Doručovanie písomností (prepracované znenie)

Poľsko

Autor obsahu
Poľsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Poľsko

Doručovania právnych dokumentov


*povinný údaj

Článok 3 ods. 1 – Odosielajúce orgány

Súd, ktorý vedie konanie [okresný súd (sąd rejonowy), krajský súd (sąd okręgowy) alebo odvolací súd (sąd apelacyjny), prípadne najvyšší súd (Sąd Najwyższy)].

Článok 3 ods. 2 – Prijímajúce orgány

Okresný súd, v ktorého pôsobnosti sa má písomnosť doručiť.

Článok 3 ods. 4 písm. c) – Spôsob prijímania písomností

Písomnosti možno zasielať poštou.

Článok 3 ods. 4 písm. d) – Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie vzorového formulára uvedeného v prílohe I

Tlačivá možno okrem poľštiny vyplniť v angličtine alebo nemčine.

Článok 4 – Ústredný orgán

Ministerstvo spravodlivosti, oddelenie pre medzinárodnú spoluprácu a ľudské práva

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Varšava, tel.: +48 222390870

E-mail: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

Článok 7 – Pomoc pri vyhľadávaní adresy

Podrobné informácie na pomoc pri zisťovaní adresy podľa článku 7 ods. 2 písm. a) v spojení s odsekom 1 písm. c)

Adresa bydliska v prípade fyzických osôb:

subjekt, ktorý má právny záujem na overení adresy osoby, ktorej sa má doručiť písomnosť, môže starostu obce alebo primátora mesta požiadať o informácie o adrese tejto osoby. Tieto informácie možno získať podaním žiadosti. Žiadosť možno podať iba jednému obecnému orgánu, pričom podlieha poplatku vo výške 31 PLN (je splatný na účet obecného orgánu, ktorému sa žiadosť podáva). K žiadosti sa musí pripojiť potvrdenie o platbe. Žiadateľ musí takisto preukázať právny záujem, na základe ktorého sa mu majú sprístupniť údaje z registra. Tento záujem možno preukázať písomnosťou, v ktorej sa stanovuje právna povinnosť konať určitým spôsobom (napr. žaloba, list súdneho exekútora, zmluva).

Adresy podnikov (verejných obchodných spoločností, partnerstiev s ručením obmedzeným alebo investičných komanditných spoločností, spoločností s ručením obmedzeným alebo akciových spoločností, družstiev, štátom vlastnených podnikov, subjektov v oblasti výskumu a vývoja, zahraničných podnikov a ich pobočiek a vzájomných spoločností):

sú k dispozícii online v registri vedenom Národným súdnym registrom (Krajowy Rejestr Sądowy). Register sa vedie v súlade so zásadami formálnej otvorenosti (t. j. každý má právo na prístup k údajom v registri).

Informácie dostupné online možno nájsť na týchto odkazoch:

Údaje o fyzických osobách, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť, sa zbierajú v Ústrednom obchodnom registri (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), ktorý je všeobecne dostupný.

Informácie uvedené v článku 7 ods. 2 písm. c)

Orgán, ktorý prijme žiadosť (prijímajúci orgán v Poľsku), nie je povinný žiadať od dotknutých registrov, aby zistili adresu, ak sa preukáže, že adresa uvedená prijímajúcim orgánom je nesprávna, a vo všeobecnosti to ani nerobí. Ak to orgán v praxi považuje za primerané, môže posúdiť, či v adrese došlo k očividnej chybe, alebo v prípade, že odosielajúci orgán uvedie, že adresu získal z verejne dostupného registra, môže skontrolovať, či je adresa aktuálna a v súlade s údajmi v danom registri.

Článok 8 – Zasielanie písomností

Tlačivo možno okrem poľštiny vyplniť v angličtine alebo nemčine.

Článok 12 – Odmietnutie prevziať písomnosť

Neuplatňuje sa.

Článok 13 – Dátum doručenia

Neuplatňuje sa.

Článok 14 – Potvrdenie o doručení a kópia doručenej písomnosti

Tlačivo možno vyplniť v poľštine, angličtine alebo nemčine.

Článok 15 – Náklady na doručenie

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Doručovanie písomností nie je spoplatnené.

Článok 17 – Doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Poľsko namieta proti doručovaniu prostredníctvom diplomatických alebo konzulárnych zástupcov na svojom území, pokiaľ nemajú byť písomnosti doručené štátnym príslušníkom členského štátu, ktorý ich odosiela.

Článok 19 – Elektronické doručovanie

Neuplatňuje sa.

Článok 20 – Priame doručovanie

Poľsko namieta proti spôsobu doručovania uvedenému v tomto článku na svojom území.

Článok 22 – Neprítomnosť odporcu v konaní

Žiadosť o odpustenie dôsledkov uplynutia lehoty podaná jeden rok po jej uplynutí je prípustná iba vo výnimočných prípadoch.

Článok 29 – Dohody alebo dojednania vo vzťahoch medzi členskými štátmi

Neuplatňuje sa.

Článok 33 ods. 2 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 05/01/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.