Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
  Swipe to change

  Doručovanie písomností (prepracované znenie)

  Poľsko

  Autor obsahu
  Poľsko

  Článok 3 ods. 1 – Odosielajúce orgány

  Súd, ktorý vedie konanie [okresný súd (sąd rejonowy), krajský súd (sąd okręgowy) alebo odvolací súd (sąd apelacyjny), prípadne najvyšší súd (Sąd Najwyższy)].

  Článok 3 ods. 2 – Prijímajúce orgány

  Okresný súd, v ktorého pôsobnosti sa má písomnosť doručiť.

  Článok 3 ods. 4 písm. c) – Spôsob prijímania písomností

  Písomnosti možno zasielať poštou.

  Článok 3 ods. 4 písm. d) – Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie vzorového formulára uvedeného v prílohe I

  Tlačivá možno okrem poľštiny vyplniť v angličtine alebo nemčine.

  Článok 4 – Ústredný orgán

  Ministerstvo spravodlivosti, oddelenie pre medzinárodnú spoluprácu a ľudské práva

  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Varšava, tel.: +48 222390870

  E-mail: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

  Článok 7 – Pomoc pri vyhľadávaní adresy

  Podrobné informácie na pomoc pri zisťovaní adresy podľa článku 7 ods. 2 písm. a) v spojení s odsekom 1 písm. c)

  Adresa bydliska v prípade fyzických osôb:

  subjekt, ktorý má právny záujem na overení adresy osoby, ktorej sa má doručiť písomnosť, môže starostu obce alebo primátora mesta požiadať o informácie o adrese tejto osoby. Tieto informácie možno získať podaním žiadosti. Žiadosť možno podať iba jednému obecnému orgánu, pričom podlieha poplatku vo výške 31 PLN (je splatný na účet obecného orgánu, ktorému sa žiadosť podáva). K žiadosti sa musí pripojiť potvrdenie o platbe. Žiadateľ musí takisto preukázať právny záujem, na základe ktorého sa mu majú sprístupniť údaje z registra. Tento záujem možno preukázať písomnosťou, v ktorej sa stanovuje právna povinnosť konať určitým spôsobom (napr. žaloba, list súdneho exekútora, zmluva).

  Adresy podnikov (verejných obchodných spoločností, partnerstiev s ručením obmedzeným alebo investičných komanditných spoločností, spoločností s ručením obmedzeným alebo akciových spoločností, družstiev, štátom vlastnených podnikov, subjektov v oblasti výskumu a vývoja, zahraničných podnikov a ich pobočiek a vzájomných spoločností):

  sú k dispozícii online v registri vedenom Národným súdnym registrom (Krajowy Rejestr Sądowy). Register sa vedie v súlade so zásadami formálnej otvorenosti (t. j. každý má právo na prístup k údajom v registri).

  Informácie dostupné online možno nájsť na týchto odkazoch:

  Údaje o fyzických osobách, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť, sa zbierajú v Ústrednom obchodnom registri (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), ktorý je všeobecne dostupný.

  Informácie uvedené v článku 7 ods. 2 písm. c)

  Orgán, ktorý prijme žiadosť (prijímajúci orgán v Poľsku), nie je povinný žiadať od dotknutých registrov, aby zistili adresu, ak sa preukáže, že adresa uvedená prijímajúcim orgánom je nesprávna, a vo všeobecnosti to ani nerobí. Ak to orgán v praxi považuje za primerané, môže posúdiť, či v adrese došlo k očividnej chybe, alebo v prípade, že odosielajúci orgán uvedie, že adresu získal z verejne dostupného registra, môže skontrolovať, či je adresa aktuálna a v súlade s údajmi v danom registri.

  Článok 8 – Zasielanie písomností

  Tlačivo možno okrem poľštiny vyplniť v angličtine alebo nemčine.

  Článok 12 – Odmietnutie prevziať písomnosť

  Neuplatňuje sa.

  Článok 13 – Dátum doručenia

  Neuplatňuje sa.

  Článok 14 – Potvrdenie o doručení a kópia doručenej písomnosti

  Tlačivo možno vyplniť v poľštine, angličtine alebo nemčine.

  Článok 15 – Náklady na doručenie

  Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
  Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

  Doručovanie písomností nie je spoplatnené.

  Článok 17 – Doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

  Poľsko namieta proti doručovaniu prostredníctvom diplomatických alebo konzulárnych zástupcov na svojom území, pokiaľ nemajú byť písomnosti doručené štátnym príslušníkom členského štátu, ktorý ich odosiela.

  Článok 19 – Elektronické doručovanie

  Neuplatňuje sa.

  Článok 20 – Priame doručovanie

  Poľsko namieta proti spôsobu doručovania uvedenému v tomto článku na svojom území.

  Článok 22 – Neprítomnosť odporcu v konaní

  Žiadosť o odpustenie dôsledkov uplynutia lehoty podaná jeden rok po jej uplynutí je prípustná iba vo výnimočných prípadoch.

  Článok 29 – Dohody alebo dojednania vo vzťahoch medzi členskými štátmi

  Neuplatňuje sa.

  Článok 33 ods. 2 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

  Neuplatňuje sa.

  Posledná aktualizácia: 27/05/2024

  Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.