Doručovanie písomností (prepracované znenie)

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Nemecko

Doručovania právnych dokumentov


*povinný údaj

Článok 3 ods. 1 – Odosielajúce orgány

V prípade súdnych písomností je odosielajúcim orgánom súd doručujúci písomnosť [§ 1069 ods. 1 bod 1 Občianskeho súdneho poriadku (ZPO)].

V prípade mimosúdnych písomností je odosielajúcim orgánom okresný súd (Amtsgericht) v obvode, v ktorom má osoba, ktorej sa písomnosť doručuje, domicil alebo obvyklý pobyt. V prípade notársky osvedčených listín je ním aj okresný súd v obvode, v ktorom sa nachádza úrad osvedčujúceho notára. V prípade právnických osôb sa domicil alebo miesto obvyklého pobytu nahrádza sídlom. Vlády jednotlivých spolkových krajín môžu vydať vykonávacie nariadenie, v ktorom jednému okresnému súdu nariadia, aby plnil úlohy odosielajúceho orgánu v mene okresných súdov vo viacerých obvodoch (§ 1069 ods. 1 bod 2 ZPO).

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 3 ods. 2 – Prijímajúce orgány

Príslušným prijímajúcim orgánom podľa článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1784 je okresný súd, v ktorého obvode sa má písomnosť doručiť. Vlády jednotlivých spolkových krajín môžu vydať vykonávacie nariadenie, v ktorom jednému okresnému súdu nariadia, aby plnil úlohy prijímajúceho orgánu v mene okresných súdov vo viacerých obvodoch.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 3 ods. 4 písm. c) – Spôsob prijímania písomností

V súlade s článkom 5 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2020/1784 sú k dispozícii tieto spôsoby prijímania písomností: poštou, súkromnou kuriérskou službou alebo faxom.

Ďalšie oznámenia možno takisto prijímať telefonicky alebo e-mailom.

Článok 3 ods. 4 písm. d) – Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie vzorového formulára uvedeného v prílohe I

Tlačivá uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2020/1784 možno vyplniť v nemčine alebo angličtine (§ 1070 ZPO).

Článok 4 – Ústredný orgán

Funkcie ústredného orgánu sa plnia predovšetkým na úrovni jednotlivých spolkových krajín.

Každá spolková krajina má vlastný ústredný orgán a vláda tejto spolkovej krajiny určuje, ktorý orgán bude túto funkciu plniť na jej území (§ 1069 ods. 3 ZPO). Vo väčšine prípadov je ústredným orgánom spolkovej krajiny súdny orgán spolkovej krajiny, vyšší krajinský súd alebo okresný súd.

Okrem 16 ústredných orgánov na úrovni spolkových krajín existuje jeden ústredný orgán na spolkovej úrovni. Ide o Spolkový úrad pre spravodlivosť (Bundesamt für Justiz). Ústredný spolkový orgán poskytuje podporu príslušným orgánom v spolkových krajinách (§ 1069 ods. 4 ZPO) a prijíma žiadosti o doručenie v súvislosti so žalobami proti Spolkovej republike Nemecko.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 7 – Pomoc pri vyhľadávaní adresy

V súlade s článkom 7 ods. 1 písm. c) Nemecko poskytuje príslušné informácie o zisťovaní adries na Európskom portáli elektronickej justície. V súlade s § 44 nemeckého spolkového zákona o registrácii obyvateľstva (Bundesmeldegesetz – BMG) sú teda zahraničné orgány verejnej moci a zahraničné súkromné osoby oprávnené na získanie jednoduchého výpisu z registra (einfache Melderegisterauskunft) týkajúceho sa konkrétnej osoby od nemeckých registračných orgánov bez uvedenia dôvodov žiadosti.

V jednoduchom výpise z registra sa uvádza:

  • priezvisko,
  • mená s uvedením mena, ktoré sa zvyčajne používa,
  • titul PhD.,
  • súčasné adresy a
  • v prípade, že ide o zosnulú osobu, informácia o tejto skutočnosti.

Žiadosť sa musí adresovať príslušnému registračnému orgánu. Spravidla ide o miestny matričný úrad (Bürgeramt) v obci alebo meste, kde má osoba predpokladaný pobyt. Čoraz väčší počet obcí ponúka možnosť získať tieto informácie online.

Výpis z registra je spoplatnený. Výška poplatku sa v jednotlivých spolkových krajinách líši.

Výpis z registra sa vydáva pod podmienkou, že hľadanú osobu možno na základe informácií poskytnutých žiadajúcim orgánom presne identifikovať. To platí aj v teoreticky možnom prípade, keď sa požaduje prístup k údajom týkajúcim sa veľkého počtu osôb. Nie je teda možné zaslať „zoznam výsledkov“. Osoba alebo subjekt žiadajúci o informácie navyše musí vyhlásiť, že údaje nepoužije na reklamné účely alebo účely obchodovania s adresami.

Výpis z registra nemožno vydať, ak je v prípade dotknutej osoby v registri zapísaný zákaz poskytovania informácií v súlade s § 51 BMG alebo podmienečné oznámenie o neposkytovaní informácií v súlade s § 52 BMP a ak nemožno vylúčiť zásah do chránených záujmov.

V kontexte činností, ktoré úplne alebo čiastočne patria do rozsahu pôsobnosti práva EÚ, možno údaje, ktoré presahujú tento rozsah, odosielať podľa § 35 BMG orgánom verejnej moci v iných členských štátoch Európskej únie, orgánom verejnej moci v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore, inštitúciám a orgánom Európskej únie alebo inštitúciám a orgánom Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a to v rozsahu potrebnom na plnenie úloh žiadajúceho orgánu.

V súlade s článkom 7 ods. 2 písm. c) poskytnú nemecké prijímajúce orgány túto pomoc:

Ak adresát nemá pobyt na adrese uvedenej v žiadosti o doručenie, nemecký prijímajúci orgán sa zvyčajne pokúsi zistiť jeho súčasnú adresu. Neplatí to len v prípade, že sa adresát presťahoval, ale aj v prípade, že je adresa v žiadosti o doručenie neúplná alebo nesprávna. Ide však o dobrovoľnú službu poskytovanú prijímajúcim orgánom, ktorú tento orgán nie je povinný poskytovať.

Článok 8 – Zasielanie písomností

Tlačivo A uvedené v prílohe I (žiadosť) možno vyplniť v nemčine alebo angličtine (§ 1070 ZPO).

Článok 12 – Odmietnutie prevziať písomnosť

Žiadne.

Článok 13 – Dátum doručenia

Pokiaľ ide o žiadateľa uvedeného v článku 12 ods. 5 tretej vete a v článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1784, presný dátum doručenia má podľa nemeckého práva len zriedka vplyv na počítanie lehôt, keďže zvyčajne postačuje, aby bola písomnosť v lehote podaná na súd, ak sa doručenie písomnosti vykoná okamžite (§ 167 ZPO). Ak má presný dátum doručenia v konkrétnom prípade význam, uplatňuje sa § 222 ZPO v spojení s § 187 a nasl. nemeckého Občianskeho zákonníka.

Článok 14 – Potvrdenie o doručení a kópia doručenej písomnosti

Tlačivo K uvedené v prílohe I (osvedčenia o doručení písomností) možno vyplniť v nemčine alebo angličtine.

Článok 15 – Náklady na doručenie

Náklady podľa článku 15 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1784 na doručenie písomností súdnym exekútorom závisia od okolností konkrétneho prípadu. V zásade môžu náklady dosiahnuť až 37,25 EUR, pričom sa k nim pripočítajú výdavky na vyhotovenie kópií alebo poplatok za osvedčenie kópií. Presné náklady v jednotlivých prípadoch, najmä zoznam nákladov, sa stanovujú v zákone o súdnych exekútoroch [Gerichtsvollzieherkostengesetz (GvKostG)].

Článok 17 – Doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Doručovanie súdnych písomností diplomatickými alebo konzulárnymi misiami podľa článku 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2020/1784 nie je na území Spolkovej republiky Nemecko povolené, pokiaľ nie sú písomnosti adresované štátnym príslušníkom odosielajúceho štátu (§ 1067 ods. 2 ZPO).

Článok 19 – Elektronické doručovanie

Určí sa.

Článok 20 – Priame doručovanie

Podľa článku 20 nariadenia možno súdne písomnosti na území Spolkovej republiky Nemecko doručovať priamo, ak sa v nemeckom Občianskom súdnom poriadku výslovne povoľuje priame doručovanie.

K súdnym písomnostiam môžu patriť napríklad rozsudky, ale nie žiadosti. Ich doručovanie sa riadi článkom 21 nariadenia. K priamemu doručovaniu dochádza z iniciatívy účastníkov konania (§ 191 ZPO) a uskutočňuje ho súdny exekútor (§ 192 ZPO).

To umožňuje doručovanie súdnym exekútorom napríklad v prípade rozsudku na účely výkonu podľa § 750 ods. 1 ZPO, doručovanie ďalších nástrojov na výkon uvedených v § 794 ZPO, doručovanie príkazov na obstavenie majetku podľa § 922 ods. 2 ZPO alebo predbežných opatrení podľa § 936 a 922 ZPO.

Článok 22 – Neprítomnosť odporcu v konaní

Nemecké súdy môžu rozhodnúť spor za podmienok stanovených v článku 22 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1784, ak bola písomnosť, ktorou sa začalo konanie, alebo rovnocenná písomnosť doručená prostredníctvom verejnej vyhlášky v Spolkovej republike Nemecko v súlade s § 185 ZPO.

Žiadosť o obnovu pôvodného stavu v zmysle článku 22 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2020/1784 nemožno prijať, ak sa podá viac ako jeden rok od uplynutia zmeškanej lehoty (§ 234 ods. 3 ZPO).

Článok 29 – Dohody alebo dojednania vo vzťahoch medzi členskými štátmi

Spolková republika Nemecko a Rakúska republika naďalej uplatňujú dohodu, ktorú ich vlády uzavreli 6. júna 1959 s cieľom ďalej zjednodušiť právnu komunikáciu v súlade s haagskym dohovorom z 1. marca 1954 [uverejnená v rakúskej Spolkovej zbierke zákonov (BGBl.) č. 27/1960 a v nemeckej Spolkovej zbierke zákonov (BGBl.) 1959 II, s. 1523].

Článok 33 ods. 2 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 31/07/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.