Doručovanie písomností (prepracované znenie)

Grécko

Autor obsahu
Grécko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Grécko

Doručovania právnych dokumentov


*povinný údaj

Článok 3 ods. 1 – Odosielajúce orgány

Určenými orgánmi príslušnými na odosielanie súdnych alebo mimosúdnych písomností určených na doručenie v inom členskom štáte (ďalej len „odosielajúce orgány“) sú prokuratúry a) najvyššieho súdu; b) odvolacích súdov a c) súdov prvého stupňa.

Článok 3 ods. 2 – Prijímajúce orgány

Určenými orgánmi príslušnými na prijímanie súdnych alebo mimosúdnych písomností z iného členského štátu (ďalej len „prijímajúce orgány“) sú miestne prokuratúry súdov prvého stupňa.

Článok 3 ods. 4 písm. c) – Spôsob prijímania písomností

Dostupné spôsoby prijímania písomností: poštou.

Článok 3 ods. 4 písm. d) – Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie vzorového formulára uvedeného v prílohe I

Tlačivo uvedené v prílohe I možno okrem gréčtiny vyplniť v angličtine alebo vo francúzštine.

Článok 4 – Ústredný orgán

Ústredným orgánom je ministerstvo spravodlivosti, oddelenie pre medzinárodné právo súkromné (poštová adresa: Leoforos Mesogeion 96, PSČ 11527, kontaktná osoba: Georgios Kouvelas, tel.: +30 2131307529, +213 1307480, e-mailová adresa: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Článok 7 – Pomoc pri vyhľadávaní adresy

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

Grécko si vyhradzuje právo poskytnúť informácie neskôr.

Článok 8 – Zasielanie písomností

Tlačivo A uvedené v prílohe I možno okrem gréčtiny vyplniť v angličtine alebo vo francúzštine.

Článok 12 – Odmietnutie prevziať písomnosť

V Grécku sa neuplatňuje, keďže v Grécku sa tlačivo L uvedené v prílohe I do jazyka tretej krajiny neprekladá.

Článok 13 – Dátum doručenia

V prípadoch v rámci riadneho konania musí dôjsť k doručeniu v lehote 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní od podania žaloby.

Článok 14 – Potvrdenie o doručení a kópia doručenej písomnosti

Tlačivo K uvedené v prílohe I možno okrem gréčtiny vyplniť v angličtine alebo vo francúzštine.

Článok 15 – Náklady na doručenie

Náklady doručenia predstavuje pevne stanovený poplatok vo výške 50 EUR, ktorý sa platí bankovým prevodom Ministerstvu spravodlivosti, transparentnosti a ľudských práv Helénskej republiky na tento bankový účet: Banka Grécka, číslo bankového účtu: 23/2341147896, ΙΒΑΝ: GR9101000230000002341147896, kód SWIFT: BNGRGRAA.

Opísaný spôsob sa musí použiť pri všetkých žiadostiach o doručenie. Žiadosti, ku ktorým nebude pripojené požadované potvrdenie o platbe z banky, nebudú spracované a budú vrátené.

Článok 17 – Doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Grécko namieta proti doručovaniu súdnych písomností priamo prostredníctvom diplomatických zástupcov alebo konzulárnych úradníkov na svojom území, pokiaľ nemajú byť písomnosti doručené štátnym príslušníkom členského štátu, v ktorom sa vyhotovili.

Článok 19 – Elektronické doručovanie

Grécko v súčasnosti nemá v úmysle oznamovať Komisii dodatočné podmienky, za ktorých akceptuje elektronické doručovanie podľa odseku 1 písm. b).

Článok 20 – Priame doručovanie

Grécko nemá žiadne výhrady v súvislosti s možnosťou doručovania súdnych písomností priamo prostredníctvom súdnych úradníkov, ako sa uvádza v tomto článku.

Článok 22 – Neprítomnosť odporcu v konaní

Žiadosť o odpustenie dôsledkov stanovenú v odseku 4 možno podať do dvoch rokov od dátumu vydania rozsudku.

Článok 29 – Dohody alebo dojednania vo vzťahoch medzi členskými štátmi

Toto nariadenie má prednosť pred inými ustanoveniami, ktoré sú súčasťou týchto dvojstranných dohovorov, v prípade ktorých je Helénska republika zmluvným štátom:

– Dohovor z 11. mája 1938 medzi Gréckom a Nemeckom o vzájomnej právnej pomoci vo veciach podľa občianskeho a obchodného práva (zákon č. 1432/1938 prijatý v skrátenom legislatívnom konaní – vládny vestník, séria I, č. 399/1938),

– Dohovor z 18. júna 1959 medzi Gréckom a Juhosláviou o vzájomných justičných vzťahoch, ratifikovaný legislatívnym dekrétom č. 4009/1959 (vládny vestník, séria I, č. 238, 5. 11. 1959),

– Dohovor medzi Gréckym kráľovstvom a Rakúskou republikou o vzájomnej právnej pomoci v oblasti občianskeho a obchodného práva, podpísaný v Aténach 6. decembra 1965 (legislatívny dekrét č. 137/1969 – vládny vestník, séria I, č. 45/1969),

– Dohovor medzi Rumunskou socialistickou republikou a Helénskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísaný v Bukurešti 19. októbra 1972 (legislatívny dekrét č. 429/1974 – vládny vestník, séria I, č. 178/1974),

– Dohovor medzi Bulharskou ľudovou republikou a Helénskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísaný v Aténach 10. apríla 1976 (zákon č. 841/1978 – vládny vestník, séria I, č. 228/1978),

– Dohovor medzi Maďarskou ľudovou republikou a Helénskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísaný v Budapešti 8. októbra 1979 (zákon č. 1149/1981 – vládny vestník, séria I, č. 117/1981),

– Dohovor medzi Poľskou ľudovou republikou a Helénskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísaný v Aténach 24. októbra 1979 (zákon č. 1184/1981 – vládny vestník, séria I, č. 198/1981),

– Dohovor medzi Helénskou republikou a Československou socialistickou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísaný v Aténach 22. októbra 1980, ktorý stále platí medzi Českou republikou, Slovenskom a Gréckom (zákon č. 1323/1983 – vládny vestník, séria I, č. 8/1983),

– Dohovor medzi Cyperskou republikou a Helénskou republikou o právnej spolupráci vo veciach občianskeho, rodinného, obchodného a trestného práva, podpísaný v Nikózii 5. marca 1984 (zákon č. 1548/1985 – vládny vestník, séria I, č. 95/1985).

Článok 33 ods. 2 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Grécko nemá v úmysle prevádzkovať decentralizovaný informačný systém skôr, než sa vyžaduje podľa tohto nariadenia.

Posledná aktualizácia: 24/01/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.