Doručovanie písomností (prepracované znenie)

Litva

Autor obsahu
Litva

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Litva

Doručovania právnych dokumentov


*povinný údaj

Článok 3 ods. 1 – Odosielajúce orgány

Na odosielanie písomností do iného štátu v súlade s nariadením sú príslušné všetky všeobecné súdy Litovskej republiky, ktoré prerokúvajú občianske a obchodné veci.

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700

Článok 3 ods. 2 – Prijímajúce orgány

Orgánom určeným na prijímanie žiadostí z iných členských štátov týkajúcich sa doručovania písomností v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia je Litovská komora súdnych exekútorov.

Kontaktné údaje Litovskej komory súdnych exekútorov:

Adresa: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Litva

Telefón: +370 52750067, +370 52750068
E-mail: info@antstoliurumai.lt

Článok 3 ods. 4 písm. c) – Spôsob prijímania písomností

Ak odoslanie nie je možné z dôvodu poruchy decentralizovaného informačného systému alebo z dôvodu výnimočných okolností, prijímajúci orgán môže prijať písomnosti zaslané poštou.

Článok 3 ods. 4 písm. d) – Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie vzorového formulára uvedeného v prílohe I

Pre Litovskú republiku sú prijateľné tlačivá vyplnené v litovčine a angličtine.

Článok 4 – Ústredný orgán

Ústredným orgánom na účely plnenia funkcií vymedzených v článku 4 nariadenia je Ministerstvo spravodlivosti Litovskej republiky.

Kontaktné údaje litovského ministerstva spravodlivosti:

Adresa: Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Litva

Telefón: + 370 60038904

E-mail: rastine@tm.lt

Článok 7 – Pomoc pri vyhľadávaní adresy

Orgánom určeným podľa článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia, ktorému odosielajúce orgány iných členských štátov môžu zasielať žiadosti o zistenie adresy osoby, ktorej sa má doručiť písomnosť, je Litovská komora súdnych exekútorov.

Kontaktné údaje Litovskej komory súdnych exekútorov:

Adresa: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Litva

Telefón: +370 52750067, +370 52750068
E-mail: info@antstoliurumai.lt

Článok 8 – Zasielanie písomností

Pre Litovskú republiku sú prijateľné tlačivá vyplnené v litovčine a angličtine.

Článok 12 – Odmietnutie prevziať písomnosť

-

Článok 13 – Dátum doručenia

V litovských právnych predpisoch sa nestanovujú konkrétne lehoty na doručovanie písomností.

Článok 14 – Potvrdenie o doručení a kópia doručenej písomnosti

Podľa článku 14 ods. 2 nariadenia sú pre Litovskú republiku prijateľnými jazykmi litovčina a angličtina.

Článok 15 – Náklady na doručenie

Jednorazový poplatok je pevne stanovený vo výške 110 EUR.

Tento poplatok by sa mal uhradiť na účet prijímajúceho orgánu, t. j. Litovskej komory súdnych exekútorov.

Litovská komora súdnych exekútorov

Adresa: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Litva

Banka: Luminor Bank AB, kód banky 40100, kód SWIFT AGBLLT2X, číslo účtu: LT92 4010 0424 0031 5815, kód právnickej osoby 126198978.

Článok 17 – Doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

-

Článok 19 – Elektronické doručovanie

Neuplatňuje sa.

Článok 20 – Priame doručovanie

Priame doručovanie súdnych písomností, ako sa stanovuje v článku 20 nariadenia, nie je v Litovskej republike povolené.

Článok 22 – Neprítomnosť odporcu v konaní

Súdy Litovskej republiky môžu vydať rozsudok, aj keď nedostali osvedčenie o doručení alebo odovzdaní písomnosti, ktorou sa začalo konanie, alebo rovnocennej písomnosti, za predpokladu, že sú splnené všetky podmienky stanovené v článku 22 ods. 2 nariadenia. V prípadoch stanovených v článku 22 ods. 4 nariadenia (s výnimkou prípadu stanoveného v článku 22 ods. 5) má odporca právo podať žiadosť o predĺženie zmeškanej lehoty na podanie odvolania. Na žiadosť o predĺženie zmeškanej lehoty na podanie odvolania sa neprihliadne, ak od dátumu vydania rozsudku uplynul čas dlhší ako jeden rok.

Článok 29 – Dohody alebo dojednania vo vzťahoch medzi členskými štátmi

Litva neuzatvorila žiadne dohody ani dojednania na urýchlenie alebo ďalšie zjednodušenie odosielania písomností s inými členskými štátmi, ako sa uvádza v článku 29 ods. 2 nariadenia, ani nemá žiadne návrhy takýchto dohôd alebo dojednaní, ktoré by zamýšľala prijať.

Článok 33 ods. 2 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

-
Posledná aktualizácia: 17/01/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.