Doručovanie písomností (prepracované znenie)

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Taliansko

Doručovania právnych dokumentov


*povinný údaj

Článok 3 ods. 1 – Odosielajúce orgány

Úrady pre doručovanie, exekúcie a platobné rozkazy (Uffici Notifiche Esecuzione Protesti – UNEP) na odvolacích súdoch (corti d’appello) a súdoch (tribunali), ktoré rozhodujú vo veci, pre ktorú sa požaduje doručenie písomnosti.

Článok 3 ods. 2 – Prijímajúce orgány

Úrad UNEP na Rímskom odvolacom súde (t. j. UNEP presso la Corte di appello di Roma)

Viale Giulio Cesare 52, 00192 Rome

Tel.: +39 06328367058-7059

E-mail: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Certifikovaná e-mailová adresa: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

Článok 3 ods. 4 písm. c) – Spôsob prijímania písomností

Pošta alebo e-mail.

Článok 3 ods. 4 písm. d) – Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie vzorového formulára uvedeného v prílohe I

Angličtina a francúzština.

Článok 4 – Ústredný orgán

Úrad UNEP na Rímskom odvolacom súde (t. j. UNEP presso la Corte di appello di Roma)

Viale Giulio Cesare 52, 00192 Rome

Tel.: +39 06328367058-7059

E-mail: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Certifikovaná e-mailová adresa: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

Článok 7 – Pomoc pri vyhľadávaní adresy

Na účely článku 7 ods. 1 Taliansko poskytuje pomoc tým, že určilo úrad UNEP na Rímskom odvolacom súde ako orgán, ktorému odosielajúce orgány môžu zasielať žiadosti o zistenie adresy osoby, ktorej sa má doručiť písomnosť.

Viale Giulio Cesare 52, 00192 Rome

Tel.: +39 06328367058-7059

E-mail: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Certifikovaná e-mailová adresa: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

V prípadoch, keď adresa uvedená v žiadosti o doručenie je nesprávna, úrad UNEP nezisťuje z vlastnej iniciatívy adresy v registroch obyvateľstva ani iných databázach.

Článok 8 – Zasielanie písomností

Angličtina a francúzština.

Článok 12 – Odmietnutie prevziať písomnosť

Žiadne predložené informácie.

Článok 13 – Dátum doručenia

Neuplatňuje sa žiadna výnimka.

Článok 14 – Potvrdenie o doručení a kópia doručenej písomnosti

Angličtina a francúzština.

Článok 15 – Náklady na doručenie

V súčasnosti sa za doručovanie písomností vyhotovených v zahraničí neúčtujú žiadne poplatky okrem tých, ktoré sú stanovené pre písomnosti doručované na území Talianska na žiadosť účastníka konania.

Článok 17 – Doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Taliansko je proti priamemu doručovaniu súdnych písomností diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi osobám s pobytom v inom členskom štáte okrem prípadu, keď sa má písomnosť doručiť štátnemu príslušníkovi Talianska s pobytom v inom členskom štáte.

Taliansko je proti doručovaniu súdnych písomností diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi iného členského štátu osobám s pobytom v Taliansku okrem prípadu, keď sa má písomnosť doručiť štátnemu príslušníkovi daného členského štátu.

Článok 19 – Elektronické doručovanie

Žiadne predložené informácie.

Článok 20 – Priame doručovanie

Zamestnanci verejnej správy.

Článok 22 – Neprítomnosť odporcu v konaní

Taliansko nevydáva žiadne oznámenia podľa článku 22.

Článok 29 – Dohody alebo dojednania vo vzťahoch medzi členskými štátmi

Neexistujú žiadne dohody, ktoré sa majú oznamovať podľa článku 29.

Článok 33 ods. 2 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Taliansko neplánuje predložiť oznámenie podľa článku 33.

Posledná aktualizácia: 28/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.