Doručovanie písomností (prepracované znenie)

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko

Článok 3 ods. 1 – Odosielajúce orgány

Odosielanie písomností do inej krajiny zabezpečujú okresné (mestské) súdy [rajonu (pilsētu) tiesas], krajské súdy (apgabaltiesas) alebo Najvyšší súd (Augstākā tiesa).

Článok 3 ods. 2 – Prijímajúce orgány

Ústredným orgánom, ktorý prijíma a vybavuje žiadosti o doručenie zahraničných písomností, je Lotyšská rada súdnych exekútorov (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome).

Rada súdnych exekútorov

Adresa: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lotyšsko

Telefón: +371 67290005, Fax: +371 67290006

E-mail: documents@lzti.lv

Článok 3 ods. 4 písm. c) – Spôsob prijímania písomností

Žiadosti z iných členských štátov o doručenie písomností a osvedčení o doručení písomností sa v Lotyšsku prijímajú, ak sú podané poštou.

Písomnosti sa prijímajú aj elektronicky, ak sú riadne osvedčené.

Článok 3 ods. 4 písm. d) – Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie vzorového formulára uvedeného v prílohe I

Okrem vzorových tlačív v lotyštine sa v Lotyšsku prijímajú aj vzorové tlačivá vyplnené v angličtine.

Článok 4 – Ústredný orgán

Ústredným orgánom je Ministerstvo spravodlivosti (Tieslietu ministrija).

Adresa: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1536

Telefón: +371 67036802

E-mail: pasts@tm.gov.lv

Článok 7 – Pomoc pri vyhľadávaní adresy

Lotyšsko si vybralo mechanizmus uvedený v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia, t. j. poskytnutie podrobných informácií na Európskom portáli elektronickej justície o tom, ako zistiť adresy osôb, ktorým sa má doručiť písomnosť. Vzhľadom na uvedené skutočnosti upozorňujeme, že:

1. Na účely nájdenia adresy fyzickej osoby možno podať oficiálnu žiadosť Úradu pre občianske a migračné veci v rámci Ministerstva vnútra, ktorý vedie register fyzických osôb. V žiadosti o výpis z registra fyzických osôb musia byť uvedené dôvody, pre ktoré sa údaje vyžadujú, aby sprostredkovatelia mohli rozhodnúť, či existujú dôvody na poskytnutie údajov.

2. Adresu spoločnosti možno získať bezodplatne vyhľadaním potrebnej informácie v obchodnom registri. Všetky záznamy v obchodnom registri sú zverejnené bezplatne na informačnom webovom sídle, čím sa zabezpečuje ich počiatočná dostupnosť pre verejnosť na internete.

Lotyšské orgány nepodávajú z vlastnej iniciatívy žiadosti o informácie o adresách v registri fyzických osôb v prípadoch, keď adresa uvedená v žiadosti o doručenie nie je správna. Podávajúci orgán alebo žiadajúca strana zodpovedajú za nájdenie adresy adresáta.

Článok 8 – Zasielanie písomností

V Lotyšsku sa žiadosť o doručenie písomností, ktorá bola vypracovaná na vzorovom tlačive uvedenom v prílohe I k nariadeniu, prijíma, ak bola podaná buď v lotyštine, alebo v angličtine.

Článok 12 – Odmietnutie prevziať písomnosť

Podľa článku 57 zákona o občianskom súdnom konaní, ak adresát odmietne prijať súdne písomnosti, osoba, ktorá ich doručuje, túto skutočnosť zaznamená na písomnosti a uvedie dôvody odmietnutia, dátum a čas. Odmietnutie prijať súdne písomnosti nebráni súdnym konaniam.

Článok 13 – Dátum doručenia

Podľa článku 56.1 ods. 1 zákona o občianskom súdnom konaní, keď boli súdne písomnosti doručené v súlade s postupom stanoveným v článku 56, a to s výnimkou udalosti uvedenej v odseku 9 uvedeného článku, osoba sa považuje za osobu, ktorá bola oboznámená s časom a miestom súdneho pojednávania alebo procesného úkonu alebo s obsahom príslušnej písomnosti, a súdne písomnosti sa považujú za doručené:

1. ku dňu, keď adresát alebo iná osoba prijala písomnosti v súlade s článkom 56 ods. 3, 7 alebo 8 zákona;

2. ku dňu, keď daná osoba odmietla prijať písomnosti (článok 57);

3. v siedmy deň od odoslania písomností, ak boli odoslané poštou;

4. v tretí deň od odoslania písomností, ak boli odoslané elektronicky.

Podľa odseku 2 uvedeného článku to, či sa súdne písomnosti doručia na nahlásené miesto bydliska fyzickej osoby, na ďalšiu nahlásenú adresu, na adresu, ktorú fyzická osoba nahlásila na účely komunikácie so súdom, alebo do sídla právnickej osoby, a či poštový úrad pošle oznámenie o doručení, alebo sa písomnosti vrátia, nemá samo osebe vplyv na skutočnosť, že písomnosti boli oznámené. Adresát môže zamietnuť domnienku, že písomnosti boli doručené v siedmy deň odo dňa odoslania, ak boli poslané poštou, alebo v tretí deň od odoslania, ak boli poslané elektronicky, pričom uvedie objektívne okolnosti, nad ktorými nemal kontrolu a ktoré mu zabránili prijať písomnosti na uvedenej adrese.

Článok 14 – Potvrdenie o doručení a kópia doručenej písomnosti

V Lotyšsku sa osvedčenie o doručení písomností, ktoré bolo vypracované na vzorovom tlačive uvedenom v prílohe I k nariadeniu, prijíma, ak bolo podané buď v lotyštine, alebo v angličtine.

Článok 15 – Náklady na doručenie

V Lotyšsku sa písomnosti doručujú v súlade s článkom 15 ods. 2 písm. a) nariadenia, pričom sa účtuje poplatok vo výške 133,33 EUR (vrátane DPH) za každú žiadosť o doručenie písomnosti. Platba sa musí uskutočniť bankovým prevodom a akýkoľvek bankový poplatok znáša osoba, ktorá platí paušálnu sadzbu za doručenie písomnosti.

Bankové údaje:

Registrácia č.: 90001497619

(Od 16. decembra 2019) Registrovaná adresa: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lotyšsko

Banka: Swedbank AS

IBAN: LV93HABA0551038096742

SWIFT kód: HABALV22

Účel platby: informácie o adresátovi

Článok 17 – Doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Lotyšsko namieta proti doručovaniu písomností diplomatickou cestou okrem prípadov, keď sa písomnosti doručujú štátnym príslušníkom dotknutého členského štátu.

Článok 19 – Elektronické doručovanie

Neuplatňuje sa.

Článok 20 – Priame doručovanie

Podľa lotyšských právnych predpisov sa písomnosti nesmú doručovať podľa článku 20 nariadenia.

Článok 22 – Neprítomnosť odporcu v konaní

Bez ohľadu na ustanovenia článku 22 ods. 1 nariadenia môže súd alebo sudca v Lotyšsku vydať rozsudok aj v prípade, že nezískal žiadne osvedčenie o doručení alebo oznámenie o doručení, ak boli splnené podmienky stanovené v článku 22 ods. 2 nariadenia. V Lotyšsku nebola stanovená žiadna lehota, po ktorej by sa už neprijímali žiadosti o odpustenie dôsledkov uplynutia lehoty na odvolanie, za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v článku 22 ods. 4 nariadenia.

Článok 29 – Dohody alebo dojednania vo vzťahoch medzi členskými štátmi

Lotyšská republika sa riadi dvomi dohodami, ktoré uzatvorila:

1. Dohoda medzi Lotyšskou republikou a Poľskou republikou o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach;

2. Dohoda medzi Lotyšskou republikou, Estónskou republikou a Litovskou republikou o právnej pomoci a právnych vzťahoch.

Článok 33 ods. 2 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 23/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.