Doručovanie písomností (prepracované znenie)

Maďarsko

Autor obsahu
Maďarsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Maďarsko

Doručovania právnych dokumentov


*povinný údaj

Článok 3 ods. 1 – Odosielajúce orgány

V prípade súdnych písomností je odosielajúcim orgánom súd konajúci vo veci, v rámci ktorej bola písomnosť vyhotovená; v prípade písomností vyhotovených v rámci notárskeho konania je odosielajúcim orgánom notár, ktorý danú písomnosť vo svojom konaní vyhotovil; v prípade iných mimosúdnych písomností je odosielajúcim orgánom ministerstvo spravodlivosti.

Článok 3 ods. 2 – Prijímajúce orgány

Prijímajúcim orgánom je miestne príslušný okresný súd podľa adresy príjemcu uvedenej v žiadosti o právnu pomoc (v Budapešti je to Centrálny okresný súd v Pešti) a Maďarská asociácia súdnych exekútorov.

Článok 3 ods. 4 písm. c) – Spôsob prijímania písomností

Prijímajúce orgány akceptujú písomnosti doručované poštou, faxom alebo elektronicky.

Článok 3 ods. 4 písm. d) – Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie vzorového formulára uvedeného v prílohe I

Akceptovanými jazykmi sú maďarčina, angličtina, nemčina a francúzština.

Článok 4 – Ústredný orgán

V Maďarsku vykonáva úlohu ústredného orgánu minister spravodlivosti:
Ministerstvo spravodlivosti
Útvar pre medzinárodné právo súkromné
Adresa: Nádor utca 22, 1051 Budapest
Poštová adresa: Pf. 2., 1357 Budapest
Tel.: +36 17955397, 17953188
Fax: +36 15503946
E-mail: nmfo@im.gov.hu.

Článok 7 – Pomoc pri vyhľadávaní adresy

Pomoc podľa článku 7 ods. 1 písm. a) poskytuje minister spravodlivosti:

Igazságügyi Minisztérium (Ministerstvo spravodlivosti)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (Útvar pre medzinárodné právo súkromné)

Adresa: Nádor utca 22, 1051 Budapešť

Poštová adresa: Pf. 2., 1357 Budapešť

Tel.: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu.

Informácie uvedené v článku 7 ods. 1 písm. c) sú k dispozícii na Európskom portáli elektronickej justície v časti 4.2 (Doručovanie písomností: oficiálne odosielanie právnych dokumentov).

Článok 8 – Zasielanie písomností

Akceptovanými jazykmi sú maďarčina, angličtina, nemčina a francúzština.

Článok 12 – Odmietnutie prevziať písomnosť

Maďarsko nevypracovalo preklad tlačiva L uvedeného v prílohe I do žiadneho jazyka tretej krajiny.

Článok 13 – Dátum doručenia

Maďarské právne predpisy nestanovujú žiadny konkrétny dátum, do ktorého musí byť písomnosť doručená.

Článok 14 – Potvrdenie o doručení a kópia doručenej písomnosti

Akceptovanými jazykmi sú maďarčina, angličtina, nemčina a francúzština.

Článok 15 – Náklady na doručenie

Doručovanie písomností súdmi je bezplatné.

Doručovanie písomností súdnym exekútorom je spoplatnené sumou 7 500 HUF. Tento poplatok sa musí uhradiť vopred bankovým prevodom na uvedené číslo účtu a k žiadosti musí byť pripojené potvrdenie o prevode:

Majiteľ účtu: Maďarská asociácia súdnych exekútorov

Banka: Budapest Bank Nyrt.

Kód SWIFT (BIC): BUDAHUHB

IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000

Do poznámky napíšte: KU2 – referenčné číslo žiadosti, meno adresáta.

Článok 17 – Doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Spôsob doručenia podľa článku 17 je na území Maďarska použiteľný iba vtedy, ak je adresát štátnym príslušníkom odosielajúceho členského štátu.

Článok 19 – Elektronické doručovanie

Maďarsko nestanovuje žiadne dodatočné podmienky.

Článok 20 – Priame doručovanie

Spôsob doručenia podľa článku 20 sa v Maďarsku môže použiť v súlade s právnymi predpismi, ktoré upravujú doručovanie súdnymi exekútormi.

Článok 22 – Neprítomnosť odporcu v konaní

Maďarské súdy môžu v určitých prípadoch vydať rozsudok za predpokladu, že sú splnené všetky podmienky stanovené v článku 22 ods. 2.

V Maďarsku je lehota podľa článku 22 ods. 4 na podanie žiadosti o odpustenie dôsledkov jeden rok.

Článok 29 – Dohody alebo dojednania vo vzťahoch medzi členskými štátmi

Maďarsko nemá žiadnu takúto dohodu s iným členským štátom.

Článok 33 ods. 2 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Neuvádza sa.

Posledná aktualizácia: 02/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.