Doručovanie písomností (prepracované znenie)

Luxembursko

Autor obsahu
Luxembursko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Luxembursko

Doručovania právnych dokumentov


*povinný údaj

Článok 3 ods. 1 – Odosielajúce orgány

Vo veci doručovania písomností sú príslušní súdni úradníci.

Súdneho úradníka môžete vyhľadať na tejto stránke:

Komora súdnych úradníkov Luxemburska (Chambre des huissiers de justice de Luxembourg).

Vo veci oznamovania písomností sú príslušní súdni tajomníci.

Informácie nájdete na tejto stránke:

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html.

Ministerstvo spravodlivosti nemá v tejto veci žiadnu právomoc. Na ministerstvo spravodlivosti sa neposielajú žiadne zásielky ani dokumenty týkajúce sa doručovania písomností.

Článok 3 ods. 2 – Prijímajúce orgány

Súdni úradníci sú jedinými prijímajúcimi orgánmi.

Súdneho úradníka, ako aj jeho miestnu príslušnosť môžete vyhľadať na tejto stránke:

Komora súdnych úradníkov Luxemburska (Chambre des huissiers de justice de Luxembourg).

Ministerstvo spravodlivosti nemá v tejto veci žiadnu právomoc. Na ministerstvo spravodlivosti sa neposielajú žiadne zásielky ani dokumenty týkajúce sa doručovania písomností.

Článok 3 ods. 4 písm. c) – Spôsob prijímania písomností

Spôsoby prijímania písomností, ktoré sú k dispozícii:

pošta, elektronická pošta, fax, telefón.

Článok 3 ods. 4 písm. d) – Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie vzorového formulára uvedeného v prílohe I

Francúzsky a nemecký jazyk.

Článok 4 – Ústredný orgán

Ústredným orgánom je Generálna prokuratúra (Parquet Général) pri Najvyššom súdnom dvore (Cour supérieure de Justice).

Parquet Général

Cité judiciaire

Bâtiment CR

Poštová adresa: L-2080 Luxembourg

Telefón: (+352) 47 59 81-2336

Fax: (+352) 47 05 50

E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Jazyky: francúzsky a nemecký jazyk

Ministerstvo spravodlivosti nemá v tejto veci žiadnu právomoc. Na ministerstvo spravodlivosti sa neposielajú žiadne zásielky ani dokumenty týkajúce sa doručovania písomností.

Článok 7 – Pomoc pri vyhľadávaní adresy

Podľa článku 7 Luxembursko poskytne pomoc uvedenú v článku 7 ods. 1 písm. a) s cieľom zistiť adresu osoby, ktorej sa má doručiť súdna alebo mimosúdna písomnosť.

Určenými orgánmi, ktorým odosielajúce orgány môžu zasielať žiadosti o zistenie adresy osoby, ktorej sa má doručiť písomnosť, sú súdni úradníci.

Súdneho úradníka, ako aj jeho miestnu príslušnosť môžete vyhľadať na tejto stránke:

Komora súdnych úradníkov Luxemburska (Chambre des huissiers de justice de Luxembourg).

Podľa článku 7 ods. 2 písm. c) Luxembursko uvádza, že v prípade zaslania žiadosti o doručenie písomnosti súdnym úradníkom ako prijímajúcemu orgánu súdni úradníci z vlastnej iniciatívy predložia žiadosti o informácie týkajúce sa adries fyzických alebo právnických osôb v databázach, ktoré majú k dispozícii, v prípadoch, keď adresa uvedená v žiadosti o doručenie nie je správna. V prípade existencie novej oficiálnej adresy, ktorá sa nachádza na území miestnej príslušnosti súdneho úradníka, doručí súdny úradník písomnosť na túto novú adresu.

Článok 8 – Zasielanie písomností

Luxembursko akceptuje formulár žiadosti (formulár A) vyplnený vo francúzskom aj v nemeckom jazyku.

Článok 12 – Odmietnutie prevziať písomnosť

Neuvádza sa.

Článok 13 – Dátum doručenia

V prípade Luxemburska platí, že v súlade s jeho právnymi predpismi musí byť písomnosť doručená v určenej lehote podľa článku 12 ods. 5 a článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020.

V prípade doručenia písomnosti musí doručovateľ v zázname o doručení uviesť dátum doručenia, ktorý zodpovedá dňu odovzdania písomnosti adresátovi, dňu doručenia písomnosti do bydliska adresáta alebo dňu uloženia písomnosti v bydlisku adresáta.

Ak adresát odmietne prijať kópiu písomnosti, ktorá sa mu má doručiť, súdny úradník to uvedie v zázname o doručení. V takom prípade sa písomnosť považuje za doručenú v deň jej predloženia adresátovi.

Ak osoba, ktorej sa má písomnosť doručiť, nemá známe miesto bydliska ani pobytu, súdny úradník vypracuje zápisnicu, v ktorej opíše kroky uskutočnené s cieľom nájsť adresáta písomnosti. Vypracovanie zápisnice sa považuje za doručenie.

V prípade oznámenia písomnosti Luxembursko uplatňuje systém dvoch dátumov.

V skutočnosti sa dátum, ktorý sa berie do úvahy vo vzťahu k odosielateľovi písomnosti, líši od dátumu, ktorý sa berie do úvahy vo vzťahu k adresátovi písomnosti.

Pokiaľ ide o odosielateľa, dátumom oznámenia je dátum odoslania.

Pokiaľ ide o adresáta, dátumom oznámenia je dátum odovzdania.

Ak adresát odmietne prijať doporučený list, poštový úradník to uvedie v doručenke a doporučený list spolu s doručenkou vráti. V takom prípade sa písomnosť považuje za oznámenú v deň predloženia doporučeného listu adresátovi.

Článok 14 – Potvrdenie o doručení a kópia doručenej písomnosti

Luxembursko akceptuje formulár osvedčenia vyplnený vo francúzskom aj v nemeckom jazyku.

Článok 15 – Náklady na doručenie

Výška jednorazového fixného poplatku je stanovená na 165 EUR.

Článok 17 – Doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Luxembursko vyhlasuje, že je proti tomu, aby jeho diplomatickí zástupcovia a konzulárni úradníci priamo na území iného členského štátu doručovali alebo oznamovali súdne a mimosúdne písomnosti.

Luxembursko takisto vyhlasuje, že je proti tomu, aby diplomatickí zástupcovia a konzulárni úradníci iných členských štátov využívali túto možnosť na jeho území, pokiaľ písomnosti nie sú určené na doručenie štátnym príslušníkom členského štátu, v ktorom sa písomnosti vyhotovili.

Článok 19 – Elektronické doručovanie

Neuvádza sa.

Článok 20 – Priame doručovanie

Luxembursko akceptuje priame doručenie v súlade s článkom 20 nariadenia (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020.

Ministerstvo spravodlivosti nemá v tejto veci žiadnu právomoc. Na ministerstvo spravodlivosti sa neposielajú žiadne zásielky ani dokumenty týkajúce sa doručovania písomností.

Vo veci doručovania písomností sú príslušní súdni úradníci.

Súdny úradník v prijímajúcom štáte nezodpovedá za správnosť formy a obsahu písomnosti, ktorú mu zaslala priamo dotknutá osoba. Je zodpovedný iba za formálne náležitosti a spôsoby doručenia, ktoré uplatní v prijímajúcom štáte.

Súdneho úradníka môžete vyhľadať na tejto stránke:

Komora súdnych úradníkov Luxemburska (Chambre des huissiers de justice de Luxembourg).

Článok 22 – Neprítomnosť odporcu v konaní

Luxembursko vyhlasuje, že napriek ustanoveniam článku 22 ods. 1 môžu jeho sudcovia rozhodnúť o tom, či sú splnené podmienky uvedené v odseku 2.

V zmysle článku 22 ods. 4 Luxembursko uvádza, že pri žiadosti o odpustenie dôsledkov uplynutia odvolacej lehoty môže vyhlásiť, že ju neprijme, ak nebola podaná v primeranej lehote, ktorú určí sudca, od okamihu, keď sa dotknutá osoba dozvedela o rozhodnutí, alebo od okamihu, keď pominula nemožnosť konať, pričom nemôže byť podaná neskôr ako jeden rok po doručení rozhodnutia.

Článok 29 – Dohody alebo dojednania vo vzťahoch medzi členskými štátmi

Neuvádza sa.

Článok 33 ods. 2 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Neuvádza sa.

Posledná aktualizácia: 22/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.