Doručovanie písomností (prepracované znenie)

Malta

Autor obsahu
Malta

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Malta

Doručovania právnych dokumentov


*povinný údaj

Článok 3 ods. 1 – Odosielajúce orgány

Úrad štátneho zástupcu
Adresa: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Tel.: +356 22265000
E-mail: info@stateadvocate.mt

Článok 3 ods. 2 – Prijímajúce orgány

Úrad štátneho zástupcu
Adresa: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Tel.: +356 22265000
E-mail: info@stateadvocate.mt

Článok 3 ods. 4 písm. c) – Spôsob prijímania písomností

Doporučená pošta. Originály písomností spolu s prílohou 1 a potvrdením z banky by sa mali zasielať poštou. Kópie možno zaslať vopred e-mailom.

Článok 3 ods. 4 písm. d) – Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie vzorového formulára uvedeného v prílohe I

Maltčina a angličtina.

Článok 4 – Ústredný orgán

Úrad štátneho zástupcu
Adresa: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Tel.: +356 22265000
E-mail: info@stateadvocate.mt

Miestna príslušnosť: Malta a Gozo

Článok 7 – Pomoc pri vyhľadávaní adresy

Článok 7 ods. 1 písm. c) – adresu sídla právnickej osoby možno nájsť vyhľadávaním v registri online na webovom sídle maltského obchodného registra na adrese:

https://registry.mbr.mt/ROC/companySearch.do?action=companyDetails&_=1576703936233.

Online systém umožňuje prístup k registru každej fyzickej osobe, ktorá chce získať informácie o spoločnostiach, nadáciách a združeniach. V registri sa uvádzajú informácie, ktoré sú bezplatné a sú určené na všeobecné použitie (verejné informácie). To zahŕňa názvy a registračné čísla spoločností, adresu ich sídla, dátum zápisu atď. Každá osoba môže vyhľadať spoločnosť podľa jej registračného čísla, názvu alebo časti jej názvu.

V prípade adries fyzických osôb môže zahraničný odosielajúci orgán zaslať maltskému prijímajúcemu orgánu žiadosť o zistenie adresy na účely doručovania na túto e-mailovú adresu: info@stateadvocate.mt.
V takýchto žiadostiach by sa malo uvádzať osobné identifikačné číslo, meno a priezvisko osoby, ktorej sa má písomnosť doručiť.

Maltský prijímajúci orgán: i) neodosiela žiadosti o informácie o adresách ani ii) neposkytuje takúto pomoc z vlastnej iniciatívy.

Článok 8 – Zasielanie písomností

Maltčina a angličtina.

Článok 12 – Odmietnutie prevziať písomnosť

Oznámenie uvedené v článku 12 ods. 2 nariadenia týkajúce sa prekladu tlačiva L v prílohe I do jazyka tretej krajiny sa na Malte neuplatňuje.

Článok 13 – Dátum doručenia

Oznámenie uvedené v článku 33 ods. 1 – s odkazom na článok 12 ods. 5 a článok 13 ods. 2 – sa na Malte neuplatňuje, pretože vnútroštátny právny poriadok neustanovuje takúto určitú lehotu.

Článok 14 – Potvrdenie o doručení a kópia doručenej písomnosti

Maltčina a angličtina.

Článok 15 – Náklady na doručenie

V maltských právnych predpisoch sa uvádza pevne stanovený poplatok vo výške 50 EUR za každú žiadosť o doručenie písomností na Malte. K žiadosti o doručenie sa musí pripojiť potvrdenie o platbe. Ak k žiadosti o doručenie nie je pripojené potvrdenie z banky o vykonanej platbe, písomnosti nebudú spracované a zašlú sa späť. Poplatky sa platia bankovým prevodom Úradu štátneho zástupcu, pričom sa použijú tieto údaje o bankovom účte:

Názov banky: Central Bank of Malta (Maltská centrálna banka)

Názov účtu: AG Office – Receipt of Service Documents

Číslo účtu: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Kód SWIFT: MALTMTMT

Článok 17 – Doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Malta namieta proti doručovaniu prostredníctvom diplomatických zástupcov alebo konzulárnych úradníkov.

Článok 19 – Elektronické doručovanie

Neuplatňuje sa.

Článok 20 – Priame doručovanie

Úrad štátneho zástupcu spolu s Úradom pre súdne služby

Článok 22 – Neprítomnosť odporcu v konaní

Nie je to možné, keďže sa vyžaduje dôkaz o oznámení. Ak sa však vydá rozsudok proti osobe, ktorej nebolo vopred riadne doručené predvolanie, táto osoba môže v lehote troch mesiacov, odkedy sa dozvedela o rozsudku, požiadať o opätovné prerokovanie veci.

Článok 29 – Dohody alebo dojednania vo vzťahoch medzi členskými štátmi

Neuplatňuje sa.

Článok 33 ods. 2 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 12/07/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.