Doručovanie písomností (prepracované znenie)

Írsko

Autor obsahu
Írsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Írsko

Doručovania právnych dokumentov


*povinný údaj

Článok 3 ods. 1 – Odosielajúce orgány

Od 15. apríla 2019 je odosielajúcim orgánom v Írsku súdny úrad (Court Office) v Castlebare v grófstve Mayo.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

F23 YA99

E-mail: serviceofeudocuments@courts.ie

Akékoľvek otázky týkajúce sa žiadostí o doručenie podaných pred 15. aprílom 2019 treba adresovať úradu, z ktorého bola žiadosť odoslaná. Zoznam úradov sa nachádza na tomto odkaze:

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC

Článok 3 ods. 2 – Prijímajúce orgány

Od 15. apríla 2019 je prijímajúcim orgánom v Írsku súdny úrad (Court Office) v Castlebare v grófstve Mayo.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

F23 YA99

E-mail: serviceofeudocuments@courts.ie

Akékoľvek otázky týkajúce sa žiadostí o doručenie podaných pred 15. aprílom 2019 treba adresovať úradu, ktorému bola žiadosť odoslaná. Odkaz na všetky úrady:

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC

Článok 3 ods. 4 písm. c) – Spôsob prijímania písomností

Dostupné spôsoby prijímania písomností: písomnosti možno zasielať poštou alebo prostredníctvom poskytovateľa služieb, napríklad poskytovateľa služieb expresného doručovania.

Komunikácia v administratívnych záležitostiach sa môže uskutočniť aj elektronicky.

Článok 3 ods. 4 písm. d) – Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie vzorového formulára uvedeného v prílohe I

Vzorové tlačivo sa môže vyplniť v írskom alebo anglickom jazyku.

Článok 4 – Ústredný orgán

The Master (predseda súdu),

The High Court (Vrchný súd),

Four Courts

Dublin 7

Írsko

Komunikácia s podateľňou Vrchného súdu (Central Office of the High Court) môže prebiehať v anglickom alebo írskom jazyku prostredníctvom pošty alebo faxu na čísle +353 18725669. S podateľňou Vrchného súdu je takisto možná telefonická komunikácia na čísle +353 18886000.

Miestna príslušnosť: vnútroštátna.

Článok 7 – Pomoc pri vyhľadávaní adresy

V írskom právnom poriadku sa neposkytuje pomoc pri lokalizovaní účastníka konania, ktorému sa majú doručiť písomnosti, keďže ide o právo a povinnosť účastníka konania, ktorý žiada o vykonanie doručenia s cieľom vybaviť konanie vrátane vyhľadania druhého účastníka konania. Ak účastník konania nemôže vykonať doručenie spôsobmi stanovenými v zákone, môže súd, ak zastáva názor, že je takýto krok vhodný, vydať pokyn na náhradné doručovanie.

Írsko neuplatňuje ustanovenia článku 7 ods. 1 písm. a) alebo b) a súdy nekonajú z vlastnej iniciatívy s cieľom zistiť adresu účastníka konania.

Na lokalizovanie účastníka konania možno využiť tieto prostriedky:

Ak máte telefónne číslo, ale chýba vám súvisiaca adresa, môžu byť užitočné tieto odkazy:

https://www.phonenumbers.ie/

https://free-lookup.net/ireland

https://whitepages.co.com/ireland/

Úrad pre registráciu podnikov (Companies Registration Office) je členom Európskeho obchodného registra za Írsko. Úrad pre registráciu podnikov je centrálny register verejných zákonných informácií o írskych spoločnostiach a obchodných menách.

Register charitatívnych organizácií (Charities Register), írsky národný štatutárny regulačný orgán pre charitatívne organizácie, sa nachádza na tejto adrese: https://www.charitiesregulator.ie/en.

General Register Office (GRO), t. j. centrálny register pre záznamy týkajúce sa narodení, pôrodov mŕtveho dieťaťa, adopcií, manželstiev, registrovaných partnerstiev a úmrtí v Írsku, sa nachádza na tejto adrese: https://www.gov.ie/en/campaigns/af7893-general-register-office/.

Spoločnosti, medzi ktoré okrem iných patria aj https://www.myvehicle.ie/https://www.theaa.ie/car-history-check/, môžu byť schopné poskytnúť adresu, ak máte evidenčné číslo vozidla – vyžaduje sa uhradenie poplatku.

Použite sociálne médiá – veľa ľudí na sociálnych médiách uvádza svoju adresu, telefónne číslo alebo informácie o zamestnávateľovi.

Zaplaťte za vyhľadanie osoby – veľa online služieb vám pomôže zistiť kontaktné údaje osoby za malý poplatok.

Požiadajte poštový úrad (Post Office) o adresu alebo adresu presmerovania.

Zvážte využitie služieb súkromného vyšetrovateľa alebo doručovateľa predvolaní (summons server).

Článok 8 – Zasielanie písomností

Žiadne.

Článok 12 – Odmietnutie prevziať písomnosť

Žiadne.

Článok 13 – Dátum doručenia

Ustanovenia tohto článku sa v írskom práve neuplatňujú.

Článok 14 – Potvrdenie o doručení a kópia doručenej písomnosti

Žiadne.

Článok 15 – Náklady na doručenie

Ak sa požaduje osobné doručenie v súlade s článkom 11 ods. 2 a článkom 15, takéto doručenie sa vykoná prostredníctvom právnickej kancelárie, súkromného vyšetrovateľa alebo právneho zástupcu (solicitor) za poplatok odsúhlasený stranami, ktorého výška je zvyčajne v rozmedzí 70 EUR až 100 EUR.

Článok 17 – Doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Írsko nemá proti tomu námietky.

Článok 19 – Elektronické doručovanie

Žiadne.

Článok 20 – Priame doručovanie

Neexistuje nijaký prostriedok, ktorý by bránil akejkoľvek osobe, ktorá má právny záujem na súdnom konaní, vykonať doručenie súdnych písomností priamo prostredníctvom príslušných úradníkov prijímajúceho členského štátu. V Írsku medzi týchto úradníkov patria právni zástupcovia (solicitors) a doručovatelia predvolaní (summons servers).

Článok 22 – Neprítomnosť odporcu v konaní

Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 môže súd v Írsku vydať rozsudok aj v prípade, že nezískal žiadne osvedčenie o doručení alebo odovzdaní písomnosti, ak boli splnené všetky podmienky stanovené v odseku 2.

V súvislosti s článkom 22 ods. 4 je úlohou súdu, aby sa ubezpečil, že žiadosť o odpustenie dôsledkov uplynutia odvolacej lehoty bola podaná v primeranej lehote po tom, ako sa odporca dozvedel o rozsudku.

Článok 29 – Dohody alebo dojednania vo vzťahoch medzi členskými štátmi

Žiadne.

Článok 33 ods. 2 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Neuvádza sa.

Posledná aktualizácia: 13/06/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.