého cieľom je zjednodušiť vykonávanie procesných úkonov medzi osobami, ktoré majú bydlisko vo Francúzsku a vo Veľkej Británii

Dohoda medzi Francúzskou republikou a Juhoslovanskou socialistickou federatívnou republikou uzavretá s cieľom uľahčiť uplatňovanie Haagskeho dohovoru z 1. marca 1954 o civilnom konaní a podpísaná v Belehrade 29. októbra 1969

Dohovor medzi Francúzskou republikou a Rumunskou socialistickou republikou o vzájomnej právnej pomoci v občianskych a obchodných veciach, podpísaný v Paríži 5. novembra 1974

Dohovor o vzájomnej právnej pomoci a spolupráci medzi Francúzskou republikou a Rakúskou republikou, podpísaný vo Viedni 27. februára 1979, ktorým sa dopĺňa Haagsky dohovor z 1. marca 1954 o civilnom konaní

Dohovor o vzájomnej právnej pomoci v občianskych a rodinných veciach a o uznávaní a výkone rozsudkov medzi Francúzskou republikou a Maďarskou ľudovou republikou, podpísaný v Budapešti 31. júla 1980

Dohovor medzi vládou Francúzskej republiky a vládou Československej socialistickej republiky o vzájomnej právnej pomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych, rodinných a obchodných veciach, podpísaný 10. mája 1984

Dohovor o vzájomnej právnej pomoci v občianskych veciach medzi vládou Francúzskej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky, podpísaný v Sofii 18. januára 1989

Článok 33 ods. 2 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Nie je k dispozícii.

Posledná aktualizácia: 01/12/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.