Doručovanie písomností (prepracované znenie)

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Portugalsko

Doručovania právnych dokumentov


*povinný údaj

Článok 3 ods. 1 – Odosielajúce orgány

  • okresné súdy (tribunais judiciais de comarca),
  • matričné úrady (conservadores),
  • notári (notários),
  • súdni exekútori (agentes de execução), ako aj
  • právni zástupcovia (mandatários judiciais).

Článok 3 ods. 2 – Prijímajúce orgány

i) všeobecné kolégium (juízo de competência genérica) alebo miestne občianskoprávne kolégium (juízo local cível) (ak existuje) príslušného okresného súdu, ako aj

ii) súdni exekútori [OSAE – Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução (združenie advokátov a súdnych exekútorov)].

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 3 ods. 4 písm. c) – Spôsob prijímania písomností

Poštou.

Článok 3 ods. 4 písm. d) – Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie vzorového formulára uvedeného v prílohe I

Portugalčina, španielčina a angličtina.

Článok 4 – Ústredný orgán

Generálne riaditeľstvo pre správu súdnictva (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9 – 14

PT – 1990-097 LISABON

Tel.: +351 217906500 – +351 217906200/1

Fax: +351 211545116 – +351 211545100

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Webové sídlo: https://dgaj.justica.gov.pt/

Článok 7 – Pomoc pri vyhľadávaní adresy

Na účely článku 7 ods. 1 písm. a) je určeným orgánom, ktorému odosielajúce orgány môžu zasielať žiadosti o zistenie adresy osoby, ktorej sa má doručiť písomnosť:

Generálne riaditeľstvo pre správu súdnictva (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9 – 14

PT – 1990-097 LISABON

Tel.: +351 217906500 – +351 217906200/1

Fax: +351 211545116 – +351 211545100

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Webové sídlo: https://dgaj.justica.gov.pt/

Na účely článku 7 ods. 2 písm. c) je situácia v prípade rôznych prijímajúcich orgánov takáto:

  • všeobecné kolégium (juízo de competência genérica) alebo miestne občianskoprávne kolégium (juízo local cível) (ak existuje) príslušného okresného súdu: v záujme doručenia písomností v prípade, že adresa uvedená v žiadosti o doručenie nie je správna, prijímajúci orgán uplatňuje vnútroštátne právo vzťahujúce sa na podobné prípady vo vnútroštátnych sporoch, t. j. príslušné ustanovenia článkov 226 a 236 portugalského Občianskeho súdneho poriadku,
  • súdni exekútori (OSAE): podá sa žiadosť registrom obyvateľov alebo iným databázam, ak takéto registre alebo databázy existujú, s cieľom zistiť novú adresu osoby, ktorej sa má písomnosť doručiť.

Článok 8 – Zasielanie písomností

Portugalčina, španielčina a angličtina.

Článok 12 – Odmietnutie prevziať písomnosť

Ak sa tlačivo L uvedené v prílohe I preloží do jazyka tretej krajiny, preklad sa zašle Komisii na účely následného uverejnenia na Európskom portáli elektronickej justície.

Článok 13 – Dátum doručenia

Na účely článku 12 ods. 5 a článku 13 ods. 2 nariadenia sa v článku 323 portugalského Občianskeho zákonníka stanovuje, že v prípadoch, keď nebolo možné doručiť písomnosti z dôvodov, ktoré nemožno pripísať žiadateľovi, sa plynutie premlčacej lehoty pozastaví päť dní po vyžiadaní doručenia.

Článok 14 – Potvrdenie o doručení a kópia doručenej písomnosti

Portugalčina, španielčina a angličtina.

Článok 15 – Náklady na doručenie

Pri doručovaní súdnych písomností z iného členského štátu vo všeobecnosti nedochádza k platbe žiadnych poplatkov ani nákladov, ak sa písomnosti zasielajú na súdy.

Ak však písomnosti doručuje osobne súdny úradník alebo súdny exekútor, uplatňujú sa tieto náklady:

1. súdni exekútori:

ak dôjde k doručeniu: 76 EUR,

ak nedôjde k doručeniu (napr. ak osoba, ktorej sa majú písomnosti doručiť, nemala pobyt na danej adrese alebo adresa neexistovala): 50,50 EUR;

2. súdni úradníci:

ak dôjde k doručeniu: 51 EUR,

ak nedôjde k doručeniu (napr. ak osoba, ktorej sa majú písomnosti doručiť, nemala pobyt na danej adrese alebo adresa neexistovala): žiadna platba.

Článok 17 – Doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Portugalsko namieta proti doručovaniu súdnych písomností na svojom území iným členským štátom prostredníctvom diplomatických zástupcov alebo konzulárnych úradníkov, pokiaľ nemá byť písomnosť doručená štátnemu príslušníkovi daného členského štátu.

Článok 19 – Elektronické doručovanie

Neuplatňuje sa.

Článok 20 – Priame doručovanie

Neuplatňuje sa.

Článok 22 – Neprítomnosť odporcu v konaní

Bez ohľadu na ustanovenia článku 22 ods. 1 portugalské súdy môžu vydať rozsudok, ak sú splnené všetky podmienky stanovené v odseku 2 tohto článku.

Na účely článku 22 ods. 4 sa musia žiadosti o odpustenie dôsledkov uplynutia lehoty na odvolanie v Portugalsku podať do jedného roka od dátumu vydania napadnutého rozhodnutia. Žiadosti po tomto dátume nebudú prijaté.

Článok 29 – Dohody alebo dojednania vo vzťahoch medzi členskými štátmi

Dohoda medzi Portugalskou republikou a Španielskym kráľovstvom o justičnej spolupráci v trestných a občianskych veciach z 19. novembra 1997

Článok 33 ods. 2 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 03/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.